Showing posts with label तुझ्यासोबत जगण्यासाठी. Show all posts
Showing posts with label तुझ्यासोबत जगण्यासाठी. Show all posts

तासनतास् बसायचेयं

कधितरी तुझ्या मनातले सारे काही जाणुन घ्यायचेय, पण त्यासाठी तू माझ्यासोबत असायला पाहिजे. तुझ्या जिवनातले सगळे रहस्य उलगडुन घ्यायचेय, पण त्या...
Read More

तुझ्यासोबत पाठवते

तुझ्या आठवणी माहीत आहे आठवणी तुझी जागा घेऊ शकत नाही. पण त्याच्या विनामीहीजगु शकत नाही. म्हणुणच तर...... आठवणीची सोबत असताना मी एकटा कधीच नस...
Read More