Showing posts with label आठवतं का ग तुला. Show all posts
Showing posts with label आठवतं का ग तुला. Show all posts

तुला देण्यासाठी आणली फूले

प्रेमाची फूल तुला देण्यासाठी आणली फूले द्यायचीच राहून गेली तुझ्या आठवणीं सारखी वही मध्येच बंद होउन गेली फुलांचा जीव गुदमरेल म्हणून वह...
Read More