Showing posts with label धड धड वाढते ठोक्यात. Show all posts
Showing posts with label धड धड वाढते ठोक्यात. Show all posts

धड धड वाढते ठोक्यात

टिक टिक वाजते डोक्यात धड धड वाढते ठोक्यात कभी जमीन कधी नभी, संपते अंतर झोक्यात.. नाही जरी सरी तरी भिजते अंग पाण्याने सोचो तुम्हें पलभर भ...
Read More