एक मुलगा एखाद्या मुलीला कसा पटवतो-
1. तिचा आदर करतो.2. तिची काळजी घेतो.
3. तिच्यावर प्रेम करतो.4. तिच्या पाठी खंबीरपणे उभा राहतो.
5.तिला नेहमी खुश करण्याचा प्रयत्न करतो...

.
एक मुलगी एखाद्या मुलाला कसे पटवते:only
 1.त्याच्याक डे बघून एक सुंदर SMILE देते खल्लास! मुलगा प्रेमात पडलाच... .

गूगल ऐडवर्ड्स

 
Top