रागवू नकोस रागवू नकोस

रागवू नकोस मला मनवता येणार नाही, लपवू नकोस मला ओळखता येणार नाही, डोळ्यात पाणी नको आणूस मला बघवणार नाही,दूर जाऊ नकोस मला जगता येणार नाही,...

Read more »

शिम्पल्याचे शो पीस  नको शिम्पल्याचे शो पीस नको

टिक टिक वाजते डोक्यात  धड धड वाढते ठोक्यात कभी जमीन कधी नभी  संपते अंतर झोक्यात  नाही जरी सरी तरी  भिजते अंग पाण्याने सोचू तुम्हे प...

Read more »

एव्हढा राग का आहे एव्हढा राग का आहे

तुझ्या बोलण्याचा मला राग आहे पण का कुणास ठाऊक, नेहमीच तुझ्याशी बोलावासं वाटतं.... तुझ्या सवयीचा मला राग आहे पण का कुणास ठाऊक, सगळं काही तु...

Read more »

रागवू नकोस मला रागवू नकोस मला

रागवू नकोस मला मनवता येणार नाही, लपवू नकोस मला ओळखता येणार नाही, डोळ्यात पाणी नको आणूस मला बघवणार नाही, दूर जाऊ नकोस मला जगता येणार नाही, उ...

Read more »
 
Top