आयुष्य असचं जगायचं असतं आयुष्य असचं जगायचं असतं

जॆ घडॆल तॆ सहन करायचं असतं, बदलत्या जगाबरॊबर बदलायचं असतं, आयुष्य असचं जगायचं असतं. कु‍ठून सुरू झालं हॆ माहित नसलं, तरी कुठेतरी थांबाय...

Read more »
 
Top