Showing posts with label सुख आणि दु:ख. Show all posts
Showing posts with label सुख आणि दु:ख. Show all posts

एकतर्फी प्रेमामध्ये आपलेच हाल होतात ना

खूप दुख होत तिला दुस-याबरोबर पाहताना, जीव तुटतो हा जिवंतपणी जगताना.. तिच्या सुखात आपण आपले सुख मानतो, मनातल्या मनात मग तिच्यास...
Read More

एक प्रॉमिस

एक प्रॉमिस माझ्याकडून जेवढे तुला सुख देता येईल तेवढे देईन काहीही झाले तरी साथ मी फक्त तुला च देईन... एक प्रॉमिस हवाय तुझ्याकडून असच माझ्या ...
Read More
सुख असतं

सुख असतं

स्वप्न पुर्ण झालं नाही तर रडायचं नसतं...! रंग उडाले म्हणुन चित्र फाडायचं नसतं....! फक्त लक्षात ठेवायच असतं सर्वच काही आपल नसतं...! आपल...
Read More

ती सुखात राहायला हवी

त्याने मला विचारलं की खरच आवडते ती तुला? जेव्हा तू एकटाच असतो वेड लावते का जिवाला ? मीहलकेच हसलोतेव्हा अन् उत्तर दिलं मी त्याला अरे, माझा ...
Read More

सुख हवे होते

जवळ....कुणी एक मनाच्या कुणी एक मना जवळ हवे होते..! मन माझे अगदि उदास होते..! भावना मनातल्या कुणास सांगु..! तुझ्या विरहातमन रडले होते..!! ...
Read More

सुख म्हणे शोधायच नसत

सुख म्हणे शोधायच नसत ते आपोआपच मिळत खरच अस असत का ? मग ह्या जगात कुणीच दुक्खी नसत नाही का ? सुख हे मानन्यावर ...
Read More