लव करतोय लव करतोय

तुझं ते निरागस बोलणे मला खूप आवडते, चार चौघात तुझे वेगळेपण अगदी आपसुकचं जाणवते. तुझया डोळयात दिसून येतो माझयावरचा अतोनात विशवास, खळखळून हसणं...

Read more »
 
Top