Showing posts with label कुणीतरी असलं पाहिजे. Show all posts
Showing posts with label कुणीतरी असलं पाहिजे. Show all posts

Friday, August 16, 2013

कुणीतरी हव असत

कुणीतरी हव असत.......
कुणीतरी हव असत ,जीवनात साथ देनार हातात हात घेउन , शब्दान्शिवाय बोलनार्....
कुणीतरी हव असत ,जीवाला जीव देनार फ़ुलातल्या सुगन्धासारख,आयुष्यभर जपनार्......
कुणीतरी हव असत ,हक्कान् रागावनार, चुका ज़ाल्यातरी,मायेन समज़ावनार........
कुणीतरी हव असत ,आपल म्हननार नजरेतले भाव जानुन,आपल्याला ओळखणार........
कुणीतरी हव असत ,बरोबर चालणार, कशीही वाट असली तरी,माग न फ़िरनार........
कुणीतरी हव असत ,वास्तवाच भान देणार, कल्पनेच्याविश्वातही,माझ्यासवे रमणार......
कुणीतरी हव असत,मनापासुन धीर देणार, स्वतहाच्या दुखातही,मलासामाउन घेणार.........
कुणीतरी हव असत,एकान्तातहीरेन्गाळनार, माझ्यासोबत नसतानाही,मझ्यासोबतच असनार....
कुणीतरी हव असत,विश्वास ठेवणार, माझ्या विश्वासाला.कधीहीन फ़सवणार........
कुणीतरी हव असत,मला समजुन् घेनार, आयुष्याच्या वाटेवर साथ देशील का विचारणार.....

Sunday, December 23, 2012

एक मुलगी पाहीजे

एक मुलगी पाहीजे...... प्रपोज करायला...

वेल क्वालीफाईड,... . रंग गोरा, चेहरा निखळ, साधी...
सलवार कुडता नेसणारी, कधि काळी जिन्स घालणारी...

एक मुलगी पाहीजे, लांब केस असणारी..
माझ्या आई बाबांचा मान राखणारी........ ­.....

एक मुलगी पाहीजे, माझा शब्द पाळणारी...
साडी नेसुन काळजावर वार करणारी...
अशी कडक आयटम दिसणारी...

एक मुलगी पाहीजे, कपाळावर बारीक टिकली लावणारी...
आणि महत्वाचं म्हणजे ओढणी ओढणारी...

एक मुलगी पाहीजे, घरकामात सुग्रण असणारी...
पण जगाची माहीती ठेवणारी...

एक मुलगी पाहीजे, कचकुन मिठी मारणारी...
माझ्यावर माझ्या पेक्षाही जास्ती प्रेम करणारी...

एक मुलगी पाहीजे, आठवड्यातुन एकदा तरी पिक्चर ला
चलं म्हणून हट्ट करणारी...
नाही म्हटलं तर उगाचं अबोला धरणारी....

एक मुलगी पाहीजे, अशी लाखात उठून दिसणारी...
माझ्या पेक्षा वयाने लहान असणारी...
डोँळ्यांमधे सत्य जपणारी...
आणि खळी पडेल अशी हसणारी...

आहे काय अशी मुलगी...
मिळेल काय अशी मुलगी मला... करायचय प्रपोज तिला...