Showing posts with label पुढला जन्म घेईन. Show all posts
Showing posts with label पुढला जन्म घेईन. Show all posts

पुढला जन्म घेईन

तुझ्यावर प्रेम करतानाकसलाच विचार केला नव्हता. . वाटायचं साक्षात परमेश्वर पाठीशी होता. . वाटत नाही दुःख तू सोडून गेल्याच,दुःख वाटत...
Read More