उत्तर एकाचे तरी देशील का ?

जीतकी ओढ मला तुझी तितकीच तुलाही आहे का ?
जीतके प्रेम माझे तुझ्यावर तीतकेच तुझही तीतकेच तुझही आहे का ?

मी समोर नसतानाही मला कधी पाहतेस का ?
उत्तर रात्रि शान्तसमयी स्वप्नात मला पाहतेस का ?

ऎक क्षण मी दिसाव, म्हनुण व्याकुळ होतेस का ?
तो क्षण सम्पुच नये, असा विचार कधी करतेस का?

एकान्ती आपल्या गुजगोष्टी, आठवुन कधी पाहतेस का ?
त्यातल्या प्रत्येक शब्दाने, मोहरुन कधी जातेस का ?

माझा वेडेपना आठवुन, स्वत:शी कधी हसतेस का ?
माझ्या सोबत वेडे व्हावे, असे कधी ठरवतेस का ?

काळही सगळा सम्पुन जायील, विचारणे माझे सम्पनार नाही
प्रश्न माझे अनेक आहेत, उत्तर एकाचे तरी देशील का ?
Share on Google Plus

About Hanumant Nalwade