Results for दिवस आलेत

एक दिवस

July 27, 2013
एक दिवस असा येयील तुला माझी उणीव भासेल , आणिजिथे पाहशील तिथे माझाचचेहरा दिसेल... येणारा प्रत्येक क्षण तुला गेल्याक्षणाची आठवण करून देयील ,...
एक दिवस एक दिवस Reviewed by Hanumant Nalwade on July 27, 2013 Rating: 5
Powered by Blogger.