Follow Us @soratemplates

Sunday, December 23, 2012

तू तरी जिकंलीस....

December 23, 2012
आज मी जरी हरलो पण तू तरी जिकंलीस
तू कूठेही असलीस तरी माझ्याजवळ आहॆस
तू कशही असलीस तरी आजही माझी आहे
फ़रक एवढाच की मी आज तुझा राहीलॊ नाही
माझ्या स्वप्नांत माझ्या विचारात फ़क्त आणि फक्त तूच आहॆस
एक सत्य आहॆ मी तूझ्याशीवायजगू शकत नाही
एक सत्य आहॆ मी तूला तॆ समजवू शकत नाही
मी जगतॊय आजही एक यूदध जिकंण्यासाठी
पण एक सत्य आहॆ मी तूला हरवू शकत नाही
मी आज गप्प आहे कारण तूच बॊलत नाहीस
मी आजही जागा आहॆ कारणं तू झॊपलीस
मला दुःख नाही आज माझ्या हरण्याचं
कारणं आज मी जरी हरलो पण तू तरी जिकंलीस

फक्त मिठीत घे.

December 23, 2012
फार काही नकोय ग तुझ्याकडून...
फक्त मिठीत घे...


एखाद्या संध्याकाळी मनात वादळ उभ राहिल्यावर..
Photo: पण तो क्षणच खूप वेडा असतो....

केलाय का कधी तुम्ही कुणाला propose ?
केलाच कधी जर तुम्ही suppose
तो क्षण नेहमी आठवणीत राहतो
नकळत कधीतरी मनात डोकावून पाहतो
मानो याना मानो........... .
पण तो क्षणच खूप वेडा असतो.

ती"हो"बोलेल कि"नाही"बोलेल
कि,जे मैत्रीचे नाते आहे तेहि तोडेल
मनात सगळ्या विचारांचा काहूर माजतो
पुरुषा सारखा पुरुष पण साला प्रेमात लाजतो
मानो याना मानो........... .
पण तो क्षणच वेडा असतो.

एरव्ही जराही वेळ नसलेले आम्ही
propose करायला मात्र बरोबर वेळ साधतो
होकार तिचा ग्राह्य धरून मनात
स्वप्नाचा बंगला बांधतो,
मानो याना मानो........... .
पण तो क्षणच खूप वेडा असतो.

परीक्षेच्या result ची वाटली नाहीभीती
तेवढा तो या प्रेमाच्या result ला घाबरतो,
दुसरे काही नको हवे असते त्याला
तो फक्त तिच्या एका होकारानेच सावरतो
मानो याना मानो........... .
पण तो क्षणच खूप वेडा असतो.

तिचे उत्तर मिळेपर्यंत वेळ पण थांबतो,
घड्याळ्याच्या काट्यावर बहुतेक चिखल साठतो
चेक करा जरा ब्लड प्रेशर
propose करताना म्हणे तो शिखर गाठतो
मानो याना मानो........... .
पण तो क्षणच खूप वेडा असतो.

साठवून ठेवा ठेवा तो आयुष्यभर,कारण
तो क्षण खूप वेगळा असतो
ती नसली तरीहि तो नेहमी साथ असतो
मानो याना मानो........... .
पण तो क्षणच खूप वेडा असतो....!!!!!. फक्त मिठीत घे...

सगळी दुनिया विरोधात असल्यावर..
फक्त मिठीत घे...

जगण्याची लढाई लढताना खुप थकल्यावर..
फक्त मिठीत घे..

जगण्याची इच्छाच मरून गेल्यावर...
फक्त मिठीत घे...

मरणाच्या आधी दोन क्षण...
फक्त मिठीत घे....

फार काही नकोय ग तुझ्याकडून...
फक्त मिठीत घे..!!

आठव जरा ते क्षण.

December 23, 2012
आठव जरा ते क्षण ..!!

आज डोळ्यांत पाणी देऊन तू गेलीस
जे कधी स्वप्न मी पाहायचो तू माझ्या मिठीतच रहावीस
आयुष्यभर सोबत राहण्याचे ते स्वप्न आज स्वप्नंच बनून राहिले ..

आठव जरा ते क्षण..!!

तू आणि मी सोबत एकटेच बसायचो
तू माझ्या डोळ्यांत आणि मी तुझ्या डोळ्यांत रहायचो
तुझ्या डोळ्यांत पाहताना मी हरवून जायचो
तू तशीच डोळ्यांनीच बोलायची
मला म्हणायची तू मला सोडून कधीच जाणार तर नाहीस ना
मी तर वेडाच होतो मला प्रेम तूच शिकवलेस
हसणे काय असता रडण ए काय असता हे तूच जाणवून मज दिलेस
मी हि हसत तुला म्हणायचो वेडे तू तर माझा प्राण आहेस
तुला सोडून कसे मी जाणार

आठव जरा ते क्षण ..!!

भर पावसात मी तुझी वाट पाहत ओलेचिंब भिजायचो
तू येण्याच्या वाटेवर नझर ठेवून कासावीस मी व्हायचो
मग तुझी चाहूल मज व्हायची
तू यायचीस मला भेटायला एकच छत्री घेऊन
माझ्या कडे पाहून तू मला रागवायचीस
का रे असा भिजतोस मी तर तुझीच आहे ना मग का तुला असा दोषी ठरवतोस
मला नेहमीच एक भीती वाटायचीतू मला सोडून तर जाणार नाहीस ना
मग तू मला घट्ट मिठी मारायची
खरचं माझ्या सोन्या तुला कधीच सोडणार नाही ह्याची खात्री मज द्यायची
मग मला हि तेव्हा जिंकल्या सारखे वाटायचे आयुष्यभर हरणारा मी एक विश्वाच मी जिंकायचो

आठव जरा ते क्षण ..!!

तू आणि मी भेटायला त्या बागेत बसायचो
मी रागावलो तर हातात हाथ माझा घ्यायचीस
बघ ना सोन्या एकदा माझ्या कडे म्हणत मला जवळ तू करायचीस
मी हि तेव्हा सगळे विसरून तुला मिठीत घ्यायचो
मग एकदा बाबा तुझे मागून येताना पाहून तू खूप घाबरायची
तुझ्य्यासाठी मग माझीही तेवढीच धावपळ व्हायची
मी लपायचो आणि तू मग तेव्हा हसायची

आठव जरा ते क्षण..!!

तूच सांगायची ना तू मित्र संगत सोडून दे
पण मीच वेडा मला मैत्री खूप आवडायची आयष्यभर हरलो मैत्रीत तरी त्यांनाच माझे जिवलगमित्रमी म्हणायचो
आज हि वेळ आहे तीच
जिथे मी एकटा पडलो

आठव जरा ते क्षण..!!

तू म्हणालीस मी तुझी होऊ शकत नाही
माझ्या काळजाला तूच तेव्हा घायाळकरत म्हणालीस
मी तर तुला प्रेमच दिले ना मग का माझ्या प्रेमाचे बक्षीस तू ऐसे दिलेस

आठव जरा ते क्षण..!!माझ्या डोळ्यातून पडणारे अश्रू
आज तसेच आहेत
पण ..??
तू त्यांना न पहिले
तुझी माझी भेट त्या जखमांना चिघळत करून ठेवलेस ...

काही कळलच नाही

December 23, 2012
कधी इतकं प्रेम झालं...काही कळलच नाही,
कधी इतकं वेड लावलस...काही कळलच नाही.
पहिल्यांदा कधी आवडलीसहे खरचं नाही आठवत,
पण आठवण काढल्याशिवाय आता खरचं नाही राहवत.
चेहरा आठवतो ना तेव्हा काय सांगू कसं कसं होतं?...
आसुसलेल्या आभाळाकडे पाखराने उडावं ना तसं होतं,
उन्हामधुन दमुन सावलीतयावंना तसं होतं.
तुझं हसनं म्हणजे नक्की सांगू तरी कसे?
सुकलेल्या जमिनीवर सरीँनी कोसळावे ना तसे.
तुझं भेटनं म्हणजे नक्की सांगू तरी कसे?
बुडत्या सुर्याने समुद्राच्या मिठीत जावे ना तसे.
पण सांग ना इतकं कसं कुणी सुंदर असू शकतं?
बहुतेक हे तुझं गेल्या जन्मीचं केलेलं पुण्यअसु शकतं.
पाहु नको आरशात...बिचाऱ्य ा त्या आरश
तु जाशील गं पाहुन मागे त्याचं काय
होतं हा तरी विचार कर.
अशीच नेहमी वाहत रहा,
मला डोळे भरून पाहत रहा,
पार भिजवुन टाक मला तुझ्या प्रेमात..

ऐकून घेशील का

December 23, 2012
वेळ असेल तुला तर एकदाच मला भेटशील का....
दोन शब्द बोलायचे होते डं ऐकून घेशील का...?...
पूर्वी तू माझ्याशी खुप काही बोलायचीस
वेळ नसला तरी माझ्यासाठी खुप वेळ काढायचीस
तासन तास माझ्याशी खुप गप्पा मारायचीस
नसले विषय तरी नविन विषय काढायचीस...
काही ही बोलूंन मला खुप खुप हसवायचीस
माझा फ़ोन एंगेज असला की खुप खुप रागवायचीस
आता कशाला आमची गरज पडेल असं म्हणून सारख चिडवायचीस,
माझा चेहरा पडला तर खुप नाराज व्हायचीस
मग जवळ घेऊन sorry ही म्हणायचीस... आज ही मला तुझा
प्रत्येक क्षणी भास होतो का गं अशी वागतेस
का देतेस त्रास नाही पुन्हा भेटणार एकदा बंद पडल्यावर माझा श्वास
शेवटचं एकदाच भेट मला पुन्हा नाही देणार त्रास...
वेळ असेल तुला तर एकदाच मला भेटशील का
दोन शब्द बोलायचे होते थोडं 
ऐकून घेशील का...
शेवटचं एकदाच मला भेटशील का...?

कुणास कळते ह्रदयाची कळ

December 23, 2012
कुणास कळते ह्रदयाची कळ
अपुले आपण असतो केवळ.

असे कसे हे अपुले नाते...
मला घाव अन् तुला कसे वळ?

कुठून आणू उसने मागुन
पुन्हा पुन्हा मी जगण्याचे बळ.

कितीक द्यावी स्पष्टीकरणे...
कितीक आपण काढावा पळ ?

तुला भेटुनी खरेच पटले ....
उगीच नव्हती माझी तळमळ .

तुला बिलगुनी आला वारा
इथे अचानक सुटला दरवळ!

कोणी गेलं म्हणून

December 23, 2012
आयुष्य थांबवून ठेवायचं नसतं...

जगायचं असतं प्रत्येक क्षण,
उगाच श्वासांना लांबवून ठेवायचं नसतं...

आठवणींच्या वाटांवरून
आपल्या स्वप्नापर्यंत पोहोचायचं असतं...

आभाळापर्यंत पोहोचता येत नसतं कधी,
त्याला खाली खेचायचं असतं...

कसं ही असलं आयुष्य आपलं,
आयुष्य थांबवून ठेवायचं नसतं...

दिवस तुझा नसेलही,रात्रतुझीच आहे.
त्या रात्रीला नवीन स्वप्न मागायचं असतं...
तुझ्याच वेड्या श्वासांकडे
थोडं जगणं मागायचं असतं...

तुझ्याशी बोलताना

December 23, 2012
मी तुझ्या डोळ्यात पाहतो,
फक्त मीच त्या पाण्यात नाहतो.

जेव्हा पापणी लवते,
त्याच पाणी रूपात तुझ्या ओठी येतो,

हळूच ओठ पाणीदार होतात,
मग त्याच ओठांना स्पर्श करण्याचा प्रयत्न करतो.

त्याचवेळी तू मला अडवतेस,
अडवताना लाजतेस,
थोडी दूर जातेस, पण नंतर हातात हात धरतेस,
मग हीच लाज माझी धिटाई बनते.

जेव्हा मी घरी जाण्यास निघतो,
तेव्हा तुझ्या चेहरयावरचे हास्याच गमावते,

मग ते परत आणण्यासाठी तुला भेटण्याचे वचन देतो,
आणि त्या क्षणाची आठवण घेऊन अश्रू सावरतो....

मला आधार देना

December 23, 2012
एकदा पुन्हा जवळ घेऊन मला आधार देना.

तुझ्या विरहात मी खूप खचलो आहे ग

जगण्याची अशा आता उरलीच नाही

एकदा जवळ घेऊन मला श्वास सोडू देना ..

कमनशीब आहे मी मला प्रेम न कुणाचे मिळाले
एक तूच होती जी मला आपलेसे वाटले
पण..??

तू हि आता सोबत नाहीस .
मला आता जगायची अशाच उरली नाही
बंद होतील आता हे डोळे माझे
थोडे वेळ जवळ राह ना

एकदाच बघायचे आहे तुला पुन्हा न कधी तुज मी भेटणार...
एकदा पुन्हा जवळ घेऊन मला आधार देना..!!

असं सोडुन का जातं

December 23, 2012
कुणाला कुणी असं सोडुन का जातं?

रेशमी वाटणारी घट्ट नाती कुणी तोडुन का जातं?

मनाशी मनं आधी जुळवायची कशाला?
जुळलेली मनं पायदळी मग तुडवायची कशाला?

कधि फ़ुलपाखरु होऊन बागडणा-या मनास
काट्यांतच मग खुडावं लागतं.....
कुणाला कुणी असं सोडुन का जातं?


होऊन चांदणं आपल्यावर कुणी बरसुन घेतं
बरसतानाच नकळत हरवुनही जातं

भर चांदरातीही मनास मग
एकट्यालाच झुरावं लागतं...
कुणाला कुणी असं सोडुन का जातं?

कुणास कुणी कधि आपलं म्हणु नये
झालात कुणाचे कधि तर दुर जाउ नये

वाळवंटी या जगात
एकट्यालाच मग जगावं लागतं...
कुणाला कुणी असं सोडुन का जातं?

मी जगुन घेतो एकटा
माझ्याशीच मी हसुन घेतो एकटा
तरी एकट्यालाच रोज रोज मला मरावचं लागतं...


कुणाला कुणी असं सोडुन का जातं?

प्रेम दिल्यानंतर.

December 23, 2012
प्रेम दिल्यानंतर ते परत मिळावे
म्हणून ते प्रेम करायचे नसते,

नाही मिळाले ते परत तरी
आपण मात्र
त्याच्या भावनाना जपायचे असते,

दुखवले कितीही तिनेतरी हसून तीच्या परत समोर
जायचे असते,

कुठलीही अपेक्षा न ठेवता देत
राहिल्याने
प्रत्येकवेळी ते प्रेम वाढतच असते,

म्हणूनच नाही मिळाले परत तरी निस्वार्थ प्रेमाच्या स्वप्नात
स्वतःला हरवायचे असत...

आठवण

December 23, 2012
एक अशी गोष्ट जी सगळ्यांकडेअगदी भरभरून असते...

आठवणींच्या राज्यात सगळेच श्रीमंत..
कारण आठवणी सगळ्यांना समृद्धच करतात...हवेला गंध नसतो,पाण्याला रंग नसतो..

अन आठवणींना ...
आठवणींना " अंत " नसतो ..!!

स्वप्नात आली.

December 23, 2012
तुच ती काल स्वप्नात आली
मना मध्ये थोडी जागा करुनी गेली

तुच ती जी काँलेजला भेटली
पहिल्याच भेटित किती भांडली

तुच ती रोज SMS करु लागली
माझ्या SMS ची वाट बघु लागली

तुच ती तासन तास फोन वर बोलु लागली
मिस काँल दिल्यावर काँल करु लागली

तुच ती जी आज माझ्या दुर गेली
कारण न सांगता निघुन गेली

तुच ती आज पुन्हा स्वप्नात आली
तुझ्या परत येण्याच आश्वासन देऊन गेली

प्रेम करणारी असावी

December 23, 2012

अशी असावी माझी प्रेयसी........

प्रेमाला प्रेम समजणारी ती प्रेयसी असावी
मी जसा आहे तसेच,
माझ्यावर प्रेम करणारी असावी

खुबसुरत नसली तरी,
चारचौघीत उठून दिसणारी असावी

शेर -ए-गझल नसली तरी,


माझी एक छानशी चारोळी असावी

बागेतल्या फुलांसारखी सुंदर नसली तरी,
पण अंगणातल्या तुळसेसारखी पवित्र असावी

हाय... हेलो...
नया दौर असला तरी
नव्या जुन्याची सांगड घालणारी असावी

पण मनाने सुंदर असावी
नात्यांच्या नाजुक धाग्यांना हळुवार जपणारी असावी......

मी जसा आहे तसेच, माझ्यावर प्रेम करणारी असावी..

"मैत्री" असते . "मैत्री" असते

December 23, 2012
रोजच आठवण यावी असे काही नाही,
रोजच भेट घ्यावी असेही काही नाही.

मी तुला विसरणार नाही याला खात्री म्हणतात,
आणि तुला याची खात्री असणे याला मैत्री म्हणतात

जिथे बोलण्यासाठी"शब्दांची" गरज नसते,
आनंद दाखवायला "हास्याची" गरज नसते,
दुःख दाखवायला "आसवांची " गरज नसते,
न बोलताच ज्यामध्ये सारे समजते,
तीच तर खरी "मैत्री" असते

देवाला विचारले.

December 23, 2012
एकदा मी स्वप्नात देवाला विचारले........ .
"तु चांगल्या माणसांनाच का लवकर घेवुन जातोस???" ...
देव म्हणाला, "मला जी माणसं खुप आवडतात ती या पृथ्वीवर
मी जास्त वेळ ठेवत नाही..... "
... ... ... ... मी म्हणालो "याचा अर्थ मी तुला आवडत नाही.???"
देव म्हणाला, "तस नाही रे.! तु पण मला खुप आवडतोस.!"
मी म्हणालो, "मग मी या पृथ्वीवर अजुन कसा आहे..???"
देव म्हणाला,
"तु पृथ्वीवर माझ्यापेक्षाही कुणालातरी जास्त आवडतोस म्हणुन
आहे''.

खरचं, प्रेम म्हणजे काय असतं

December 23, 2012

खरचं ........... प्रेम म्हणजे काय असतं?
...
तिच्या डोळ्यांतील अश्रु जेव्हा.........


आपल्या डोळ्यांतुन ओघळतातं....
ते प्रेम असतं .......

तुमच्या चेह-यावरील हसु जेव्हा.....
तिच्या गालावरील खळीतुन खुलतं .....
ते प्रेम असतं .......

जेव्हा तिच्या आठवणीच ........
तुमचा श्वास बनतातं .......

ते प्रेम असतं ......

जेव्हा तिच्या येण्याची हलकीशी चाहूल .....
तुमच्या ह्रदयाची स्पंदनं वाढवते .....
ते प्रेम असतं .....

तिच्या काजळ डोळ्यांतील काळजी .....
नकळत सांगुन जाते की ......
या जगात आपलं हक्काचं कुणीतरी आहे .....
ते प्रेम असतं ......

जेथे शब्दांची गरज नसतेच कधी ......
एक ओझरता स्पर्शही खुप काही सांगुन जातो .....
न बोलताच भावना व्यक्त होतात .....
ते प्रेम असतं ......

विरहाचा प्रत्येक क्षण जेथे ......
युगांसमान भासतो .....
ते प्रेम असतं ......

चांदण्या रात्रीतील रेश्मी स्वप्नं .....
दोघांच्या पण डोळ्यांत जन्म घेतातं .....

तुम्ही प्रेमात आहात

December 23, 2012
आश्रू हि प्रेमाची मौन
भाषा आहे,

काही कारणामुळे आश्रू
डोळ्यातून बाहेर येतात ....


ह्याचा अर्थ
तुम्ही अडचणीत आहात..

पण कारण
नसतानाही जेव्हा आश्रू
येतात ..........

ह्याचा अर्थ
तुम्ही प्रेमात आहात....


माझ्याजवळ आहॆस.

December 23, 2012
तू कूठेही असलीस तरी माझ्याजवळ आहॆस
तू कशही असलीस तरी आजही माझी आहे
फ़रक एवढाच की मी आज तुझा राहीलॊ नाही
माझ्या स्वप्नांत माझ्या विचारात फ़क्त आणि फक्त तूच आहॆस
एक सत्य आहॆ मी तूझ्याशीवायजगू शकत नाही
एक सत्य आहॆ मी तूला तॆ समजवू शकत नाही
मी जगतॊय आजही एक यूदध जिकंण्यासाठी
पण एक सत्य आहॆ मी तूला हरवू शकत नाही
मी आज गप्प आहे कारण तूच बॊलत नाहीस
मी आजही जागा आहॆ कारणं तू झॊपलीस
मला दुःख नाही आज माझ्या हरण्याचं
कारणं आज मी जरी हरलो पण तू तरी जिकंलीस

तो स्पर्श हवाय मला.

December 23, 2012
सोडुन जातेय दुर आज तु मला
शेवटचा तुझा तो स्पर्श हवाय मला

नंतर कधीच भेटणार नाही मी तुला
आज तरी नकार देऊ नकोस मला

एकदाच भेटायचय अजुन तरी मला
शेवटचा तुझा तो स्पर्श हवाय मला

माझ्या आठवणीत जपुन ठेवायचय तुला
कधी आलीच जर आठवण तर त्या स्पर्शाला आठवुन जगेन मी खरा

आज वाटतय की सोडलय मी जगाला
तुच जर अशी निघुन जाणार तर कशी चव येणार जगायला

सोडुन जातेय दुर आज तु मला
शेवटचा तुझा तो स्पर्श हवाय मला

आयुष्य...हे असंच असतं.

December 23, 2012
आयुष्य....हे असंच असतं. ? कधी कधी खुप आनन्द देतं
न मागताही सुख देतं, पण अच्यानक हासता हासता रडवतं  आयुष्य...हे असंच असतं. ?
आपण बरंच काही ठरवतो आयुष्याचे आराखडे बांधतो
पण एका वळणांवर सगळ काही थांबतं  आयुष्य...हे असंच असतं. ?
भुतकाळातल्या गोड आठवणी वेड मन आठवत रहातं
पण त्या मनाला फ़सवुन रडवतं आयुष्य...हे असंच असतं. ?
सुखाबरोंबरच दु:खहीं देतं कधीही भरुन न येणां-या
भळभळणां-या जखमाहीं देतं आयुष्य...हे असंच असतं. ?
आयुष्यात खुप काही मिळतं त्यातल बरंच काही नको असतं
पण जे हवं असतं तेच मिळत नसतं  आयुष्य...हे असंच असतं. ?

स्वप्नातल्या गोष्ठी.

December 23, 2012
स्वप्नातल्या गोष्ठी स्वप्नातच चांगल्या असतात ...
जग जीवनात तय कधीच अस्तित्वात नसतात ...."
" तुझी रोजची येणारी स्वप्नेयामुले क्षणिक का होत नाही तुझी आठवन येते,
अन ....,
मनाला आनंद देऊन जाते ... पण किती ही केल तर स्वप्ने ती
स्वप्नेच खरी होतात ती स्वप्न थोडीच ....
काल बदलला , वेळ ही बदलली , त्या प्रमाने तू ही बदलली ..."
"इतक्या वर्षात खुप काही बदलले ... पण
माझ्या मनातील तू अजुन ही तशीच आहेस...."

प्रेम म्हणजे.

December 23, 2012
प्रेम म्हणजे.........
आपलं शुन्य भरून काढणं असतं;
प्रेम म्हणजे.........
आपलं अस्तित्व तिच्यात शोधणं असतं ;
प्रेम म्हणजे.........
...... तिच्या डोळ्यात आपलं सामावणं असतं; प्रेम म्हणजे.........
अथांग सागरात मोती शोधणं असतं ;
प्रेम म्हणजे.........
मोकळ्या आकाशात गरूडझेप घेणं असतं ;
प्रेम म्हणजे.........
दोन जिवांच्या श्वासामध्येश्वा सगुंफणं असतं ;
प्रेम म्हणजे.........
शेवटच्या घटके पर्यंत साथ निभावणं असतं ;
प्रेम म्हणजे.........
तिला समोर पाहिल्यावर
र्हुदयाचा ठोकाचुकणं असतं.........!

एक मुलगी पाहीजे

December 23, 2012
एक मुलगी पाहीजे...... प्रपोज करायला...

वेल क्वालीफाईड,... . रंग गोरा, चेहरा निखळ, साधी...
सलवार कुडता नेसणारी, कधि काळी जिन्स घालणारी...

एक मुलगी पाहीजे, लांब केस असणारी..
माझ्या आई बाबांचा मान राखणारी........ ­.....

एक मुलगी पाहीजे, माझा शब्द पाळणारी...
साडी नेसुन काळजावर वार करणारी...
अशी कडक आयटम दिसणारी...

एक मुलगी पाहीजे, कपाळावर बारीक टिकली लावणारी...
आणि महत्वाचं म्हणजे ओढणी ओढणारी...

एक मुलगी पाहीजे, घरकामात सुग्रण असणारी...
पण जगाची माहीती ठेवणारी...

एक मुलगी पाहीजे, कचकुन मिठी मारणारी...
माझ्यावर माझ्या पेक्षाही जास्ती प्रेम करणारी...

एक मुलगी पाहीजे, आठवड्यातुन एकदा तरी पिक्चर ला
चलं म्हणून हट्ट करणारी...
नाही म्हटलं तर उगाचं अबोला धरणारी....

एक मुलगी पाहीजे, अशी लाखात उठून दिसणारी...
माझ्या पेक्षा वयाने लहान असणारी...
डोँळ्यांमधे सत्य जपणारी...
आणि खळी पडेल अशी हसणारी...

आहे काय अशी मुलगी...
मिळेल काय अशी मुलगी मला... करायचय प्रपोज तिला...


भावनांशी खेळु नये.

December 23, 2012
कधी कुणांच्या भावनांशी खेळु नये
अशी वेळ कधी आपल्यावर हि येऊ शकते

कधी कुणाची टिँगल उडवु नये
अशी वेळ कधी आपल्यावर ही येऊ शकते

प्रेमात धोका मिळालेल्यावर कधी हसु नये
अशी वेळ कधी आपल्यावर ही येऊ शकते

खर प्रेम करणार्याला हे चांगलेच ठाऊक असते
देवा कडे प्रार्थना करतो अशी वेळ तुमच्यावर येऊ नये

आणि कधीच विसरु नये
अशी वेळ कधी आपल्यावर ही येऊ शकते..

जीवन देखील गाणं आहे.

December 23, 2012
मैत्री म्हणजे सुंदर पहाट कधीही न हरवणारी दोस्तीची वाट..

आयुष्याला पडलेलं गोड स्वप्नं सगळी उत्तरं सापडणारा मजेशीर प्रश्न..

फुलणारं हसणारं प्रत्येक फूलं कधी चुकलं तर सावरणारं पाऊलं

आठवडयातून ऊगवणारी रविवारची सकाळ हवीहवीशी वाटणारी रम्य संध्याकाळ..

मैत्री म्हणजे हवेतला ऊबदार गारवा अन् जणू दरवळणारा मारवा

अंगावर घ्यावा असा राघवशेला एकदा घेतला तरी बस्स असा अमृतप्याला...

ऍकत रहावी अशी हरीची बासरी अस्मानीची असावी जशी एक परी...

मैत्री म्हणजे अत्तराची ईवलीशी कुपी दु:खावरची हळुवार जादूची झप्पी

मैत्री म्हणजे न दिसणारा हातामधला हात नेहमीकरता असणारी तुझीचं साथ.....

सोबत रहा तू फक्त.. इतकंचं एक मागणं आहे... तू असल्यावर अवघं जीवन देखील गाणं आहे...

विसरलेय मी...

December 23, 2012
त्याची न माझी झालेली पहिली भेट...
विसरलेय मी...
जो मनात बसली होता एकदम थेट

विसरलेय मी...
त्याच चिडून मला खडूस म्हणन..
विसरलेय मी... .
खोट्या रागात सुद्धा प्रेमान माझी काळजी घेण

विसरलेय मी...
दोघांनी घेतलेला वाफाळलेलाcoffee चा कप
विसरलेय मी...
त्याने दिलेलं चाफ्याचं रोप

विसरलेय मी...
मला सतवण्यासाठी त्याच मुद्दाम अबोल राहण
विसरलेय मी...
मला बोलता बोलता निशब्द करण

विसरलेय मी...
आमच्यात भांडणाच, मैत्रीच, आणि.....प्रेमाचं बोलण झालेलं
.
.
.
आणि
विसरलेय मी...

त्याने मला " प्रेमाचं बोलण " म्हटलेलं...

मनातलं..

December 23, 2012
Photo: खास मुलीच्या मनातलं..

कितीदाही भेटलो तरीही,
प्रत्येक वेळी तीचं हुरहूर असते..

तुझ्या मिठीत आल्यावर मी,
स्वःतालाही हरवून बसते..

तुझ्या स्पर्शाने अंगावर,
गुलमोहर फुलतो..

आकाशातला चंद्र,
मुखचंद्रावर येतो..

डोळ्याने तू काही सांगताचं,
शब्दही विरून जातात..

स्पर्शाच्या तुझ्या भाषेला,
मग डोळेही फितूर होतात..

दोन ह्रदयांची धडधड,
एकसारखीचं असते..

तू माझा कधी होतोस,
अन्..
मी तुझी झालेली असते...♥

@pari..खास मुलीच्या मनातलं..

कितीदाही भेटलो तरीही,
प्रत्येक वेळी तीचं हुरहूर असते..

तुझ्या मिठीत आल्यावर मी,
स्वःतालाही हरवून बसते..

तुझ्या स्पर्शाने अंगावर,
गुलमोहर फुलतो..

आकाशातला चंद्र,
मुखचंद्रावर येतो..

डोळ्याने तू काही सांगताचं,
शब्दही विरून जातात..

स्पर्शाच्या तुझ्या भाषेला,
मग डोळेही फितूर होतात..

दोन ह्रदयांची धडधड, एकसारखीचं असते.. तू माझा कधी होतोस, अन्.. मी तुझी झालेली असते...♥

तुझ्यासोबत जगण्यासाठी..

December 23, 2012
Photo: एक क्षण पुरेसा सर्व काही समजण्यासाठी
अनेक क्षणही कमी पडतात कधी कधी समजावण्यासाठी
किती लागणार एखाद्याच्यापाठी

कित्येक क्षण वाया गेले झुरताना तिच्यासाठी
कळतच नाही इथे कोणाला कोण रडतो कशासाठी
कळतच नाही इथे कोणाला कोण झुरतो कशासाठी

कुठेतरी आस असते दोनवेळच्या अन्नासाठी
कुठेतरी तहान असते प्रेमाच्या दोन शब्दांसाठी

दोन क्षणही पुरेसे आहेत तुझ्यासोबत जगण्यासाठी
एक क्षणही जास्त आहे तुझ्या विरहासाठी
ढगांना हवा असतो गारवा, पाऊस होऊन कोसळण्यासाठी ...!

<3 फक्त तुझी <3एक क्षण पुरेसा सर्व काही समजण्यासाठी
अनेक क्षणही कमी पडतात कधी कधी समजावण्यासाठी
किती लागणार एखाद्याच्यापाठी

कित्येक क्षण वाया गेले झुरताना तिच्यासाठी
कळतच नाही इथे कोणाला कोण रडतो कशासाठी
कळतच नाही इथे कोणाला कोण झुरतो कशासाठी

कुठेतरी आस असते दोनवेळच्या अन्नासाठी
कुठेतरी तहान असते प्रेमाच्या दोन शब्दांसाठी

दोन क्षणही पुरेसे आहेत तुझ्यासोबत जगण्यासाठी
एक क्षणही जास्त आहे तुझ्या विरहासाठी
ढगांना हवा असतो गारवा, पाऊस होऊन कोसळण्यासाठी ...!

रागवू नकोस मला

December 23, 2012
रागवू नकोस मला
मनवता येणार नाही,

लपवू नकोस
मला ओळखता येणार नाही,

डोळ्यात पाणी नको आणूस
मला बघवणार नाही,

दूर जाऊ नकोस
मला जगता येणार नाही,

उदास होऊ नकोस
मला हसता येणार नाही,

हृदय तोडु नकोस
मला जोडता येणार नाही,

आठणीँन मध्ये छलु नकोस
मला सावरता येणार नाही,

साथ कधी सोडु नकोस मला
तुला कधी सोडता येणार नाही,

रूसवा धरु नकोस
मला शब्द सापडणार नाही, एकटं मला सोडु नकोस
आपल असं मला कोणी नाही,

गुंतलेल हृदय मोडू नकोस
मला परत गुंतता येणार नाही,

तुझ्याशिवाय जीवनात अर्थ नाही......
असं मी म्हणतं नाही कारण....

तुझ्याशिवाय जीवनात जीवच राहणार नाही ...


मिठीत असावं.

December 23, 2012
Photo: आज मरण जरी येणार असेल,

तर ते असं काही यावं..

मी शेवटचा श्वास घेतानाही,

तु माझ्या घट्ट मिठीत असावं..

•°o.O αмσĻ O.o°•आज मरण जरी येणार असेल,

तर ते असं काही यावं..


मी शेवटचा श्वास घेतानाही,

तु माझ्या घट्ट मिठीत असावं..

प्रेमाचा अर्थ.

December 23, 2012
प्रेमाचा अर्थ तु मला शिकवलीस...

अर्थ शिकवता शिकवता तु दुर गेलीस....

आज प्रेमाचा अर्थ तर माहिती आहे...

पण,
प्रेम करायला तु कुठे जवळ आहेस.....

तुझी साथ हवी.

December 23, 2012

काही नको मला फक्त तुझी साथ हवी..

माझ्या आयुष्यात येण्याची तुझी आस हवी..

केलेस प्रेम माझ्यावर तर ते
आयुष्य भर निभावण्याची तुझी जिद्द हवी..

सोडून जाऊ नकोस कधी मला
हीच एक तुझ्या कडून अपेक्षा हवी..

जरी मी कधी सोडून गेले तुला
तर ते सहन करण्याची तुझी तयारी हवी..

कधी सुखात तर कधी दुखात
तुझ्या आधाराची फक्त मला गरज हवी...

अशी असावी ती.

December 23, 2012
दीसलोका मी हलकेच लाजावी ती,
नंतर मग एक मस्‍त झकास स्‍माईल द्यावीती.

मित्रानसमोर मला दुरुनच बघावी ती,
एकांतात मात्र माझ्या मिठीत निजावी ती.♥

वारंवार फोन करुन माझी जेवनाची काळजी तीने घ्‍यावी,
आणि उशीरा का जेवलाम्‍हणून रुसुन बसावी.

गर्दीत तीची नजरफक्‍त मलाच शोधावी,
आणि मी दीसल्‍यावर चेह-याचे टेंशन विसरुण माझ्यासंग हींडावी.

कुठे बाहेर गावी गेल्‍यावर मला तीची फार आठवण यावी,
आणि तीकडून आल्‍यावर सादा एक फोनही केला नाही म्‍हणून रागवावी.♥

माझ्यावर जास्‍त वेळ तीचा राग नसावा,
Sorry म्‍हटल्‍यानंतर पुढच्‍याचक्षणी तीचा हात माझ्या हातात असावा.

मला फक्‍ततीचीच ओढ असावी, आणि तीही फक्‍तमाझ्यासाठी ­च सजावी.

संकटाच्‍या वेळीधावून येणारी ती असावी माझी प्रिये फक्‍त माझीच असावी.

माझी प्रिये फक्‍त माझीच असावी....♥♥♥

विसरलीस गं तु

December 23, 2012
Dedicated to someone..!!!!!! ..

माझ्या आयुष्यात घडलेलं एक खरं सत्य.. विसरलीस गं तु,
जी ह्रदयात घर करुन बसली होती माझ्या एकदम थेट.. विसरलीस गं तु,
तु त्या दिवशी घातलेला काळ्या रंगाची जीन्स आणि शर्ट.. विसरलीस गं तु,
तेव्हाचे तुझे वा-यावर उडणारे काळे केस.. विसरलीस गं तु,
सरळ मनावर वार करणारी तुझी एक लाजरी नजर.. विसरलीस गं तु,
तुझं चिडून मला बावळत म्हणनं.. विसरलीस गं तु,
लटक्या रागात सुद्धा प्रेमानं काळजी घेणं.. विसरलीस गं तु,
दोघांनी केलेली माझ्या वाढदिवसाला डेटीँग.. विसरलीस गं तु,
तु वाढदिवसाला घेतलेले प्रेमाचे वचन.. विसरलीस गं तु,
मला सतवण्यासाठी तुझं मुद्दाम अबोल राहणं.. विसरलीस गं तु,
माझ्याशी फोनवर तासन-तास बोलत राहणं.. विसरलीस गं तु,
तुला माझं बोलता बोलता निशब्द करणं.. विसरलीस गं तु,
आपल्या होणारे नेहमीचे भांडण मैत्रीचं..
आणि ?????
प्रेमाचं आयुष्यभर साथ देण्याचं झालेलं बोलणं..

खरचं विसरलीस गं तु, तुझ्यावर जीव ओवाळुन
टाकणा-या प्रियकराला.. खरचं विसरलीस गं तु...

प्रेमात असताना.

December 23, 2012
प्रेमात असताना.......

आयुष्यातला भले थोडे का होईना वेळ खूपछान जातो,

जो वेळ तुम्ही कधी विसरू नाही शकत...

डोळे लागे पर्यंत किवा झोप येत असतानाहि.....

समोरच्या व्यक्तीला मोबाईल वरून रिप्लाय देणं..

सगळे जग झोपले असताना आपण लेट नाईट च्याटींग करणं..

पूर्ण ब्यालेंस संपे पर्यंत बोलणं..

ब्यालेंस कमी असेल तर तो फक्त एका व्यक्ती साठी राखून ठेवणं...

काहीही म्हणा,
या गोष्टींची मजाच वेगळी..

" ♥ Believe me u never forgot me... ♥ "

December 23, 2012
ती मी दिलेल्या सर्व आठवणी, पुसण्याचा प्रयत्न करतेय..

माझ्या पासुन खुप लांब, जाण्याचा प्रयत्न करतेय..!! ♥

पण मला माहीत आहे, ती मला मनातुन काढुचं शकत नाही..

कितीही प्रयत्न केले तरी, ती मला कधीचं विसरु शकत नाही..!! ♥

मला माहीत आहे, मी तीच्या डोळ्यात फक्त आश्रुंच दिलेय..
तीला आश्रुं देताना, मी पण खुप रडलोय..!! ♥

तीला मात्र हे कधीचं, मी समजुचं दिले नाही..

तीच्यावर माझे खुप प्रेम आहे, हे मी कधीचं जानवू दिले नाही..!! ♥

कारण मी असा मुद्दाम वागत होतो,तीला त्रास होऊ नये म्हणुन 

काळजी घेत होतो.. कारण मला माहीत आहे,...!! ♥


ती माझ्याशिवाय कधीचं राहू शकत नाही.. पण माझ्यामुळे तीला झालेला त्रास,

मी कधीचं पाहू शकत नाही..!! ♥

म्हणुन आजही मी तीच्यासाठी गप्प आहे, कारण तीच्यावर माझे निस्वार्थ निस्सम जिवापाड प्रेम आहे..!! ♥

Sunday, December 16, 2012

उत्तर एकाचे तरी देशील का ?

December 16, 2012
जीतकी ओढ मला तुझी तितकीच तुलाही आहे का ?
जीतके प्रेम माझे तुझ्यावर तीतकेच तुझही तीतकेच तुझही आहे का ?

मी समोर नसतानाही मला कधी पाहतेस का ?
उत्तर रात्रि शान्तसमयी स्वप्नात मला पाहतेस का ?

ऎक क्षण मी दिसाव, म्हनुण व्याकुळ होतेस का ?
तो क्षण सम्पुच नये, असा विचार कधी करतेस का?

एकान्ती आपल्या गुजगोष्टी, आठवुन कधी पाहतेस का ?
त्यातल्या प्रत्येक शब्दाने, मोहरुन कधी जातेस का ?

माझा वेडेपना आठवुन, स्वत:शी कधी हसतेस का ?
माझ्या सोबत वेडे व्हावे, असे कधी ठरवतेस का ?

काळही सगळा सम्पुन जायील, विचारणे माझे सम्पनार नाही
प्रश्न माझे अनेक आहेत, उत्तर एकाचे तरी देशील का ?

Labels

"ILOVE U " म्हणावं "ILOVE U " म्हणावं. "शब्दान्ची" गरज नसते 7 most beautiful promises 7 most beautiful promises. Aayushyatale kahi kalat nahi Believe me FilmActor For my Love galliyan teri galliyan Ham tere bin Ho g... Ho na Ho na. I imagine your smiling face I imagine your smiling face. I love you I LOVE YOU TOOO I love you. I LoveYou आई I LoveYou आई. I M Sorry. I miss u shona I miss u shona ... Jaadu hai nasha hai Jab tak hai jaan Jab tak hai jaan. Keep loving truly Lahu munh lag gaya M.C.A झाल्यावर Maine Pyar Kiya. Marathi Kavita miss करतोय miss करतोय. President Pyar Hua.. Rose Day SMS Saint Valentine Shiv Sena shwas tu sorry रे शोन्या sorry रे शोन्या. Teri galliyan Valentines Day VERTICAL SLIDER अखेर मी जिंकलो अगदी खरं आहे अगदी खरं आहे. अजुन काय हवं असतं अजुन काय हवं असतं.. अजुन काय हवे असते अजुन सुंदर होईल अजुनही अजुनही. अजून कोणीच नसाव अजून कोणीच नसाव. अजून जगावस वाटत अजूनही आहे अंतरी ऊरून आहे अधुरे प्रेम अधुरे प्रेम. अनपेक्षित अनपेक्षित भेट अनपेक्षित. अनेक माणसं भेटतात अनेक माणसं भेटतात. अपराधी मीचं आहे अपराधी मीचं आहे. अपूर्ण प्रेम आपल अरे संसार संसार अर्थच थोडा वेगळा आहे अर्थच थोडा वेगळा आहे. अवघड जातोय अविस्मरणीय संध्याकाळ अशिच येशिल तु तेव्हा अशिच येशिल तु तेव्हा. अशी असावी ती अशी असावी ती. अशी असावी माझी प्रेयसी अशी आहे माझी प्रेयसी अशी काही हसतेस तू अशी काही हसतेस तू . अशी कोणी असेल का अशी कोणी असेल का. अशी गोड तू. अशी हवी जरी अशीच आहे ती अशीच नाती मी जपणार अशीच नाती मी जपणार . अशीच यावी वेळ एकदा अशीच यावी वेळ एकदा. अशीही माझी एक मैत्रीण असावी अशीही माझी एक मैत्रीण असावी. अश्या या पोरी असतात अश्रूंची असं घडूच शकत नाही असं घडूच शकत नाही. असं प्रेम करावं असं फक्त प्रेम असंत असं फक्त प्रेम असंत. असं फक्त प्रेम असंत.. असं बोलणारी असं बोलणारी. असं सोडुन का जातं असच करायचं रोज असच करायचं रोज.. असच चालत रहायच. असत कोणीतरी असत कोणीतरी. असली तरी सुखी असावी. असल्याचा भास होतोय असल्याशिवाय असंही असतं प्रेम असा कोणी असेल का असा कोणी असेल का . असा कोणी असेल का.. असा मुलगा असतो असा वेळच कितीसा लागतो असाव कुणीतरी. असावं. असावे कुणीतरी. असे कुणी असाव. असेचं जगायचं असेचं जगायचं.. असेल कधी तुलाही असेल कधी तुलाही. असेल कुणीतरी. असेल कोणीतरी असेल कोणीतरी. अहो प्रेयसी माझी आई साठी काय लिहू आज काही सांगायचय आज ती जर का जवळ असती आज तु पुन्हा प्रेमाची जाणीव आज पुन्हा ठरवले आज पुन्हा ती भेटली आज वाटेत चालतांना आज वाटेत चालतांना. आजही आठवतेय मला आजही आठवतेय मला. आजही आहे तसाच मी आजही आहे तसाच मी . आठव जरा ते क्षण आठव जरा ते क्षण. आठव जरा ते क्षण.. आठवण आठवण आज आठवण आज . आठवण आली आठवण आली नाही आठवण काढत जा ग आठवण काढत जा ग. आठवण तिची आठवण तिची. आठवण तुझी आठवण तुझी. आठवण माझी कधीतरी येईलच तुला आठवण येत आहे आठवण. आठवण... आठवणी आठवणी .. आठवणींचे चुंबन आठवणीच्या सागरात आठवणीत जागू दे आठवणीत जागू दे. आठवणीतं तरी येऊ नकोस आठवतं का ग तुला आठवतं का ग तुला. आठवशील ना मला ? आता काही नको आता मी ठरवलय आता मी ठरवलय. आता संपलयं ते सारं आधार देना आपण व्हायचं नसतं आपलं आपलं म्हणणारी. आपलस करून जात आपले प्रेम शोधणारे आपल्या काहीच नसावे आपल्या नात्याला आपल्याबरोबरच का होतं आपल्याबरोबरच का होतं. आपुली घडली होती आपुली घडली होती. आपुली साथ असेल आपुली साथ असेल. आभास हा आमची स्वप्नं आय लव यु . आय लव यु टू आयुष्य आयुष्य असचं जगायचं असतं. आयुष्य असतं आयुष्य असतं. आयुष्य खूप सुंदर आहे आयुष्य जगतांना आयुष्य तोकडे हे आयुष्य तोकडे हे. आयुष्य थांबवून ठेवायचं नसतं आयुष्य माझे संपले आहे आयुष्य साधं सोपं जगायचं आयुष्य साधं सोपं जगायचं. आयुष्य...हे असंच असतं.. आयुष्यभर मैत्री टिकव आयुष्याचं वाटोळं होतं आयुष्याच्या अल्बममध्ये आयुष्याच्या पुस्तकाची पाने. आयुष्यात - - प़ेम केल होत आयुष्यात - - प़ेम केल होत... आयुष्यात प्रेम करायचय मला आयुष्यात प्रेम करायचय मला. आयुष्यात वाईट तेव्हा आयुष्यातील ८ मोल्यवान क्षण आयुष्यावर बोलू काही आलाय आज आवडते मला आवडते मी तुला आवडते मी तुला. आवडलं कुणी तर आवडीच होणं आवडू लागलय इच्छा इतकं प्रेम मी केलं इतकं प्रेम मी केलं. इतक्याही जवळ जावू नये इतक्याही जवळ जावू नये. उगीचच वाटेकड पहायच उत्तर एकाचे तरी देशील का उत्तर एकाचे तरी देशील का. उद्या ही राहील उभा असायचो उरले मी न माझी उरले मी न माझी. एक ७ वर्षाच्या मुलाची आई मरते. एक अधुरी खरी प्रेमकथा एक अनोळखी एक अनोळखी ... एक अश्रू एक असावा मित्र सख्खा एक आठवण चाळून घे एक आठवण जागवून गेली एक कविता एक खांदा नेहमीच हवा असतो एक जीव एक जीव आहोत आपण एक तुच नाही आहे एक थेंब एक थेंब तुझ्यासाठी एक दगडाच मन दे एक दिवस एक पहाट तुझ्या एक प्रेमळ विनोदी सत्य एक प्रेमळ विनोदी सत्य.. एक प्रेयसी पाहिजे एक प्रॉमिस एक फसलेला डाव एक फसलेला डाव . एक मुके भाष्य असते. एक मुलगी पाहीजे एक मुलगी मला आवडली एक मुलगी. एक मेकाला सावरण्यासाठी. एक मैत्रिण मनाच्या थोडी जवळची एक मैत्रीण माझी एक मैत्रीण माझी. एक मोरपिस भेटल एक मोरपिस भेटल. एक विनंती एक विश्वास एक वेगळाच आनंद आहे एक वेगळाच आनंद आहे. एक वेगळी कहाणी एक सत्य एक सत्य. एक संध्याकाळ असेल एक संध्याकाळ असेल. एक स्वप्न अपुर्णच एक ही दिवस जात नाही एक हृदयद्रावक कविता एक हृद्यस्पर्शी कथा. एकच इच्छा माझी एकच फ़क्त विसरलास एकच सांगणं आहे एकच सांगणं आहे . एकट वाटतय एकट वाटतय. एकटा उरलोय मी एकटा उरलोय मी. एकटा पडलो आहे एकटा पडलो आहे. एकटाच मी एकटी एकटी राहते . एकदा एक एकदा एक. एकदा एकटी राहून पहा एकदा एकटी राहून पहा. एकदा ऐकून तरी बघ एकदा ऐकून तरी बघ. एकदा का होईना मला एकदा का होईना मला. एकदा जरूर लक्षात येत एकदा तरी प्रेम करावे. एकदा तरी. एकदा देव म्हणाला एकदातरी प्रेम करावे एकदातरी प्रेम करावे. एकमेंका पांसून दूर जातो एकमेंका पांसून दूर जातो. एकही कविता कळत नाही.. एका क्षणात होत एका क्षणात होत. एका चुकीच्या व्यक्तीसाठी एकाच ठिकाणी नसतो रे... एकाचे तरी देशील का एकांत एकांत शोधत जातो एकांत शोधत जातो. एकांताची साथ असावी एकांताची साथ असावी. एखादाच असतो एखाद्यावर प्रेम करता. एम.बी.बी.एस आहे एवढंच हवं आहे फक्त मला एव्हढा राग का आहे ऐकून घेशील का ओंजळ ओठ तेव्हा माझे नसतील ओठातून आज तुझ्या ओठांवर आलेले शब्द ओठांवर आलेले शब्द. ओढ तुझी ओळख ओळख मात्र दाखव ओळख मात्र दाखव. ओळख. ओळखला नाही हिने मला कट्टा. कदाचित तुला माझी आठवण येईल. कदाचित त्यालाच मैत्री म्हणतात कधी असे ही जगुन बघा. कधी अस्त होत नाही कधी आयुष्यात आलीस कधी ऐकलीच नाहीस कधी कधी कुठे तरी लांब . कधी कधी मला ही वाटतं कधी कधी मला ही वाटतं. कधी कधी वाटत. कधी कळणार तुला कधी तरी एकतर्फे प्रेम करुन बघा. कधी पटतच नाही कधी पटतच नाही. कधी पटलंच नाही. कधी मिळत नसत कधी येणार तू जीवनात कधी हसून रडले कधी हसून रडले. कधीचं गुंतलं नसतं कधीच नाही पहाणार कधीच नाही पहाणार. कधीतरी कधीतरी पहाटे कधीतरी पहाटे. कधीही अनुभवावं कभी कभी अदिति चे मराठी रूपांतर करतो करमत नाही मला तुझ्यावाचून करमत नाही मला तुझ्यावाचून . करवत नाही मला करीन मी तुला कल्पनेतली परीच ती कल्पनेतली परीच ती. कळत नाही कळत नाही. . कळलाय का कुणाला हा खेळ कविता - माझी मैत्रीण कविता - माझी मैत्रीण. कविता करायला लागतात कविता मी परत वाचत नाही कवीता असते डोळ्यात कवीता असते डोळ्यात. कस असत ना कस करायच असत कसं जगायचं कसं जगायचं. कसं समजवू कस सांगु तुला कस सांगु तुला. कसं सांगू तुला कसे काय करतो. कसे जगावे तुझ्याविना कसे सांगू तिला कसे सांगू तिला. का का अशी करतेस का असी घाबरतेस का आवडतेस इतकी का आवडतेस इतकी. का कधी कधी अस होत.. का कळत नाही तुला का ग सखे रुसलीस. का जाणीव करून देते का जाणीव करून देतेस का तुझ्यासाठी का बरं माझ्यासोबत असे घडावे का बरं माझ्यासोबत असे घडावे . का बर हा जीव झुरतो का बर हा जीव झुरतो. का रडलीस का रडलीस. काय काय बोलायचं काय काय बोलायचं. काय काय सांगु. काय नसत प्रेमात काय नसत प्रेमात. काय माहित कशी असेल ती काय माहीत कशी असेल ती काय यालाच म्हणतात miss करणे काय यालाच म्हणतात miss करणे. कारण आज ती आली नाही कारण ती आलीच नाही कार्ट प्रेमात पड़लय काळीज काळीज माझ तू काही असतात अशा आठवणी. काही कळलच नाही काही क्षण राहिलेला काही क्षण राहिलेला. काही नाती नाही तुटत काही नाती बांधलेली असतात काही माणसं काही माणसं. काही माणसे एकटी असतात किती गं करतेस माझ्यावर प्रेम किती गं करतेस माझ्यावर प्रेम. किती वेळा हरायचे किती वेळा हरायचे.. किती साधी ग तू किती साधी ग तू. किमत चेहरों की होती है कुठे गेले ते दिवस कुठे गेले ते दिवस.. कुणाचं नसतं.. कुणाचेच नसतात हक्क कुणावर कुणाचेच नसतात हक्क कुणावर. कुणाला उलगडलच नाही कुणाला जाणीव ही नसते कुणाला जाणीव ही नसते . कुणालाही कसे कळणार कुणास कळते ह्रदयाची कळ कुणास ठाऊक कुणास ठाऊक. कुणासोबत करू नकोस कुणासोबत करू नकोस.. कुणी नसत रे. कुणीचं कुणाच नसतं कुणीच कुणांच नसतं. कुणीच नाही. कुणीतरी कुणीतरी असलं पाहिजे कुणीतरी असलं पाहिजे. कुणीतरी असाव कुणीतरी असावं. कुणीतरी असावे. कुणीतरी असेल तर कुणीतरी असेल तर. कुणीतरी आठवणं काढतय कुणीतरी आठवण काढतंय. कुणीतरी आपल्यासाठी असावे. कुणीतरी लागत कुणीतरी सोबत असावं कुणीतरी सोबत असावं. कुणीतरी हव असत कुणीतरी हवं असतं कुणीतरी. कुनाचं बरोबर कुनाचं चुक केल होत मी प्रेम केल होत मी प्रेम. केलस मला न बघुनी कॉमेडी कॉलेज जीवनातील एक सत्य कॉलेज लाईफ म्हणजे कोजागिरी पौर्णिमा असे नांव पडले कोण आहेस तू. कोण कोणाचे नसते. कोण गं तू.. कोण देणार कोण सांभाळणार.. कोणाची तरी राखण आहे. कोणाचे हृदय तोडु नये.. कोणावरती किती मरावे कळले नाही कोणावरती किती मरावे कळले नाही. कोणासाठी जगू नये कोणासाठी जगू नये. कोणी गेलं म्हणून कोणी तरी मिळत कोणी तरी मिळत.. कोणीतरी असेल कोणीतरी असेल. कोणीतरी आपलं असावसं वाटतं.... कोणीतरी एकच असते कोणीतरी माझे व्हावे कोणीतरी हव. कोसळत होता . क्या बात है क्लास मध्ये अनेक गोड मुली असतात क्षण असे क्षण तसे क्षण तुझे अन् माझे क्षणच खूप वेडा असतो क्षणच खूप वेडा असतो. क्षणांसाठी क्षणोक्षणी मरण्यासाठी. ख-या प्रेमात पडशील खरं कौशल्य असत खर प्रेम झालय खर प्रेम झालय. खरं प्रेम नशिबानेच मिळत असतं खरं सांगू का खरं सांगू का. खरंच खरच असे वाटते खरच कळले नाही खरंच का मला विसरलीस तु खरंच का मला विसरलीस तु. खरंच खरंच. खरचं प्रेम काय असतं खरंच. खरी गरज होती तेव्हा खरी गरज होती तेव्हा. खरे प्रेम काय असते खरे प्रेम काय असते. खरे सांगू खरे सांगू … खर्या मैत्रीला अंत नसतो खात्री देऊन जाईल... खास मुलीच्या मनातलं खुप उणीव भासते खुप उणीव भासते. खुप खुप प्रेम करतो खुप छान दिसतेस तु खुप छान दिसायचीस तु खुप दिवसांनी ती दिसली खुप दिवसांनी ती दिसली. खुप प्रेम करते खुप प्रेम करते. खुप प्रेम करतो मी तिच्यावर. खुप प्रेम करशील का खुप प्रेम करायचा खुप सोप असतं कुणाचंही खूप miss करतो खूप miss करतोय खूप miss करतोय. खूप काही शिकवून जाते जीवन खूप खूप लांब जात होत खूप झालं खूप प्रेम करतो खूप प्रेम करतो. खूप लांब जात होते खूपच फडफडू लागतात खेळ मांडला . खोट खोट मरायचय खोट खोट मरायचय.. खोटं बोलणं सोप असतं खोटे ते वचन खोटा तो सहवास खोटे ते वचन खोटा तो सहवास . खोल असावे लागते गारवा गालातल्या गालामध्ये हसलीस अशी गुंतुण गेलो मी गोड नातं असतं घट्ट मिठीत घ्यायला घट्ट मिठीत घ्यायला. घेईन म्हणतो. चंद्र तुझा चंद्र तुझा. चित्रपट चुक झाली माझीच चुका चुका. चुकीच्या चुर चुर होईन मी चुर चुर होईन मी. जग जिंकायचं असतं जग जिंकायचं असतं. जगणार नाही जगणेच जमत नाही जगणेच जमत नाही. जगण्यात नसते. जगण्यातला आनंद जगण्यातला आनंद. जगण्यासाठी जगण्यासाठी अजुन काय हवं जगशील का जगशील का..? जगात घेउन मला जातो जगात नाही जगापेक्षा मला तुझी जास्त गरज आहे जगायचं असतं जगायच असत. जगायचंय जगायचंय .. जगायचे आहे. जगावे मी जगेल किंवा मरेल जडला आहे जपायच असतं जपायच असतं. जब तक हैं जान.. जबरदस्ती नाहि का करु शकत जबरदस्ती नाहि का करु शकत.. जमेल का रे जय भवानी जय शिवाजी जर मी चुकलो जरा ऐक ना जरा खाजवा की डोक जरा जाणवून बघ जरा जाणवून बघ.. जवळ आलय जवळ आलय. जवळच्या माणसांची जा माझ्याशी बोलू नकोस जाऊ नकोस जाऊ नकोस . जाणवायला लागलाय जाणवून बघ.. जाणिव करुन दिलीस जाणिव करुन दिलीस. जाणीव जाणुन घ्यायचेय जाणुन घ्यायचेय.. जाता जाता जान्याची खंत जास्त काळजी घेतात जिंकताच आले नाही जिंकताच आले नाही... जिँकलेलं बक्षिस नाही. जिंकायचं असतं . जितकी ओढ मला तुझी जितकी ओढ मला तुझी .. जिथे बोलण्यासाठी "शब्दान्ची" गरज नसते जिवनच तू मोडले जिवनचतू मोडले जिवापाड प्रेम आहे जिवापाड प्रेम आहे. जिवापार प्रेम करावस वाटत जी जी प्रेमाने साथ् देते जी मनातून जात नाही जी व्यक्ती जी व्यक्ती. जीव दंगला गुंगला रंगला जीव दंगला गुंगला रंगला. जीवच राहणार नाही जीवच राहणार नाही. जीवन असतं का जीवन आहे तिथे जीवन एक रहस्य आहे. जीवन खूप सुंदर आहे जीवन देखील गाणं आहे. जीवन नाही जीवनाचे कोडे. जीवापलीकडे जपावं जीवाला ह्या वेड लावणे जे माझ्यावर खूप प्रेम जेव्हा तुम्ही प्रेम करता जेव्हा तुम्ही प्रेम करता. ज्यात मी नाही झुकावेच लागते. झोपायच नाटक करतो टाकून जा.. टिक टिक वाजते डोक्यात टेकव माझ्या माथ्यावर… ठाऊक होतं मला ठाऊक होतं मला. डोळे खुप बोलके असतात डोळे बंद असताना डोळे बंद असताना. डोळ्यांची पापनी ओली झाली डोळ्यात डोळ्यांत आलेपाणी डोळ्यांत आलेपाणी.... डोळ्यात तुझ्या पाहू दे डोळ्यात पाहून डोळ्यांतून नकळत पाणी येतं डोळ्यांतून वाहून जातात डोळ्याना सांगीतलय मी. डोळ्यांमध्ये भेटू आपण. तक्रार असते तर काय करू मी. तर तू आहेस तर ते आहे प्रेम. तर प्रेम म्हणतात तर मी खुश आहे तर सांग मला तरचं जगेन तरी उणं वाटतं. तरीही जवळ का गं नसतेस तु तरीही जवळ का गं नसतेस तु. तरीही जीव जडतातच ना तरीही डोळे भरतातच ना तरीही डोळे भरतातच ना . तरीही मी उभाच आहे तरीही मी उभाच आहे. तल्लीनता ताणला तरी तुटत नाही तारुण्यावर तुझ्या तासनतास् बसायचेयं तिच नेहमी हेच असते तिचा करून गेली तिचा करून गेली. तिचा वाढदिवस होता तिचा वाढदिवस होता. तिचि आठवण् आल्यावर्. तिची आठवण तिची आठवण आली तिची आठवण आली. तिची फार आठवण येते. तिचे ओळखीचे तिचेच प्रतिबिंब दिसले तिच्या हातातल्या रेषा शोधतो तिच्या हातातल्या रेषा शोधतो. तिथेच मन फसते तिने असे का करावे. तिने मला तस समजूनच घेतले नाही तिला माहीत आहे ती ती आली आयुष्यात ती आलीच नाही ती एक वेडी होती ती कारण होती ती कारण होती. ती किती वेडी आहे ती केवळ सोबत होती ती केवळ सोबत होती. ती खूप बदलली आहे रे ती खूप बदलली आहे रे . ती चालली होती ती जिंकायची ती दोघं ती दोघं... ती नेहमी म्हणायची ती नेहमी म्हणायची. ती नेहमीच म्हणते ती पुना हवी आहे ती मला मित्र माणते ती मला विसरली आहे रे ती मुळात भांडतेचं त्यासाठी ती म्हणायची ती म्हणायची. ती म्हणाली ती समोर असताना ती समोर असताना. ती सावरली पण . ती सुखात राहायला हवी ती सोडुन ती स्वःतालाच म्हणत असते ती हळूच मागे वळून पाहायची ती हळूच मागे वळून पाहायची. ती- तूच ठराव तीच प्रेम आहे का . तीच माझी प्रिया तीच माझी प्रिया. तीचे डोळे खुप बोलतात तीने कदरचं केली नाही तीला सांगेल का हे कुणी. तु असती तर तु आलेलीस फक्त. तु जवळ नाहीस तु जिंकावं म्हणून तु जिंकावं म्हणून. तु जेव्हा लाजतेस तु पण माझीच आहेस ना तु प्राणच का नाही घेतला तु प्रेम आहेस माझ तु प्रेम आहेस माझं तु फ़क्त हो म्हण. तु बरसलीस तेव्हा. तु मला आवडतेस तु मला आवडतेस. तु मला विसर अस म्हणाव . तु माझी तु माझी साथ दे ना तु माझी. तु ये पुन्हा माझ्यासाठी तु येणार आहेस तु येणार आहेस. तु शहाणी झालीस. तु समजुन का घेतले नाही तु हसत राहिलीस अन मी बघत राहिलो तु. तुच माझ जगं आहेस तुझं असणं. तुझं ते निरागस बोलणं तुझ दुरावण तुझ दुरावण. तुझ मन शोधेल मला तुझ वेड लावल तुझं हे एक बरं असतं. तुझा आणि तुझाच होण्याचं तुझा आणि तुझाच होण्याचं. तुझा आणि फक्त तुझाच. तुझा आणि फक्त तुझाच.. तुझा मी काय बोलू तुझा मी काय बोलू . तुझा श्वास पाहीजे तुझा सहवास. तुझी आठवण ही तुझी एकच आठवण पुरते. तुझी खूप आठवण येते तुझी जागा घेवू शकत नाही. तुझी वाट तुझी वाट बघण्यात तुझी साथ हवी तुझी साथ हवी. तुझी सावली आहे तुझीच आठवण येत होती तुझीच आठवण. तुझे बहाणे. तुझे मन माझे झाले तुझ्या आठवणी म्हणजे तुझ्या आठवणींचा पाउस तुझ्या आठवणींना गोंजारतो मी तुझ्या आठवणीने पुन्हा जळत... तुझ्या ओठांना तुझ्या काळजात मला रहायचंय. तुझ्या काळ्याभोर डोळ्यात. तुझ्या गालावर तुझ्या चेह-यावरचे समाधान. तुझ्या पासून दूर होताना तुझ्या मनापर्यंत पोहचायचयं तुझ्या मनापर्यंत पोहचायचयं. तुझ्या माझ्या मैत्रीचं. तुझ्या शिवाय काही सुचत नाही. तुझ्या सोबतीची जोड असते. तुझ्याचं आठवणीत मी. तुझ्याच साठी मागतो तुझ्याच साठी मागतो. तुझ्याच हृदयात ठेवशील ना तुझ्यात कधीच गुंतलं नसतं तुझ्यात गुंतल तुझ्यातगुंतल तुझ्यातगुंतल.. तुझ्यातला मी तुझ्यापासून दूर राहणे . तुझ्यावर प्रेम करण्यासाठी तुझ्यावर प्रेम करतोय तुझ्यावर प्रेम करतोय. तुझ्यावर प्रेमकरतो.. तुझ्याविणा तुझ्याविणा. तुझ्याविना तु गेल्या नंतर. तुझ्याविना. तुझ्याशिवाय तुझ्याशिवाय जगणं काय. तुझ्याशी बोलताना तुझ्याशी बोलताना. तुझ्यासाठी काय पण तुझ्यासाठी काय पण. तुझ्यासाठी काही पण तुझ्यासाठी काही पण. तुझ्यासाठीच जगावेसे वाटते. तुझ्यासोबत जगण्यासाठी तुझ्यासोबत जगण्यासाठी. तुझ्यासोबत जगायला तुझ्यासोबत पाठवते तुटणारा तारा तुम्हाला प्रेम झालंय का नाही तुम्ही प्रेमात आहात तुला अश्रूंमध्ये तुला आठवतं तुला एकदा विचारलं होत. तुला कळली नाही. तुला काय वाटतं तुला काय वाटतं. तुला काय वाटतं.. तुला काय वाटते तुला काय वाटल. तुला काहीच ठाऊक नाही तुला काहीच ठाऊक नाही. तुला त्याची किंमत नसेल पण तुला देण्यासाठी आणली फूले तुला पाहायला तुला पाहायला. तुला पाहिलं की तुला पाहिलं की... तुला मनवायच तुला माहित आहे ना तुला माहित आहे ना. तुला याचे काही नाही तुला याचे काही नाही . तुलाच तुलाच पाहायला आवडत तुलाच पाहायला आवडत. तुलाच शोधतोय तू अशीच आहेस तू अशीच आहेस. तू असलीस कि. तू असा कसा तू आणि मी तू आयुष्यात येणं माझ्या हातात नव्हतं तू आहेस तरी कुठे . तू एकटीच असशील तू एकटीच असशील. तू कधि उत्तर दिले नाही तू करशील माझ्यावर तू करशील माझ्यावर? तू कूठेही असलीस. तू गेलीस निघून तू जवळ असतीस तर. तू जवळ असल्याचा भास होतोय तू तरी जिकंलीस... तू तो प्रयत्न करून पाहा तू तो प्रयत्न करून पाहा. तू दाखवून गेलीस. तू दूर सखे जरी... तुला मनात भेटतो. तू नसताना तू नसलीस कि तू नाराज होवू नकोस रे तू नाराज होवू नकोस रे. तू परत येऊ नकोस तू परत येशील का तू परत येशील का. तू पुन्हा येवु नकोस तू प्रेम गं काय समजणार तू फक्त तू. तू फक्त माझी असावी तू बदललास तू बरोबर नसल्यावर तू बरोबर नसल्यावर. तू बोलावे आणि मी ऐकत राहावे. तू मला का आवडतोस तू मला वचन दिलं . तू माझ व्हावं तू माझ व्हावं. तू माझा कोण आहेस तू माझी आहेस म्हणून तू माझ्यासोबत असावं तू माझ्यासोबत असावं. तू मेरी अधूरी प्यास.. तू येशील परत माझ्याकडे तू येशील परत माझ्याकडे. तू समजुन का घेत नाही तू समजुन का घेत नाही. तू समजून घेशील का तू सांग मला समजावून तू सुधा रडत असशील तू सुधा रडत असशील. तू सोबत हवा . तू स्वतः बद्दल. तू ही तरसून बघत जा तू ही तरसून बघत जा.. तू-जाणार-नाहीस-ना तू... फक्त तू.... तू… साऱ्यात तू. तूच आहेस. तूच एक असशील ना. तूच एक असशील ना.. तूच का आठवलीस. तूचं का ती तूच ना ती तूच माझा पाउस तूच माझा पाउस. तूच सांग ना तूच सांग ना.. तूच सापडणार आहे तूच हवी आहे तूच हवी आहे. ते ओठ तेव्हा माझे नसतील ते खरं प्रेम असत ते तुमचे प्रेम ते तुलाच शोधत असेल ते दूर निघून जातात ते पण एक वय असतं ते प्रेम आहे ते ह्र्दय जणू चुकार होते तेव्हा तुझी आठवण येते .... तेव्हा तू मला आवडतेस तेव्हा तू मला आवडतेस. तेव्हाच कळते तेव्हाच कळते. तो क्षण. तो पर्यंत मी वाट बघणार आहे. तो फक्त तिच्याच शोधात... तो म्हणाला तो श्वास होता तुझापण तो श्वास होता तुझापण. तो स्पर्श हवाय मला तो स्पर्श हवाय मला. त्या अनमोल क्षणांना त्या आठवणी घेऊन मी डोळे मिटले त्या प्रेमाची आठवण त्यांना अद्दल घडू द्या. दगडालाच देव मानले दार असतं तर. दिलेले वचन दिलेस तरी चालेल दिवस आलेत दिवस आलेत. दिवस जातचं नाही दिवस जातचं नाही. दिवसांनी ती दिसली दिवसांनी ती दिसली. दिवाळी शुभेच्छांच्या दिसत नाही दु:खांत का कळेना. दुख आणि विरह च मिळतो दुख आणि विरह च मिळतो.. दुनियादारीचे काही डायलाँग दुस-याच्या आयुष्याची माती करतो.. दुस-याला हसवायचं दूर गेलेली असते दूरावा म्हणजे प्रेम दूरावा म्हणजे प्रेम. देव माझा तू देवळात होती देवाला विचारले. देवून तर बघ एकदा साद. देशिल का मला. देशील ना साथ दोस्ती साजरी करूया धड धड वाढते ठोक्यात धर्म देखिल तूच आहेस न सांगताच कळावं नकळत नकळतच नकळतच. नकोस वेडे प्रश्न विचारू नकोस वेडे प्रश्न विचारू. नक्की शेयर करा नजरेची भाषा नजरेत जे सामर्थ्य आहे नजरेत स्वतःला हरवून बघ. नतमस्तक झालो होतो. नंतरही तेवढे करशील का नवा रंग रातीचा नवा रंग रातीचा. नशिबात कधीच नसतो नशिबात कधीच नसतो. नशीबवान तर सगळेच असतात नसतेस घरी तू जेव्हा नसतेस घरी तू जेंव्हा नाजुक फुलासारखी नाजूक परीसारख जपाव नाजूक परीसारख जपाव.. नातं असतं नातं असतं. नातं जोडून असणारी नातं जोडून असणारी. नाती नाती तशी अनेकच असतात नाती तशी अनेकच असतात. नाती ही अशीच असतात नाती ही अशीच असतात... नाती. नाते नाते. नाही कळले प्रेम तुला नाही कळले प्रेम तुला. निघून जाणार आहे मी निजले अजून आहे नेहमी असंच घडणार आहे नेहमीच जिंकायचे आहे नेहमीच वाटतं मला नेहमीच हवा असतो पण पण का देवाने ही दिले नाही पण का देवाने ही दिले नाही. पण तु सोबत नाहीयेस पण मी चुकलो नाही पण मी चुकलो नाही . परके होवून जातात परत कधीच येणार नाही परत पाउस पडत आहे परावृत्त करते ती मैत्री परी तुझाच प्रेम वेडा परी तुझाच प्रेम वेडा. परी तुझाच प्रेम वेडा.. परीसारख जपाव पहिलं प्रेम पहिलं प्रेम कसं विसरायचं पहिलं प्रेम. पहिला पाउस...पहिलं प्रेम पहिलाच पाउस पहिली मैत्रीण पहिले ना कधी. पहिले प्रेम कोण पहिल्या नजरेत आवडणे पहीलं पहीलं प्रेम पाऊस माझा सखाच होता पावसात ती . पाहतो मी पाहिलय. पुढला जन्म घेईन पुन्हा कोणावर प्रेम करणार नाही. पुन्हा तिच्याप्रेमात पुन्हा पुन्हा येते पुन्हा प्रेम करणार नाही. पुन्हा प्रेम करू लागता . पुन्हा मी मिळणार नाही... पुन्हा मी मिळणार नाही.... पुन्हा येईल पाउस पुन्हा येईल पाउस. प्रत्येक जण प्रेमात पडतो प्रत्येक जण प्रेमात वेडा प्रत्येक श्वास तुझ्या मिठीतला प्रश्नाची उत्तरे तुला भेटतील प्रश्नाची उत्तरे तुला भेटतील. प्रित जन्मोजन्मीची . प्रियकर लपलेला असतो प्रिये तुझी उणीव भासतेय प्रिये तुझी उणीव भासतेय. प्रिये फक्त तुझाचसाठी प्रिये फक्त तुझाचसाठी... प्रेम प्रेम असतं प्रेम असे करावे की. प्रेम आणि मृत्यु प्रेम आंधळ नसतं प्रेम कधी करू नये प्रेम करण खुप सोप आहे. प्रेम करणं सोपं नसतं प्रेम करणारी असावी प्रेम करणारी तू प्रेम करणारी तू.... प्रेम करताना मी हरतो प्रेम करतेस खरोखर प्रेम करतेस खरोखर. प्रेम करतो तुझ्यावर प्रेम करतो तुझ्यावर. प्रेम करशील ना ग प्रेम करशील ना रे मला. प्रेम करा मनाप्रमाणे. प्रेम करा हव्यास नको प्रेम करायचय आहे. प्रेम करायचे आहे . प्रेम करायला लागते . प्रेम कराव प्रेम कराव लागत प्रेम कराव लागत . प्रेम करावसं वाटतं . . . प्रेम करून काय मिळवलं प्रेम करून बघ. प्रेम कस करायच असत प्रेम काय असत. प्रेम काय असते ते कळाले. प्रेम काय असते. प्रेम की मैत्री. प्रेम क्षितिजापलीकडले. प्रेम तिला कळेल प्रेम तिला कळेल. प्रेम दिल्यानंतर प्रेम दिल्यानंतर. प्रेम नसतं प्रेम नसते प्रेम प्रेम अन् प्रेमच प्रेम मनापासून मनापर्यंत. प्रेम म्हणजे प्रेम म्हणजे . प्रेम म्हणजे काय प्रेम म्हणजे काय असतं प्रेम म्हणजे काय असतं. प्रेम म्हणजे काय. प्रेम म्हणजे काय.. प्रेम म्हणजे दूसर्यासाठी जगणे. प्रेम म्हणजे. प्रेम वीचार . प्रेम व्यक्त करत नाहीस प्रेम शिकवणारी प्रेम हा असा शब्द आहे प्रेम हे असच असत प्रेम हे गरजेच असतच प्रेम हे तेव्हा आहे प्रेम होते तुझ्यावर प्रेमाचं नाव प्रेमाचं नाव. प्रेमाच वारं प्रेमाचं हे असच असतंय प्रेमाचं हे असच असतंय. प्रेमाचा अर्थ प्रेमाचा अर्थ. प्रेमाचा ऋतू. प्रेमाचा खरा अर्थ प्रेमाचा जमाखर्च प्रेमाचा जमाखर्च .... प्रेमाचा दिवा. प्रेमाची पहिली भेट प्रेमाची पहिली भेट. प्रेमाची लक्षणे प्रेमाची लक्षणे. प्रेमाचे नाते असेच असते प्रेमाचे बंध. प्रेमात असताना. प्रेमात आणि मैत्रीत प्रेमात कधी कधी प्रेमात जगलेला एकच प्रेमात जगलेला एकच. प्रेमात पडतो. प्रेमात पडलं की असंच व्हायचं प्रेमात पडलोय ग़ प्रेमात पडलोय ग़. प्रेमात पडायचं आहे. प्रेमात पडाव. प्रेमात पडावे प्रेमात पडावेसे वाटते प्रेमात बिचारा फसला प्रेमात मी अंगुठा छाप आहे का प्रेमातला पहिलाच पाउस प्रेमातला पहिलाच पाउस. प्रेमातील सुंदर समजूत प्रेमाला तोड नाही. प्रेयसीच लग्न प्रेयसीच लग्न. फक्त तुझ्यासाठी फक्त तुझ्यासाठी. फक्त ...तुझ्यासाठी फक्त आठवणीत उरलं फक्त आठवणीत उरलं. फक्त ती.. फक्त तु. फक्त तु.. फक्त तुझी साथ हवी फक्त तुझी साथ हवी. फक्त तुझ्या आठ्वणी. फक्त तुझ्याचसोबत. फ़क्त तुझ्यासाठी फ़क्त तुझ्यासाठी. फ़क्त तुझ्यासाठी.. फक्त तुला भेटण्यासाठी फक्त तुलाच पाहायला आवडत फक्त तू फक्त तू. फक्त तू.. फक्त तूच आहेस फक्त तूच आहेस. फक्त माझी कविता सोबत आहे फक्त माझी कविता सोबत आहे. फक्त माझ्याशी बोलत जा फक्त माझ्यासाठी. फक्त मिठीत घे फक्त मिठीत घे. फ़क्त मैत्री फक्त शोना फक्त शोना. फसवले आहे मला फिरतंय.. फुलणारं हसणारं प्रत्येक फूलं फुलांना जास्त कवटाळल्यावर. फुले शिकवतात फेकून देऊ नकोस. फेसबुक चे वास्तव फ्रेन्डशिप डे बघ तारा तुटताना दिसेल बघ तारा तुटताना दिसेल. बघ तिला सांगून बघ माझी आठवण येते का बघते कळतच नाही बंद डोळे अनुभवतात बरोबर ना बरोबर ना. बरोबर ना.. बाकी काही नाही बाकी मात्र शुन्यच. बाबा एकच आहे बायको कशी असावी बिकट वाट बिकट वाट. बोल एकदा तू माझी होती. बोलण्यासारखे खुप आहे. बोललास हेच पुरे झाल बोललास हेच पुरे झाल. भरारी. भाग्य लागतं भावनांशी खेळु नये. भास आहेत हे भास तर नाही ना भिजलेली आठवण भेट आता लवकरच घडेल भेट आता लवकरच घडेल . भेटणेही बंद केले. भेटला जर देव तरी भेटला जर देव तरी. भेटी आपल्या वाढू लागल्या भेटी आपल्या वाढू लागल्या. मग तू आज कुठून मला ओळखायची मधुबन . मन कधी रुसत. मन तयार होतच नाही. मन नसत तर किती मज्जा आली असती मन बदलेल थोडे मन बदलेल थोडे. मन माझे तुझ्याकडे आहे. मन माझे मारून जा.... मन हलकं करणारे शब्द मन हलकं करणारे शब्द. मन हे असे का असते. मनच लागत नाहीये मनच लागत नाहीये. मनाचा आरसा मनात माझ्या पाहून गेलं मनातलं. मनातले दिसू देत नाहीस मनातले शब्द मनातच राहून गेले मनातले शब्द मनातच राहून गेले. मनापासून प्रेम करतोस. मनाप्रमाणे जगावयाचे. मनाला आधार देऊन पहा मनाला कुणी सांगावे मनाला कुणी सांगावे. मनावरचा मार मने मात्र कायमची तुटतात मरण कि जगण मराठी Girlfriend. मराठी आहोत आम्ही मराठी स्टेटस प्रेम मर्द मराठा मर्द मराठा शिवबा मला आधार देना मला आवडतं मला काही येत नाही. मला खरेच कळत नाही मला खरेच कळत नाही .... मला खुपदा प्रश्न पडतो मला गमावलं मला जिवंतपणी मारुन गेली मला जीवन जगण्याची मला डिलीट केले.. मला तुझा एव्हढा राग का आहे मला नाही पटत मला नाही पटत. मला पण बोलली नाही ती मला परखे केल मला पसंद आहे मला पहाचय तिला. मला प्रेम करता येत नाही.. मला प्रेम करता येत नाही... मला प्रेमात पडायचय मला फक्त तूच हवी आहेस मला भीती वाटते. मला भेटशील का मला भेटशील का. मला माझा नवरा पाहिजेल... मला माझीचं खुप चिड येते मला माफ कर मला माफ करणार नाहीस मला लपून पाहते मला लपून पाहते. मला वाचवायला येणारं मला विसर म्हटलेलं मला विसर म्हटलेलं. मला सांगून जा मला सांगून जा. मलाही वाटत मलाही वाटत. मागवसं वाटतं. मागायचं काय मागुन प्रेम कधी मिळत नाही. मागे वळून पहाणे माझं मत लातूर माझंच कॉलेज माझा काय गुन्हा होता. माझा जिवलग मित्र माझा जिवलग मित्र. माझा जीव जाणार आहे माझा प्रत्येक क्षण माझा प्रत्येक क्षण. माझा हृदयाला खात्री आहे. माझिया प्रियाला माझिया प्रियाला प्रीत कळेना. माझी आई माझी आठवण आल्यावर माझी आठवण तुला येईल. माझी आठवण तुला येईल.. माझी खरी साथ देतात माझी चुकी नाही. माझी बनवायाचीये. माझी राणी माझी राणी . माझी वाट पाहशील ना माझी वेदना माझी वेदना. माझीच राहणार माझे तुझ्यावर प्रेम आहे माझे पहिले प्रेम माझे पहिले प्रेम. माझे मरण. माझे मलाच कळत नाही. माझे मलाच कळते . माझे सर्व तु परत कर माझ्या ओठी आलं. माझ्या मना. माझ्या मनात कोरले होते माझ्या मनात कोरले होते. माझ्या मित्राच्या एका जुन्या एसएमएस वरून माझ्या मोहात पाडायला माझ्या सोनुच घड्याळं माझ्या स्वप्नात का येते ती माझ्याजवळ आहॆस. माझ्यातली तू.. माझ्यावर जीव ओवाळतो माझ्यावर प्रेम करताना . माझ्यावरही कधी इतकं प्रेम मी केलं नाही माझ्यावरही कधी इतकं प्रेम मी केलं नाही. माझ्याशिवाय कोण जाणणार माझ्याशी लग्न करशील माझ्यासाठी काय आहे. मात्र मी प्राशितो मात्र मी प्राशितो . माफ माफ आहे माफ आहे.. माफ करणार नाहीस माफीनामा माफीनामा. मामाचं गाव मि एकटाच आहे मि एकटाच आहे.. मिठीत असावं मिठीत असावं. मिठीत घेऊ का. मी अंताकडे जात आहे मी अन तू मी असाच आहे मी आणि ती एक सायंकाळ मी आता जगू का मरू मी आहेच असा मैत्री करणारा मी एकटाच असेन मी एकटाच असेन. मी एकटाच आहे मी कध्धीच तुला सोडणार नाही मी कशी वाटते तुला मी कसाही मरेन पण तू सुखी रहा मी कसाही मरेन पण तू सुखी रहा . मी काय तुझ्या मनात आहे. मी काय देवू नाव मी काय देवू नाव. मी किती वेडा आहे मी किती वेडा आहे. मी कॉलेजचा पहिला मी कॉलेजचा पहिला. मी खूप करते. मी खूपच आश्वस्त आहे मी खूपच आश्वस्त आहे. मी गेल्यानंतर काय हवे मी गेल्यावर. मी जरी भांडलो मी तसा नाहि. मी तिच्यात नव्हतो पण ती माझ्यात होती मी तिच्यासारखं मी तिच्यासारखं वागायचं मी तिच्यासारखं वागायचं. मी तुझाच राहील मी तुझी सावली आहे रे मी तुझे नाव . मी तुझ्यात मी तुला नाही मिळवू शकलो मी तुला नाही मिळवू शकलो. मी तूझी वाट पाहतोय मी तूझी वाट पाहतोय . मी नाही म्हणत. मी पण प्रेमात पडलो होतो मी पण प्रेमात पडलो होतो. मी पुन्हा एकांत शोधत जातो मी प्रश्न मी मीच उत्तर मी प्रेममंत्री झालो तर मी फक्त एवढेच मिळवले मी भुलत गेलो मी भुलत गेलो मी मनापासुन प़ेम केल होत मी मराठा आहे मी मात्र खरा होतो. मी म्हणालो मी वाट पाहतोय . मी वाट पाहतोय त्या दिवसाची मी विचारलं आणि ती म्हणाली. मी विचारलं. मी विसरुनच जातो कधी. मी हसत उत्तर दिले मी हि प्रेम केले होते तिच्यावर मी हि प्रेम केले होते तिच्यावर. मी ही तुझ्या मनात आहे मी हो म्हणलं म्हणुन. मी ह्या जगात नसेल मी ह्या जगात नसेल. मीच केले तिच्यावर प्रेम . मीच तिच्यात हरवून जात असतो मुलगा मुलगा प्रेमात पडलाच मुलगा व्हायचंय मुलगा व्हायचंय. मुलगा. मुलींचं आपलं बरं असते. मुलीचें जिवन हे असंच असतं..... मुले असतातच असे मुले असतातच असे. मैञी मैत्रिणीचं लग्न जेव्हा ठरलं मैत्रिणीचं लग्न जेव्हा ठरलं. मैत्री अशी असावी मैत्री अशी होते मैत्री असते . मैत्री कधी ठरवून होत नाही मैत्री कधी ठरवून होत नाही. मैत्री केली आहेस. मैत्री केली तुझ्याशी मैत्री म्हंटली की मैत्री म्हणजे मैत्रीचे राजकारण मैत्रीमध्ये बरेच काही खास आहे मोक्ष मोक्ष. म्हणजे प्रेम म्हणूनच मुली मला आवडत नाहीत यश मात्र अटळ असते या ‘वेडयाचे’ प्राण जातील या वेड्या मनात. याक्षणी आठवतेस तू याक्षणी आठवतेस तू. युगानुयूगे जगणे. युद्धात आणि प्रेमात सर्व काही माफ असत. यू आर इन लव्ह यू आर इन लव्ह. ये आता परत वाट पाहतोय तुझी ये आता परत वाट पाहतोय तुझी. ये माझया या जीवनात. येना ग परत ये ना येवुन मिठीत आज म्हणाली रंग रंग त्या मैत्रीचा रंग त्या मैत्रीचा. रंग बदलतात हो माणसे रडायच होत रहायचय मला रहायचय मला. रागवू नकोस रागवू नकोस मला रातचांदण्या ओंजळीत रातचांदण्या ओंजळीत. रात्र बरीच झाली होती राहवतच नाही. राहूनच गेल राहूनच गेल... रोज मरणार नाही रोज स्वःताला रोज स्वःताला. लक्षणं लक्षात ठेवण्याच्या १२ गोष्टी लग्न एक कैफियत लग्न एक कैफियत. लग्नाची पञिका लव करतोय लव्ह लेटर लांडगा आला रे आला लिहावसं वाटतंय काहीतरी लोक सोडून जातील वचन देऊन जा वयात जे जे करायचं वयात जे जे करायचं . वळुन का बघते वळुन का बघते. वाईट वाकडे सार तुझ्याच साठी मागतो . वागशील तुहि तशी. वाट पाहत होतो वाट पाहतेय वाट पाहतोय वाट पाहतोय तिची वाट पाहतोय तिची. वाट पाहतोय त्या दिवसाची. वाट पाहतोय. वाटंच चुकलो वाटतंय वाटते ना असावे कुणीतरी वाटते ना असावे कुणीतरी. वाटल नव्हत. वाढदिवसांची वाढ वार्‍यावर भिरिभर पारवा विचार कर रे परत येण्याचा विचारच केला नव्हता. विचारायला पाहिजे होतस. विश्वास विसरणं शक्य नसलं तरी विसरण्यासाठीँ.. विसरला जात नाही विसरली नसशीलच विसरली नसशीलच. विसरलीस गं तु विसरलेय मी विसरलेय मी. विसरलो. विसरायचा प्रयत्न करुन पहा विसरू तर कस तूच सांग विसरू तर कस तूच सांग. वेगळीच असते वेडं मन वेड मात्र तुझे आहे वेडयात काढतात या मुली वेदना वेदना बोलु लागल्या तर वेलकम जिंदगी वेलकम जिंदगी | Welcome Zindagi व्यक्ती. व्हेलेन्तैन डे साजरा करावा का ? शक्ती आहे. शब्द बोलू लागतात तेव्हा शब्द बोलू लागतात तेव्हा... शब्दच शुन्य. शब्दांचे गाठोडे शब्दांचे गाठोडे. शब्दांत घेत होतो शब्दांनी सांगायचं नसतं प्रेम . शहीद होईल शिकवलंस तू. शिकवलेस तू शिम्पल्याचे शो पीस नको शिवबा शेवटचा SMS शेवटची इच्छा शेवटची इच्छा . शेवटची भेट शेवटची भेट ती. शेवटची भेट. शेवटपर्यंत शेवटपर्यंत . शेवटी आठवणीच राहतात . शेवटी त्या फ़क्त कविता. शोन्या I Love u. श्रेया मोठा गेम झाला यार सखे. सत्य बनून सत्य हे जाणून बघ सदैव बरोबरच रहायचं समजत नसत समजत नाही समजुन घे समजुन घे.. समजून घे रे. समोर ती असावी समोर ती असावी. समोर दिसली ती सर्व विश्व एकरूप व्हाव सर्वस्व बघावं सर्वस्व बघावं.. सवय आहे. सवयच आहे तिला सवयच आहे तिला... सांग कधी कलनार तुला सांग कधी कलनार तुला. सांग कधी भेटायच सांग ना कधी तरी सांग ना कधी तरी. सांग ना कसं विसरू मी तुला सांग ना माझी होशील का सांग हे शक्य होईल का सांग हे शक्य होईल का. सांगणे आहे देवाला… सांगत राहायची सांगत राहिल सांगना का असे घडावे सागरापेक्षा खरचं मला. सांगायचे आहे तुला सांगायचे आहे तुला. सांगायचे आहे. सांगू शकत नाही. सांगूच शकत नाही.. साताजन्मांची नाती साथ देऊन पहा.. साथ देशील ना मला साथ देशील ना मला . सारखं डोळ्यात पाणी येतय सावर रे मना सावर रे मना. सुख असतं सुख आणि दु:ख सुख पुरत नाही मला सुख पुरत नाही मला . सुख म्हणे शोधायच नसत सुख हवे होते सुखी असावी सुखी असावी. सुचत नाही सुचत नाही.. सुंदरतेची किंमत सुंदरतेची किंमत . सुध्दा प्रेम असतं सॉरी सोडुन का जातं सोडुन का जातं. सोडुन जातात सोप नसतं. सोप नसतं.. सोबत सोबत असू सोबती तूला पाहतो स्पंदन ऐकू शकतेस स्पंदन ऐकू शकतेस. स्वतःला संपवलं मी स्वतःला हरवायचेअसते स्वतःला हरवायचेअसते... स्वप्न आणि सत्य यांचे भांडण स्वप्न तुटावसच वाटत नाही स्वप्न तुटावसच वाटत नाही. स्वप्न तू बघतेस स्वप्न पुर्ण होत नसतात स्वप्न माझे स्वप्न. स्वप्नात आली स्वप्नात आली. स्वप्नात कुणाला असंही बघु नये स्वप्नातल्या गोष्ठी स्वप्नातल्या गोष्ठी. स्वप्नातल्या परीला स्वप्नातल्या परीला. हक्क आहे माझा तुझ्यावर हट्ट ही धरणार नाही हरकत नाही. हल्ली कविताच सुचत नाही हल्ली सुचत नाही हल्ली हे असच सुचत हल्ली हे असच सुचत. हळूच हसतय हवं ते सांगायचं राहूनच गेलं हवं ते सांगायचं राहूनच गेलं. हवा आहे मला हाथ हवी तुझी साथ मला. हवेत सुटलाय आज थोडा गारवा हवेत सुटलाय आज थोडा गारवा . हसणं तुझं हसणं हा पाऊस हाक. हाल होतात ना हि प्रेमाची रंगत हिच्या इच्छा पूर्ण कर हुशारी मिळवताना शहाणपण विसरलो हृदय तर बंद करू शकत नाही हृदयाच्या एखाद्या चोर कप्प्यात हे अस का व्ह्याव हे असंच असतं हे असच चालायचं हे असच चालायचं हे आयुष्य नकोसे झाले हे काय लागल घडू ग हे खरोखर प्रेम आहे . हे जीवन व्यर्थ हि आहे हे तुला पण ठाऊक आहे . हे नैसर्गिक आहे हे प्रेम असते हे शब्द ठरवतात हे शब्द ठरवतात. हेच कळत नाही हेच खर नात प्रेमाच असतं... हेच खर प्रेम हेच खरे हेच खरे प्रेम हो मी पण प्रेम केल होत. होती एक मैत्रीण माझी होतीएक मैत्रीण माझी होतो तुझ्याच पाशी. ह्या जगाची सुध्दा मला गरज नाही ह्यालाच तर प्रेम म्हणतात. ह्र्दयात स्पंदनं असतात
</