तू अशीच आहेस, एकटी एकटी जगनारी.....
सर्वात असाताना देखील, स्वतःहाच्या शोधात फिरनारी.....

तू अशीच आहेस, खुप प्रेमाने बोलणारी
आपल्या सरळ वागण्याणे , कुणालाही सहज आपलसं करणारी .....

तू अशीच आहेस , जीवानाच मर्म जाणनारी..
साध्या मैत्रीच्या नात्यालाही, आपला धर्म माननारी....

तू अशीच आहेस, एकटी एकटी जगनारी.....
सर्वात असाताना देखील, स्वतःहाच्या शोधात फिरनारी.....

तू अशीच आहेस, खुप प्रेमाने बोलणारी
आपल्या सरळ वागण्याणे , कुणालाही सहज आपलसं करणारी .....

तू अशीच आहेस , जीवानाच मर्म जाणनारी..
साध्या मैत्रीच्या नात्यालाही, आपला धर्म माननारी....

तू अशीच आहेस, दुखाःतही नेहमी हासनारी....
अन हसत हसता नियतीला लाजवनारी ...

तू अशीच आहेस, इतरांना सतत प्रकश वाटणारी ....
पण स्वतःहा मात्र, काळोखात आटनारी ......

तू अशीच आहेस, सगळ्यांपासुन दुर दुर जाणारी .
जाताना मात्र सगळ्यांच्या मनात घर एक करुन रहणारी ........

दुखाःतही नेहमी हासनारी.... अन हसत हसता
नियतीला लाजवनारी ...  तू अशीच आहेस,
इतरांना सतत प्रकश वाटणारी .... पण स्वतःहा मात्र,
काळोखात आटनारी ......

तू अशीच आहेस, सगळ्यांपासुन दुर दुर जाणारी .
जाताना मात्र सगळ्यांच्या मनात घर एक करुन रहणारी

गूगल ऐडवर्ड्स

 
Top