Follow Us @soratemplates

Monday, April 20, 2020

डोळ्यांतून नकळत पाणी येतं

April 20, 2020
आजही आठवण आली तुझी की,माझ्या डोळ्यांतून नकळत पाणी येतं..
मग आठवतात ते दिवस  जिथं आपली ओळख झाली..

आठवण आली तुझी की,माझं मन कासाविस होतं
मग त्याच आठवणीना  मनात घोळवावं लागतं..


आठवण आली तुझी की,वाटतं एकदाच तुला पाहावं
अन माझ्या ह्रदयात सामावुन घ्यावं......

पण सलतं मनात ते दुःख  जाणवतं आहे ते अशक्य...…
कारण देवानेच नेलयं  माझं ते सौख्य पण तरिही………

आठवण आली तुझी की,देवालाच मागतो मी….
नाही जमलं जे या  जन्मी मिळू देत ते पुढच्या जन्मी….....

Thursday, April 16, 2020

मुलगा प्रेमात पडलाच

April 16, 2020
एक मुलगा एखाद्या मुलीला कसा पटवतो-
1. तिचा आदर करतो.2. तिची काळजी घेतो.
3. तिच्यावर प्रेम करतो.4. तिच्या पाठी खंबीरपणे उभा राहतो.
5.तिला नेहमी खुश करण्याचा प्रयत्न करतो...

.
एक मुलगी एखाद्या मुलाला कसे पटवते:only
 1.त्याच्याक डे बघून एक सुंदर SMILE देते खल्लास! मुलगा प्रेमात पडलाच... .

मी विचारलं आणि ती म्हणाली...

April 16, 2020 0 Comments
मी तिला विचारले किती गं करतेस माझ्यावर प्रेम,
हसत म्हणाली माझ्या नजरेला जरा वाचत जा...

 मी विचारले किती गं असे भेटायचे चोरून चोरून,
ती म्हणाली प्रेमात थोडासा धीर धरत जा...

मी म्हणालो आता मला तुझ्या साथीची गरज आहे,
ती म्हणाली त्यासाठी देवासमोर रोज हात जोडत जा...

मी म्हणालो खूप ओझं झालंय एकाकीचं आता,
ती म्हणाली अरे वेड्या मग आठवणी थोडंसं रडत जा...

मी म्हणालो अरे पापण्या ओल्या होतात विरहात तुझ्या,
ती म्हणाली मुखवटे घालून थोडंसं हसत जा...

मी म्हणालो ऋतू सुद्धा माझ्यावर हसतो आहे,
ती म्हणाली अरे मग एक छानसी गझल ऐकत जा...

मी विचारलं असतेस कुठे सध्या तू, तेव्हा मात्र....
ती म्हणाली माझ्या श्वासांना तुझ्यातच कुठेतरी शोधत जा..

मी विचारलं हि कुठली रीत तुझी प्रेम करण्याची,
ती म्हणाली अरे प्रेमात कधी असाही एकमेव अनुभव घेत जा..

मी विचारलं आता किती वाट बघायची तुझी सखे,
ती म्हणाली नेहमीच तू तरसवतोस मला आता तू ही तरसून बघत जा..

प्रेमाच वारं

April 16, 2020

तुझ आणि माझ कधीच जमलं नव्हत
कारण.....प्रेमाच वारं तुझ्या कडून माझ्याकडे कधी फिरलच नव्हत.

मी किनारा होतो, तू पाणी होतीस
पण प्रेमाच्या सागराला मात्र ओहोटीच होती……
म्हणूनच प्रेमाची लाट ह्या किनाऱ्याला कधी येउन मिळालीच नव्हती.


तू पावसाची रिमझिम होतीस, मी वाट पाहणारा चातक…
पण.....प्रेमाचा मात्र दुष्काळ होता
म्हणूनच तुझ्या पावसाची सर माझ्या चोची पर्यंत कधीच पोहचली नव्हती.


तू सुसाट मात्र डौलान धावणारी Express होतीस
मी तुझ्या वाटेत येणार छोटस Station होतो
पण…… चुकुनही प्रेमाचा Signal मात्र तिथे कधी लागलाच नव्हता
म्हणून तू तिथे कधी थांबलीच नव्हतीस.


मी बसुरीतली पोकळी होतो,तू त्यातून जाणारी फुंकर होतीस
पण… प्रेमाची फुंकर त्यातून मात्र कधी गेलीच नव्हती
म्हणूनच तुझ्या आणि माझ्या प्रेमाची मैफिल कधी जमलीच नव्हती .

Tuesday, September 22, 2015

मैञी

September 22, 2015
तुझे हदय् आणी 
माझे हदय् एकरूप व्हावे
जखम मला व्हावी
आणी कळ तुला यावी 
...........................
प्रश्न मला येतील 
पन उत्तर तु व्हावे
कळत न कळत माझ्या 
हद्यातले तुला कळावे
...............................
दु:खा मध्ये असलो मी
तर पाठीशी तु राहावे 
आपल्या मैञीचे स्ञ 
हे असेच चालावे .
..................................
एकदा तरी आठवण माझी 
आठवड्यातुन तुला यावी
अशीच मैञी आपली
नकळत चालावी
.....................................
मधुर वाणी , गोड स्वभाव
िवचाराची देवाणघेवाण ही व्हावी
आपली मैञी अशीच 
िदगंत चालावी .
................................

Thursday, September 10, 2015

असं प्रेम करावं

September 10, 2015
थोडं सांगावं थोडं लपवावं,
असं प्रेम करावं
थोडं रुसावं थोडं हसावं,
असं प्रेम करावं
गुपचुप फोन वर बोलावं,
कोणाची नज़र पडताच पटकन “अगं” चा “अरे” करावं
असं प्रेम करावं
जग पुढे चाललं असलं
तरी आपण मात्र थोडं मागेचं रहावं,
फोन, SMS, आणि E-MAILS च्या जगात ही,
आपण मात्र पत्र लिहुन मांडावं,
असं प्रेम करावं
कुठे भेटायला बोलवावं,
पण आपण मात्र उशिरा जावं
मग आपणच जाऊन sorry म्हणावं,
असं प्रेम करावं
वर वर तिच्या भोळसट पनाची,
खूप चेष्टा करावी,
पण तरीही ती तुम्हाला किती आवडते, हे जरूर सांगावं,
असं प्रेम करावं
प्रेम ही एक सुंदर भावना,
हे ज़रूर जाणावं,
पुन: त्या बरोबर येणार्‍या वेदनांना ही सामोरं जावं
असं प्रेम करावं
विरह येतील, संकट ओढवतील,
प्रेमाच्या अनेक परीक्षा होतील,
पण आपण मात्र खंबीर रहावं,
असं प्रेम करावं
एकदाच होतं, नशिबवानानाचं मिळतं,
म्हणूनच जीवापाड जपावं,
असं प्रेम करावं … असं प्रेम करावं ….
त्यासाठीच की आयुष्यात एकदा तरी प्रेमात पड़ाव……

Tuesday, August 11, 2015

'मैत्री' - एक अनमोल नातं

August 11, 2015
मी घरी काल late आलो तर Pappa नी विचारलं ...
कोठ होता रे भाड्या एवढ्या उशीरा. .???
.
.
मी म्हणालो:
मित्राच्या घरी होतो...
.
तर papa नी माझ्या समोर माझ्या 10 मित्रांरा फोन
लावला. ..
.
4 जणांनी सांगितलं:
हा काका हितेच होता..
.
3 जणांनी सांगितलं:
आत्ताच निघाला बघा..
.
2 जणांनी सांगीतलं:
हा हितंच आहे काका तो..
अभ्यास करतोय...
देउ का फोन त्याला...?
.
1 का माकडाने हद्द च पार केली,,
तो माझ्या च आवाजात बोलंला :
''बोला Pappa काय झालं. .??
.
मला वाटले मी आता गेलो ...
मनातल्या मनात म्हणालो
साल्या मित्रांनी आज माझी पुरती वाट लावली.
.
पण फोन वरचे मित्रांचे बोलने ऐकून तर Pappa पन
हसले..
पप्पानी माझ्याकडे बघितले आणि बोलंले.... ;)
.
.
.
माकडा आज मला माझ्या मित्रांची आठवण आली
आयुष्य हे मित्रांनीच परिपूर्ण होते ..... :D
त्यांना कधीही दुखवू नकोस .

हा पाऊस

August 11, 2015
हा पाऊस म्हणजे थेंबातुन प्रश्नांची सरबत्ती मी काय खुलासे करु नभाला इतकी भिजल्यावरती मी रोज नव्याने वाचु पहाते पाण्याची अक्षरे हा पाऊस काही नवेच लिहितो माझ्या रस्त्यावरती ही झाडे, वेली, गवत सारी मातीची लेकरे हा पाऊस त्यांना अपुले म्हणतो भिजुन गेल्यावरती हे जाणवते मज पानांमधुनी बावरते हसते कुणी या सरी नव्हे तर हस्ताच्या गोड आठवणी बरसती हा पाऊस आणतो आभाळातुन आठवणींची चित्रे मज वडील दिसती पाणी पाणी उपसत दारापुढती हा पाऊस म्हणजे थेंबकळ्यांचा गुच्छ शुभ्र चंदेरी मी काय करु या शुभ सुखाचे कोणी नसता सोबती.

Friday, July 24, 2015

अस्पष्ट भावनांची गर्दी

July 24, 2015
थेंब गालावरून निथळे खांद्यावरी, त्या नितळ थेंबात भिजू दे.
केस ओले तुझे, जीव नव्याने रुजे, आग या मनाची विझू दे.
हा देह आगीचा शांत कर चुम्बुनी, आणखी नको लाउस आग पाहून लांबुनी.
स्वर्ग सुख तोकडे, तू जवळी असता लाडके, मांडीवर शांत तुझ्या निजू दे.
 
माझी वाट दूरची, दूरच्या गावची, थांबलो मी जरा विश्रांती घ्यायला,
खूप काही इथून न्यायचे मला जरी, पाहुनी मी तुला लागलो सर्वस्व द्यायला
एक हळुवार श्वास टाक माझ्यावरी, अलवार पाऊल ठेव माझ्या घरी,
घेऊ मिटुनी सारी कवाडे दाराची, घेऊ उघडून कवाडे अंतरीची,
देह माझा कधीतरी घे बाहोत लपेटून, देहास तुझ्या मिठीत सजू दे.

रात्रभर बोलू दोघे निवांत, जागवू रात्र ती, दुरावा क्षणाचा नको, विसरू भान अंगाचेही,
शुद्ध भाव पवित्र मिलन, होऊ दे साजणी, हात दे हातामध्ये तू जरा लाजुनी, 
अधिकार कसलाही नको कुणावरी, छाप विश्वासाची मनावरी उमटू दे.

तू जेव्हा लागतेस काही बोलायला, शब्द हि माझे लागती हरवायला,
पाहता पाहता वेळ जाई निघून, कळेना काही मला काय लागे व्हायला.
जीभ होते जड, बोलणे अवघड, स्वतःला मांडण्याची सुरु असते धडपड.
तू काय समाजत असशील मला, वेडपट कि घमेंडी कुणी,
काय सांगू किती बोलतो तुझ्याशीच, मी नेहमी माझ्या मनी.
सांगता येईना, तुलाही समजेना कसे, बोल माझ्या मनीचे मनी तुझ्या उमटू दे.

रम्य कांती तुझी, गौर वर्ण तुझा, नितळ काया, शुद्ध माया तुझी,
तुला काय ठाऊक असेल, कि कुणी वेडा जपतो तुझी छाया मनी.
हि भीती वाटते राग येईल तुला, तुझे स्वच्छ वागणे , माझी चोरटी नजर.
दाखवतो वागणे वेगळे तुला, पण रात्री कवितेत माझ्या तू असतेस हजर.
नाही भाव माझाही खोटा असेल कधी, पण प्रेम माझे तुझ्यावरी सांगता येईना,
वाटे खूपच भीती होणार्या परिणामाची, म्हणुनी जे आहे आता ते तसेच राहू दे.

एक ना एक दिवस तुला जायचेच दूर, तो दिवस अखेर आला आहे जवळ,
तू जाशील तेव्हा असेल का माझी आठवण तुला, पण माझ्या उरी उरेल एक हळवासा वळ.
प्रयत्न नक्की करेन विसरण्याचा तुला, पण जालीम तुझा स्पर्श तो खट्याळ किती,
अजुनी सुद्धा तो सहजच स्पर्श मला, तुला आठवत ठेवण्याची देतो भीती. 
एकदा एके दिवस काही क्षण माझ्यासवे, दे तुझे अन मला आयुष्यभर गीत तुझे गाऊ दे.

Friday, July 17, 2015

मराठी स्टेटस प्रेम

July 17, 2015
"प्रे" म्हणजे प्रेरणा तुझी 
"म" म्हणजे मन माझ.प्रेम म्हणजे मधुर सुवासाने दरवळणारे पुष्प आहे.


Marathi Quotes on Love 1


"जगाच्या" दूर एका "प्रेम नगरीत"
आपलं छोटस घर असाव 
आणि त्यामध्ये आपली 
"कोंबड्यांची पोल्ट्री" असावी..माणंसावर जेवढ प्रेम कराव तेवढेच ते दुर जातात.There's only 1 thing 2 do 3 words 4 you I LOVE YOU.शोन्या माझा खुप जीव जडलाय रे
तुझ्यावर...!!देवाला जे मागितलं ते सर्व मिळाल पण
जेव्हा तुला मागितल ते देवालाही नाही देता आल ...दुखणारं मन आणि गुलाबाचे काटे...
यात फरक एवढाच की,
दुखनारया मनाला आवर घालता येत नाही आणि गुलाबाला,
तुझा काटा टोचतो हे सांगता येत नाही.प्राण माझा असला तरी,श्वास मात्र तुझाचं आहे...!!
प्रेम माझे असले तरी,सुगंध मात्र तुझाचं आहे....!!तू म्हणतेस तूझ एक फुलं माझ्याकडे ऊधार आहे ....
अग वेडे कस सांगू ,
...तेच तर माझ्या जगण्याचा एक आधार आहे !ती म्हणायची...
डोळ्यांत तुझ्या पाहिलं,
की आरश्यात पहावसच वाटत नाही !
हृदयात तुझ्या राहते मी,
आणि आत्ता घरी रहावसच वाटत नाही !प्रेमात कधीतरी टाईमपास करावा,
पण टाईमपास म्हणून कधीच प्रेम करू नये.जो खर प्रेम करतो त्याचीच ओंजळ नेहमी रिकामी राहते...

प्रेम हे असच असत

July 17, 2015
प्रेम हे असच असत.... करताना ते कळत नसत आणि केल्यावर ते उमगत नसत...
उमगल तरी समजत... नसत पण आपल वेड मन आपलच ऐकत नसत...
ती फक्त त्या दोन जीवांनाच माहित असते. लोक म्हणतात काय असत प्रेमात..
पण मी म्हणतो करून बघा एकदा.. काय नसत प्रेमात...? प्रेम हे सांगून होत नसत...
मित्रानो ते झाल्यावरच कळत असत.. दोन जीवांना जोडणारा तो एक नाजूक धागा असतो...
दोन हृदयांची स्पंदने एकमेकांना ऐकवणारा एक भाव असतो... प्रेमाची परिभाषाच खूप वेगळी असते... दोन शब्दात ती कधीच समजत नसते .... म्हणूनच प्रेम हे असच असत पण ते खूप खूप सुंदर असते

Thursday, July 16, 2015

तुच म्हणायचीचं ना

July 16, 2015
तुच म्हणायचीचं ना, प्रेम फक्त एकदाच होतं...

आज तु दुसर्या कुणासोबत करत आहेस, मग ते काय एवढं तरी सांग ?

तुच म्हणायचीचं ना, जगणार नाही माझ्याशिवाय...
मग आता जगतेस कसं, ते तरी सांग...

खोटी होती गं सगळीचं वचने तुझी, खोटेचं असेन तुझे प्रेम ही...


मी मात्र खरा होतो, खरे होते प्रेम माझे...

जेव्हा तुला कळेल माझ्या प्रेमाची किंमत, तेव्हा पुन्हा माझ्याकडे येऊ नकोस...
मी त्यावेळी ही फक्त तुझाचं असेन, फक्त तु पुन्हा माझी होऊ नकोस...

एकदा तुटलेली काच, जशी पुन्हा जोडता येत नाही...
तशीचं आहे गत प्रेमाची, एकदा ह्रदय तुटलं की
पुन्हा खरे प्रेम कधीचं होत नाही.... पुन्हा खरे प्रेम कधीचं होत नाही....

Wednesday, July 15, 2015

Salman Khan

July 15, 2015
Salman Khan ( born Abdul Rashid Salim Salman Khan on 27 December 1965) is an Indian film actor and producer. He is cited in the media as one of the most commercially successful actors of Hindi cinema, although critical reception on his acting has been generally mixed.
The son of screenwriter Salim, Khan began his acting career with a supporting role in Biwi Ho To Aisi (1988) and achieved breakthrough with a leading role in his next release — Sooraj Barjatya's romance Maine Pyar Kiya (1989). Khan went on to establish himself in Bollywood in the 1990s with roles in several top-grossing productions, including the romantic drama Hum Aapke Hain Koun..! (1994), the action thriller Karan Arjun (1995), the comedy Biwi No.1 (1999), and the family drama Hum Saath-Saath Hain(1999). For his role in Karan Johar's romantic drama Kuch Kuch Hota Hai (1998), Khan was awarded the Filmfare Award for Best Supporting Actor. After a brief period of decline in the 2000s, Khan achieved greater stardom in the 2010s by playing the lead role in several successful action films, including Dabangg (2010), Bodyguard (2011), Ek Tha Tiger (2013) and Kick (2014). Eight of the films he has acted in, have accumulated gross earnings of over ₹1 billion (US$16 million), and he has starred in the highest-grossing Bollywood films of nine separate years.
In addition to his acting career, Khan is a stage performer and an active humanitarian through his charity organisation Being Human. Khan's off-screen life is marred by controversy and legal troubles. His tumultuous relationship with Aishwarya Rai, hunting of endangered species, and a negligent driving case in which he ran over five people with his car, killing one, have been extensively covered by the Indian media. For the last of these, Khan was sentenced to a five-year imprisonment in 2015.

Early life and background


Khan is the eldest son of screenwriter Salim Khan and his first wife Sushila Charak (later adopted the name Salma Khan). His paternal ancestors were Pashtun from Afghanistan who immigrated to Indore, Madhya Pradesh. Khan's mother is a Hindu, whose father Baldev Singh Charak comes from Jammu-Kashmir and mother comes from Maharashtra. Salman has stated that he is both Hindu and Muslim.
Khan's stepmother is Helen, a former actress, who co-starred with him in a few films. He has two brothers, Arbaaz Khan who is married to actress and VJ Malaika Arora Khan, and Sohail Khan; and two sisters, Alvira who is married to actor/director Atul Agnihotri and Arpita.
Salman finished his schooling at St. Stanislaus High School in BandraMumbai, as did his younger brothers Arbaaz and Sohail. Earlier, he studied at The Scindia SchoolGwalior for a few years along with younger brother Arbaaz. He attended Elphinstone College withShabina Khan and dropped out after the second year.

Career

1989–93: Debut and breakthrough

Salman Khan made his acting debut with a supporting role in the 1988 film Biwi Ho To Aisi in which his voice was dubbed by someone else. His first leading role in a Bollywoodmovie was in Sooraj R. Barjatya's romantic family drama Maine Pyar Kiya (1989), one of India's highest grossing films.[24][25] It earned him his first nomination for a Best Actor at Filmfare, but the much expected Filmfare Award for Best Male Debut was awarded to Sooraj Barjatya.
Later Filmfare rectified their mistake by presenting the same award after 15 long years. Maine Pyar Kiya was later dubbed in English as When Love Calls, a 125-minute version, was the biggest hit in the Caribbean market at Guyana and also dominated the box-office collections in Trinidad and TobagoMaine Pyar Kiya had also been dubbed in Spanish as Te Amo, the first experiment of its kind. This 125-minute film also proved its universal appeal with a glorious 10-week premiere run at Lima, capital of Peru. In Telugu asPrema Paavuraalu, it crossed 25 weeks at Visakhapatnam and had 100 plus day run at six centres in Andhra Pradesh. It was also dubbed in Tamil as Kaadhal Oru Kavithai and in Malayalam as Ina Praavukal.
1990 saw one film release starring Khan, Baaghi: A Rebel for Love, a box office success, followed by three moderately successful films in 1991, Patthar Ke PhoolSanam Bewafa, and Kurbaan. In the same year, Khan co-starred with Sanjay Dutt and Madhuri Dixit in the Romance drama film Saajan.[29] The movie was a critical and financial success. Despite these early successes, nearly all of his 1992–1993 releases resulted in box office failures.

1994–2009: Hum Aapke Hain Koun..!! and other films

Khan returned to success in 1994 with his second collaboration with director Sooraj Barjatya in the romance Hum Aapke Hain Koun..! co-starring Madhuri Dixit. During the 1995 awards season, the film won 3 Filmfare Awards for the Best Film, Best Director and Best Actress. It also won the National Award for being the most popular film of the year.[32]Earning over 1.35 billion (US$21 million) worldwide, the film became the biggest Bollywood hit of the year, as well as one of the biggest Bollywood hits ever. It is one of the films on Box Office India's list of "Biggest Blockbusters Ever in Hindi Cinema".[33] This film was the biggest hit of that year, and turned out to be one of Bollywood's highest-grossing films ever, becoming the fourth-highest earner of all time.[34] The film broke all the previous records and maintained itself as the highest-grossing Bollywood film throughout history for 7 years. In 1995 he starred in Rakesh Roshan's Karan Arjun alongside Shahrukh KhanKaran Arjun is a mix of an upbeat Bollywood musical, religious overtones and an action movie. The film was released on 13 January 1995. The two played brothers who are reincarnated after being killed by family enemies. The film was the second biggest hit of the year, and his role of Karan once again put his name among the nominees for the Best Actor award for Filmfare Awards.[35]
In 1996, Khan performed in two movies, Sanjay Leela Bhansali's directional debut Khamoshi: The Musical, a box office failure[36] but critically acclaimed[37] and Raj Kanwar's action hit Jeet.[36] He had two releases in 1997: Judwaa and Auzaar. The former was a comedy directed by David Dhawan where he played a dual role of twins separated at birth was a commercial success while later, an action thriller was "below average".[38]
Khan worked in five different films in 1998, his first release being the romantic comedy film Pyaar Kiya To Darna Kya opposite Kajol, one of the biggest commercial successes of that year.[39] This was followed by the moderately successful drama Jab Pyaar Kisise Hota Hai[30] where Khan played a young man who has to take a child who claims to be his son, under his custody. Khan's performance in the film earned him several positive notices and favourable reviews from critics.[40] He rounded of the year with an extended cameo in Karan Johar's directorial debut, Kuch Kuch Hota Hai for which he earned a second Filmfare Award under the Best Supporting Actor category.[41]
In 1999, Khan starred in three films: Hum Saath-Saath Hain: We Stand United and Biwi No.1, both were the highest grossing films that year[42] and Hum Dil De Chuke Sanamalongside Aishwarya Rai and Ajay Devgan, which earned another him Best Actor nomination at the Filmfare awards.[43] The film was a critical and commercial success[42][44]along with its music.
In 2000, Khan acted in films including Har Dil Jo Pyar Karega and Chori Chori Chupke Chupke, which addressed the issue of surrogate childbirth; Khan played the role of a rich industrialist, who hires a surrogate mother after his wife becomes infertile. Critics noted his turn towards a more serious role, which reportedly had more substance in comparison to his previous roles.[45][46] In 2002 he starred in the delayed release Hum Tumhare Hain Sanam.
For Tere Naam, (2003) Taran Adarsh said of him, "Salman Khan is exceptional in a role that fits him to the T. He breathes fire in sequences that demand uneasiness. But beneath the tough exterior lies a vulnerable person and this facet in particular comes to the fore in the latter reels. His emotional outbursts are splendid..."[47] Tere Naam is to date considered Salman Khan's best film with critically acclaimed performance.[48][49] He subsequently continued his success at the box office, with comedies like Mujhse Shaadi Karogi (2004) and No Entry (2005).[30] Khan's work in 2006 included Jaan-E-Mann and Baabul, however neither of these films were successful in the box office.
Khan started 2007 with the ensemble film Salaam E Ishq. His next release Partner did very well at the box office, receiving a blockbuster verdict.[50] He next appeared in the Hollywood movie, Marigold: An Adventure in India which told the love story of an Indian man and an American woman. Khan starred in three films throughout 2008, all of which underperformed.[51]
Khan hosted the second season of 10 Ka Dum in year 2009 which turned out to be even more successful than his first season as host of the game show in year 2008. The show got very high TRPs for Sony Entertainment Television and according to reports, the show helped Sony TV regain its third position in the Indian television ratings.[52]

2009–present: commercial success

2009 marked a significant turning point in Khan's career. Starting with Wanted, directed by choreographer turned director Prabhu Deva became a box office success and earned superhit status.[53] In the same year, he appeared in two other films, Main Aurr Mrs Khanna and London Dreams. While London Dreams doing average business, only due to the uninspiring music, but Main Aurr Mrs Khanna was a commercial failure.[54] Khan's first release of 2010 was Anil Sharma's commercially and critically unsuccessful film Veer.
Khan in 2011
His next release, Dabangg was released on Eid, 10 September 2010. Khan played the role of a fearless cop with comic effect in the film. It opened to generally positive reviews and broke several box-office records upon release. The film set another box office record, grossing 808.7 million in its first week, thus becoming the highest opening week grossing Bollywood film, overtaking the previous record of 3 IdiotsDabangg went on to gross 2.15 billion worldwide and Box office India declared it an all-time blockbuster in the second week of its release. It is the highest-grossing Bollywood film of 2010 and, as of 2012, the fourth highest–grossing Bollywood film of all time.[55] Dabangg went on to win several awards, including the National Film Award for Best Popular Film Providing Wholesome Entertainment. It was later remade in Tamil and Telugu, The film was produced by his brother Arbaaz Khan, and released on 10 September 2010. It made a record opening at the box office[56] and Box Office India declared it an all-time blockbuster.[57] Dabangg at that time was the second and now the fourth highest-grossing Bollywood film and for his performance, Khan received a Star Screen Award for Best Actor and a Stardust Award for Star of the Year – Male and was nominated for his sixthFilmfare Award for Best ActorAnupama Chopra from NDTV wrote about his performance, "It's the role of a lifetime and Salman Khan bites into it like a starving man devours a feast. He inhabits it fully, strutting and swaggering and even, spoofing himself."[58]
Khan's first release of 2011 was Ready. Upon release, Ready became the second highest opening day grosser, as well as the second highest weekend grossing Bollywood film at that time, after Dabangg. It also held records for being the second highest grossing Bollywood film of 2011.[59][60] He next appeared in Bodyguard, a remake of the 2010 Malayalam film of the same name. The film was not well received by critics, though became a financial success, with a domestic total of 1,409.5 million (US$26 million)—India's highest-earning film of the year.[61]
Salman Khan with Katrina Kaif at the launch of Ek Tha Tiger's first song 'Mashallah'.
Khan's first release of 2012 was Ek Tha Tiger where he starred opposite Katrina Kaif and act as Indian Spy. The film garnered positive to mixed reactions from critics[62] whilst opening to extremely strong box office collections.[63] The film went on to break the opening day box office record with a collection of 312.3 million (US$4.9 million)[64] and became the second Bollywood film to gross over 3 billion (US$47 million) worldwide behind only 3 Idiots with an eventual gross of 3.1 billion (US$49 million).[65] It marks his first association with Yash Raj Films.[66] The film also broke the record of Opening weekend net gross (First 3 Days of Release),[67]Opening week net gross (First 7 Days of Release) and entered 100 crore club in just 5 days of release breaking Salman Khan's own record set by Bodyguard in 7 Days.[68]
Salman Khan's 2nd release of 2012 is Dabangg 2 which is a sequel of his blockbuster Dabangg under production of Arbaaz Khan. Upon release, the film netted an excellent 192.1 million (US$3.0 million) on its opening day and became the biggest opener for a non-holiday Friday in India, beating the previous record held by Don 2.[69] and collected 582.6 million (US$9.2 million), beating the previous three-day record set by Ek Tha Tiger.[70][71] Dabangg 2 eventually emerged as a huge financial success with revenues of2.5 billion (US$39 million) globally.[72]
Khan's 1st release of 2014, Jai Ho entered 100 crore club while his 2nd release Kick has entered the club of Rs. 200 crore in India on Eid he also sang the "Hangover" song from the movie.[73]

Mentor

Salman Khan has mentored a number of aspiring Bollywood actors.[74] He has also been an inspiration for some Bollywood actors like Hrithik Roshan to get into perfect shape.Saawan Kumar Tak, the director of Sanam Bewafa was helped by Khan as he worked Saawan... The Love Season for free.[75][76]
Salman has recommended composers like Himesh Reshammiya and Sajid–Wajid. He supported Sanjay Leela Bhansali to make Khamoshi: The Musical and then Hum Dil De Chuke Sanam. Actor Govinda' s career was rescued by Khan as he offered parallel role in Partner. Similarly it was Salman Khan who suggested Mohnish Bahl to Sooraj Barjatyafor Maine Pyar Kiya and later in Baaghi: A Rebel for Love after his stinct as hero failed. Bahl has also done important roles in Salman's Hum Aapke Hain Koun..!Hum Saath-Saath Hain and recently Jai Ho. Similarly he was instrumental in getting Ravi Kishan, the role in Tere Naam.
Salman is now reportedly mentoring Rinzing, son of Danny Denzongpa, Ali, son of Raza Murad and Vaibhav Anand, the son of late Vijay Anand for their Bollywood launch. Similarly Aditya Pancholi’ s son Sooraj Pancholi and Suneil Shetty’ s daughter Athiya Shetty is being launched by Salman in his production Hero. He has also decided to offerSonu Sood his role in the Hindi remake of Mahesh Manjrekar’s 2010 hit Marathi movie Shikshanachya Aaicha Gho who has lost many offers due to injury happened in CCL while playing. Salman has decided to mentor his longtime loyal bodyguard Shera’s son as well.[77] Armaan Kohli, who had a failed Bollywood career is now playing a major role with Khan in Sooraj Barjatya' s Prem Ratan Dhan Payo.[78]

Production

In 2011, he launched his own production company called SKBH Productions (Salman Khan Being Human Productions). Money which will be generated from film productions will be donated to Being Human. First film made under the banner was kids entertainer Chillar Party, which went on to win 3 National Awards, for Best Children's film, Best Original Screenplay and Child Artist's Award .[79][80] SKBH Productions next film will be Shikshanachya Aaicha Gho remake directed by Mahesh Manjrekar.
In 2014, he launched another production house called SKF (Salman Khan Films). First film released under this banner was Canadian film Dr. Cabbie. The film earned $350,452 on its opening day at the box office and Dr. Cabbie became the second highest-grossing film in Canada. The next films under this banner are Hero by Nikhil Advani which starring newcomers Suraj Pancholi & Athiya Shetty and Bajrangi Bhaijaan by Kabir Khan starring Salman Khan himself with Kareena Kapoor & Nawazuddin Siddiqui.[81]

Other work

Television

In 2008 Khan hosted 10 Ka Dum. The show was extremely popular and was at number one spot in ratings in India. It garnered an average TVR of 2.81 and a peak rating of 4.5, leaving behind Shahrukh Khan's Kya Aap Paanchvi Paas Se Tej hai? with an average rating of 1.37 TVR and a peak rating of 2.3 and Hrithik Roshan's Junoon — Kuch Kar Dikhane Ka on NDTV Imagine with an average TVR of 0.76 and a peak rating of 1.1[82] According to reports, the show helped Sony TV regain its third position in the Indian television ratings.[83] He again hosted the show in 2009 and thus won the Best Anchor Award for 10 Ka Dum in 2008 and 2009. In 2010 Khan hosted Bigg Boss 4. The show was widely accepted and appreciated due to Khan's hosting and surpassing the famous hosting of Amitabh Bachchan.[84] According to data available with aMap, a television viewership monitoring agency, the opening episode of Bigg Boss 4 on Colors got a rating of 3.6. Season 3 had average rating of 2.43 while Bigg Boss 1 and Bigg Boss 2 had average ratings of 1.96 and 2.03. While Bigg Boss 1 was anchored by Arshad WarsiShilpa Shetty hosted Bigg Boss 2 and Amitabh Bachchan for Bigg Boss 3.[85] The Grand Finale episode on 8 January 2011, received a TRP of 6.7, which was the highest among the finale of other Indian reality shows such as Kaun Banega CrorepatiRahul Dulhaniya Le JayegaMasterChef and DID –Li’l Masters.[86] Due to high TRP Salman Khan again hosted Bigg Boss 5 along with Sanjay Dutt in 2011 and because of huge acceptance also hosted Bigg Boss 6 and Bigg Boss 7 in 2012 and 2013 respectively. In 2013 Khan hosted the Star Guild Award for the first time. Khan also hosted Bigg Boss 8.

Brand endorsements

Salman Khan was associated as a brand when he had done the advertisements for Limca Soft drink,[87] Hero Honda bikes[88] and Double Bull shirts,[89] much before he entered film Industry. Even after he became a superstar, he never showed interest in promoting himself as a brand, but he was signed for Thums Up in 2002 and continued until its contract was over. Later Akshay Kumar replaced Khan. Later he was the brand ambassador of soft drink Mountain Dew with whom he ended the contract in December 2010.[90]and now he is once again promoting Thums Up.[91][92] He has also became the brand ambassador for the travel website, Yatra.com, which also made him a shareholder.[93] He is also the face of the History Channel and the new brand for Suzuki motorcycles,[94] Previously he endorsed Red Tape Shoes[95] and now he is endorsing Relaxo Hawaii[96] Salman Khan is also the brand ambassador of the detergent brand, Wheel[97] He has also appeared for Chlormint, a brand of gum with his brother Sohail Khan. The actor has also done a jewellery brand, Sangini with Kareena Kapoor[98] apart from innerwear brand Dixcy Scott and tablet BlackBerry PlaybookBritannia' s Tiger biscuits is the latest endorsement of Salman.[99] He is also the face of Ranbaxy' s Revital replacing Yuvraj Singh[100] Apart from these brands, he also has Rotomac Pen and SF Sonic Batteries endorsements[101]Now Khan has been roped in as the brand ambassador of Dubai-based fashion label Splash[102] Khan has been signed as the brand ambassador for Astral Poly Technik Ltd, the leading manufacturers of plumbing and drainage systems in the country.[103]

Philanthropy

Khan at his Being Human show with actresses, (l-r) Kareena KapoorRani Mukherjee,Preity ZintaKatrina KaifKarishma Kapoor andPriyanka Chopra.
Khan has been involved in several charities during his career.[104] He has started an NGO called Being Human which sells T-shirts and other products online and in stores. A portion of the sales go to a worthy cause supporting the underprivileged.[105] Being Human Foundation is a registered charitable trust set up by Salman Khan for helping the cause of the underprivileged. In its early days, Salman Khan set up and funded the Foundation using his own money. The Foundation has two focus areas: Education and Healthcare. To increase the reach and corpus of the Foundation, Salman Khan has undertaken initiatives such as Being Human Art; Being Human merchandise; and Being Human Gitanjali Gold Coins.[106]
In 2011, he launched his own production company called SKBH Productions (Salman Khan Being Human Productions). Money which will be generated from film productions will be donated to Being Human. First film made under the banner was kids entertainer Chillar Party, which went on to win 3 National Awards, for Best Children's film, Best Original Screenplay and Child Artist's Award .[79][80]
In January 2012, Khan offered to pay 4 million (US$63,000) for releasing around 400 prisoners from around 63 prisons in the state of Uttar Pradesh via his NGO. The prisoners had completed their term but due to economical reasons, they were unable to pay a legal fine for their charges.[107]

Personal life

He lives in Galaxy Apartments, Bandra, Mumbai.[1] He also has a 150-acre plot in Panvel, which has 3 bungalows, swimming pool and gym.[1] Khan is a dedicated bodybuilder. He has a 42-inch chest, 17-inch biceps and a 30-inch waist.[1]
Khan has never married and his relationships have been of keen interest to the media and his fans. In 1999, he began dating Bollywood actress Aishwarya Rai; their relationship was often reported in the media until the couple separated in 2001. Khan started dating actress Katrina Kaif but after years of speculations, Kaif admitted in an interview in 2011 that she was in a serious relationship with Salman Khan for several years, which ended in 2010.[108] Sangeeta Bijlani and Somy Ali were also in serious relationship with Khan.[109]
In August 2011, Khan admitted he suffers from trigeminal neuralgia, a facial nerve disorder commonly known as the "suicide disease". In an interview, he said that he has been quietly suffering it for the past seven years, but now the pain has become unbearable. It has even affected his voice, making it much harsher.[110]

In popular media

Salman Khan promoting his production venture Chillar Party.
In 2004 Khan was ranked as 7th Best looking man in world - People Magazine, USA. In 2008 his lifelike wax statue was installed in London's Madame Tussauds Museum and so in 2012 once again his another wax statue was installed in New York's Madame Tussauds Museum. In 2010 People Magazine, India declared him the Sexiest Man Alive. In 2011, 2012 and 2013 he was declaredTimes of India's Most Desirable Man of #2, #1 and #3 respectivelty.[111] In August 2013 he was declared as India's Most Searched Celebrity Online.[112] Khan topped Forbes India charts for 2014, in terms of both fame and revenues.[113]

Acting style and analysis

He is one of the most commercially successful movie stars of India. While reviewing his performance in Tere NaamTaran Adarshwrote, "Salman Khan is exceptional in a role that fits him to the T. He breathes fire in sequences that demand uneasiness. But beneath the tough exterior lies a vulnerable person and this facet in particular comes to the fore in the latter reels. His emotional outbursts are splendid...".[47] Adarsh also remarked that "Wanted that it will run only on Salman's star power."[114] Filmfarecommenting about him says that "When it comes to a Salman Khan or a Rajnikant film, their performance is not important. It’s the audience performance that counts."[115] He also received rave reviews for his portrayal of colorful cop Chulbul Pandey a.k.a. Robinhood Pandey in Dabangg. Anupama Chopra of NDTV said, "It's the role of a lifetime and Salman Khan bites into it like a starving man devours a feast. He inhabits it fully, strutting and swaggering and even, spoofing himself." He has thus established himself as one of the leading actors in Hindi cinema.[116] In August 2012, he was voted no.3 "India's Greatest Actor" in NDTV poll.[117]

Controversies

Khan has been the subject of several controversies, including certain legal troubles.

Hit-and-run case

On 28 September 2002, Khan was arrested for rash and negligent driving after his car ran into a bakery in Mumbai; one person who was sleeping on the pavement outside the bakery died and three others were injured in the mishap.[118] Charges of culpable homicide were laid against him, but later dropped.[119] On 24 July 2013, he was formally charged with culpable homicide in the case, to which he pleaded not guilty.
On 6 May 2015, Khan was found guilty of all charges in the case. The Bombay Sessions Court concluded that Salman Khan was driving the car under the influence of alcohol causing the death of one and serious injury to four homeless persons. Sessions judge DW Deshpande convicted the actor for culpable homicide not amounting to murder and sentenced him to five years in prison. Later on same day, Bombay High Court granted him interim bail till 8 May 2015,[120][121][122] on which the court suspended his prison sentence until the final appeal hearing in July.[123][124][125] His driver Ashok Singh, who had given the testimony that it was him who was driving the car at the time of accident, was charged with perjury for misguiding the Court with false testimony and was arrested.[126] The kidnapping and eventual death of prime witness Police Constable Ravindra Patilremains a mystery, with some suspecting the involvement of organized crime.[127][128][129][130]

Relationship with Aishwarya Rai

His relationship with actress Aishwarya Rai was a well publicized topic in the Indian media.[131] After their break-up in March 2002, Rai accused him of harassing her. She claimed that Khan had not been able to come to terms with their break-up and was hounding her; her parents lodged a complaint against him.[132] In 2005, news outlets released what was said to be an illicit copy of a mobile phone call recorded in 2001 by the Mumbai police. It appeared to be a call in which he threatened Rai, in an effort to force her to appear at social events held by Mumbai crime figures. The call featured boasts of connections to organised crime and derogatory comments about other actors. However, the alleged tape was tested in the government's Forensic lab in Chandigarh, which concluded that it was fake.[133][134]

Black Buck hunting case

On 17 February 2006, Khan was sentenced to one year in prison for hunting the Chinkara, an endangered species. The sentence was stayed by a higher court during appeal.[135] On 10 April 2006, he was handed a five-year jail term and remanded to Jodhpur jail until 13 April when he was granted bail.[136] On 24 July 2012, Rajasthan High Court finalized charges against Salman Khan and his other colleagues in the endangered black buck killing case, paving way for start of the trial.[137] On 9 July 2014, Supreme Court issued a notice to Salman on Rajasthan government's plea challenging the HC order suspending his conviction.[138]

Remarks about 26/11 attacks

On September 2010, Khan was reported to have claimed during an interview to a Pakistani channel that the 26/11 attacks got a lot of attention because the "elite" were targeted.[139][140] During the interview the actor had said – "It was the elite that was targeted this time. Five star hotels and stuff. So they panicked. Then they got up and spoke about it. My question is why not before. Attacks have happened in trains and small towns too, but no one talked about it so much."[139][140] Khan also said that Pakistan was not to be blamed for it, and that the Indian security forces had failed.[141] Khan's comments had drawn strong reactions from Deputy Chief Minister of Maharashtra Chagan Bhujbal, Shiv Sena, BJP and other political parties.[142] The comments were also condemned by Ujwal Nikam, Special Prosecutor in the 26/11 trial.[142] Khan later apologized for his comments.[139]

Filmography and awards

Khan has won or received nominations at the Filmfare Awards ceremony for the following films:

Labels

"ILOVE U " म्हणावं "ILOVE U " म्हणावं. "शब्दान्ची" गरज नसते 7 most beautiful promises 7 most beautiful promises. Aayushyatale kahi kalat nahi Believe me FilmActor For my Love galliyan teri galliyan Ham tere bin Ho g... Ho na Ho na. I imagine your smiling face I imagine your smiling face. I love you I LOVE YOU TOOO I love you. I LoveYou आई I LoveYou आई. I M Sorry. I miss u shona I miss u shona ... Jaadu hai nasha hai Jab tak hai jaan Jab tak hai jaan. Keep loving truly Lahu munh lag gaya M.C.A झाल्यावर Maine Pyar Kiya. Marathi Kavita miss करतोय miss करतोय. President Pyar Hua.. Rose Day SMS Saint Valentine Shiv Sena shwas tu sorry रे शोन्या sorry रे शोन्या. Teri galliyan Valentines Day VERTICAL SLIDER अखेर मी जिंकलो अगदी खरं आहे अगदी खरं आहे. अजुन काय हवं असतं अजुन काय हवं असतं.. अजुन काय हवे असते अजुन सुंदर होईल अजुनही अजुनही. अजून कोणीच नसाव अजून कोणीच नसाव. अजून जगावस वाटत अजूनही आहे अंतरी ऊरून आहे अधुरे प्रेम अधुरे प्रेम. अनपेक्षित अनपेक्षित भेट अनपेक्षित. अनेक माणसं भेटतात अनेक माणसं भेटतात. अपराधी मीचं आहे अपराधी मीचं आहे. अपूर्ण प्रेम आपल अरे संसार संसार अर्थच थोडा वेगळा आहे अर्थच थोडा वेगळा आहे. अवघड जातोय अविस्मरणीय संध्याकाळ अशिच येशिल तु तेव्हा अशिच येशिल तु तेव्हा. अशी असावी ती अशी असावी ती. अशी असावी माझी प्रेयसी अशी आहे माझी प्रेयसी अशी काही हसतेस तू अशी काही हसतेस तू . अशी कोणी असेल का अशी कोणी असेल का. अशी गोड तू. अशी हवी जरी अशीच आहे ती अशीच नाती मी जपणार अशीच नाती मी जपणार . अशीच यावी वेळ एकदा अशीच यावी वेळ एकदा. अशीही माझी एक मैत्रीण असावी अशीही माझी एक मैत्रीण असावी. अश्या या पोरी असतात अश्रूंची असं घडूच शकत नाही असं घडूच शकत नाही. असं प्रेम करावं असं फक्त प्रेम असंत असं फक्त प्रेम असंत. असं फक्त प्रेम असंत.. असं बोलणारी असं बोलणारी. असं सोडुन का जातं असच करायचं रोज असच करायचं रोज.. असच चालत रहायच. असत कोणीतरी असत कोणीतरी. असली तरी सुखी असावी. असल्याचा भास होतोय असल्याशिवाय असंही असतं प्रेम असा कोणी असेल का असा कोणी असेल का . असा कोणी असेल का.. असा मुलगा असतो असा वेळच कितीसा लागतो असाव कुणीतरी. असावं. असावे कुणीतरी. असे कुणी असाव. असेचं जगायचं असेचं जगायचं.. असेल कधी तुलाही असेल कधी तुलाही. असेल कुणीतरी. असेल कोणीतरी असेल कोणीतरी. अहो प्रेयसी माझी आई साठी काय लिहू आज काही सांगायचय आज ती जर का जवळ असती आज तु पुन्हा प्रेमाची जाणीव आज पुन्हा ठरवले आज पुन्हा ती भेटली आज वाटेत चालतांना आज वाटेत चालतांना. आजही आठवतेय मला आजही आठवतेय मला. आजही आहे तसाच मी आजही आहे तसाच मी . आठव जरा ते क्षण आठव जरा ते क्षण. आठव जरा ते क्षण.. आठवण आठवण आज आठवण आज . आठवण आली आठवण आली नाही आठवण काढत जा ग आठवण काढत जा ग. आठवण तिची आठवण तिची. आठवण तुझी आठवण तुझी. आठवण माझी कधीतरी येईलच तुला आठवण येत आहे आठवण. आठवण... आठवणी आठवणी .. आठवणींचे चुंबन आठवणीच्या सागरात आठवणीत जागू दे आठवणीत जागू दे. आठवणीतं तरी येऊ नकोस आठवतं का ग तुला आठवतं का ग तुला. आठवशील ना मला ? आता काही नको आता मी ठरवलय आता मी ठरवलय. आता संपलयं ते सारं आधार देना आपण व्हायचं नसतं आपलं आपलं म्हणणारी. आपलस करून जात आपले प्रेम शोधणारे आपल्या काहीच नसावे आपल्या नात्याला आपल्याबरोबरच का होतं आपल्याबरोबरच का होतं. आपुली घडली होती आपुली घडली होती. आपुली साथ असेल आपुली साथ असेल. आभास हा आमची स्वप्नं आय लव यु . आय लव यु टू आयुष्य आयुष्य असचं जगायचं असतं. आयुष्य असतं आयुष्य असतं. आयुष्य खूप सुंदर आहे आयुष्य जगतांना आयुष्य तोकडे हे आयुष्य तोकडे हे. आयुष्य थांबवून ठेवायचं नसतं आयुष्य माझे संपले आहे आयुष्य साधं सोपं जगायचं आयुष्य साधं सोपं जगायचं. आयुष्य...हे असंच असतं.. आयुष्यभर मैत्री टिकव आयुष्याचं वाटोळं होतं आयुष्याच्या अल्बममध्ये आयुष्याच्या पुस्तकाची पाने. आयुष्यात - - प़ेम केल होत आयुष्यात - - प़ेम केल होत... आयुष्यात प्रेम करायचय मला आयुष्यात प्रेम करायचय मला. आयुष्यात वाईट तेव्हा आयुष्यातील ८ मोल्यवान क्षण आयुष्यावर बोलू काही आलाय आज आवडते मला आवडते मी तुला आवडते मी तुला. आवडलं कुणी तर आवडीच होणं आवडू लागलय इच्छा इतकं प्रेम मी केलं इतकं प्रेम मी केलं. इतक्याही जवळ जावू नये इतक्याही जवळ जावू नये. उगीचच वाटेकड पहायच उत्तर एकाचे तरी देशील का उत्तर एकाचे तरी देशील का. उद्या ही राहील उभा असायचो उरले मी न माझी उरले मी न माझी. एक ७ वर्षाच्या मुलाची आई मरते. एक अधुरी खरी प्रेमकथा एक अनोळखी एक अनोळखी ... एक अश्रू एक असावा मित्र सख्खा एक आठवण चाळून घे एक आठवण जागवून गेली एक कविता एक खांदा नेहमीच हवा असतो एक जीव एक जीव आहोत आपण एक तुच नाही आहे एक थेंब एक थेंब तुझ्यासाठी एक दगडाच मन दे एक दिवस एक पहाट तुझ्या एक प्रेमळ विनोदी सत्य एक प्रेमळ विनोदी सत्य.. एक प्रेयसी पाहिजे एक प्रॉमिस एक फसलेला डाव एक फसलेला डाव . एक मुके भाष्य असते. एक मुलगी पाहीजे एक मुलगी मला आवडली एक मुलगी. एक मेकाला सावरण्यासाठी. एक मैत्रिण मनाच्या थोडी जवळची एक मैत्रीण माझी एक मैत्रीण माझी. एक मोरपिस भेटल एक मोरपिस भेटल. एक विनंती एक विश्वास एक वेगळाच आनंद आहे एक वेगळाच आनंद आहे. एक वेगळी कहाणी एक सत्य एक सत्य. एक संध्याकाळ असेल एक संध्याकाळ असेल. एक स्वप्न अपुर्णच एक ही दिवस जात नाही एक हृदयद्रावक कविता एक हृद्यस्पर्शी कथा. एकच इच्छा माझी एकच फ़क्त विसरलास एकच सांगणं आहे एकच सांगणं आहे . एकट वाटतय एकट वाटतय. एकटा उरलोय मी एकटा उरलोय मी. एकटा पडलो आहे एकटा पडलो आहे. एकटाच मी एकटी एकटी राहते . एकदा एक एकदा एक. एकदा एकटी राहून पहा एकदा एकटी राहून पहा. एकदा ऐकून तरी बघ एकदा ऐकून तरी बघ. एकदा का होईना मला एकदा का होईना मला. एकदा जरूर लक्षात येत एकदा तरी प्रेम करावे. एकदा तरी. एकदा देव म्हणाला एकदातरी प्रेम करावे एकदातरी प्रेम करावे. एकमेंका पांसून दूर जातो एकमेंका पांसून दूर जातो. एकही कविता कळत नाही.. एका क्षणात होत एका क्षणात होत. एका चुकीच्या व्यक्तीसाठी एकाच ठिकाणी नसतो रे... एकाचे तरी देशील का एकांत एकांत शोधत जातो एकांत शोधत जातो. एकांताची साथ असावी एकांताची साथ असावी. एखादाच असतो एखाद्यावर प्रेम करता. एम.बी.बी.एस आहे एवढंच हवं आहे फक्त मला एव्हढा राग का आहे ऐकून घेशील का ओंजळ ओठ तेव्हा माझे नसतील ओठातून आज तुझ्या ओठांवर आलेले शब्द ओठांवर आलेले शब्द. ओढ तुझी ओळख ओळख मात्र दाखव ओळख मात्र दाखव. ओळख. ओळखला नाही हिने मला कट्टा. कदाचित तुला माझी आठवण येईल. कदाचित त्यालाच मैत्री म्हणतात कधी असे ही जगुन बघा. कधी अस्त होत नाही कधी आयुष्यात आलीस कधी ऐकलीच नाहीस कधी कधी कुठे तरी लांब . कधी कधी मला ही वाटतं कधी कधी मला ही वाटतं. कधी कधी वाटत. कधी कळणार तुला कधी तरी एकतर्फे प्रेम करुन बघा. कधी पटतच नाही कधी पटतच नाही. कधी पटलंच नाही. कधी मिळत नसत कधी येणार तू जीवनात कधी हसून रडले कधी हसून रडले. कधीचं गुंतलं नसतं कधीच नाही पहाणार कधीच नाही पहाणार. कधीतरी कधीतरी पहाटे कधीतरी पहाटे. कधीही अनुभवावं कभी कभी अदिति चे मराठी रूपांतर करतो करमत नाही मला तुझ्यावाचून करमत नाही मला तुझ्यावाचून . करवत नाही मला करीन मी तुला कल्पनेतली परीच ती कल्पनेतली परीच ती. कळत नाही कळत नाही. . कळलाय का कुणाला हा खेळ कविता - माझी मैत्रीण कविता - माझी मैत्रीण. कविता करायला लागतात कविता मी परत वाचत नाही कवीता असते डोळ्यात कवीता असते डोळ्यात. कस असत ना कस करायच असत कसं जगायचं कसं जगायचं. कसं समजवू कस सांगु तुला कस सांगु तुला. कसं सांगू तुला कसे काय करतो. कसे जगावे तुझ्याविना कसे सांगू तिला कसे सांगू तिला. का का अशी करतेस का असी घाबरतेस का आवडतेस इतकी का आवडतेस इतकी. का कधी कधी अस होत.. का कळत नाही तुला का ग सखे रुसलीस. का जाणीव करून देते का जाणीव करून देतेस का तुझ्यासाठी का बरं माझ्यासोबत असे घडावे का बरं माझ्यासोबत असे घडावे . का बर हा जीव झुरतो का बर हा जीव झुरतो. का रडलीस का रडलीस. काय काय बोलायचं काय काय बोलायचं. काय काय सांगु. काय नसत प्रेमात काय नसत प्रेमात. काय माहित कशी असेल ती काय माहीत कशी असेल ती काय यालाच म्हणतात miss करणे काय यालाच म्हणतात miss करणे. कारण आज ती आली नाही कारण ती आलीच नाही कार्ट प्रेमात पड़लय काळीज काळीज माझ तू काही असतात अशा आठवणी. काही कळलच नाही काही क्षण राहिलेला काही क्षण राहिलेला. काही नाती नाही तुटत काही नाती बांधलेली असतात काही माणसं काही माणसं. काही माणसे एकटी असतात किती गं करतेस माझ्यावर प्रेम किती गं करतेस माझ्यावर प्रेम. किती वेळा हरायचे किती वेळा हरायचे.. किती साधी ग तू किती साधी ग तू. किमत चेहरों की होती है कुठे गेले ते दिवस कुठे गेले ते दिवस.. कुणाचं नसतं.. कुणाचेच नसतात हक्क कुणावर कुणाचेच नसतात हक्क कुणावर. कुणाला उलगडलच नाही कुणाला जाणीव ही नसते कुणाला जाणीव ही नसते . कुणालाही कसे कळणार कुणास कळते ह्रदयाची कळ कुणास ठाऊक कुणास ठाऊक. कुणासोबत करू नकोस कुणासोबत करू नकोस.. कुणी नसत रे. कुणीचं कुणाच नसतं कुणीच कुणांच नसतं. कुणीच नाही. कुणीतरी कुणीतरी असलं पाहिजे कुणीतरी असलं पाहिजे. कुणीतरी असाव कुणीतरी असावं. कुणीतरी असावे. कुणीतरी असेल तर कुणीतरी असेल तर. कुणीतरी आठवणं काढतय कुणीतरी आठवण काढतंय. कुणीतरी आपल्यासाठी असावे. कुणीतरी लागत कुणीतरी सोबत असावं कुणीतरी सोबत असावं. कुणीतरी हव असत कुणीतरी हवं असतं कुणीतरी. कुनाचं बरोबर कुनाचं चुक केल होत मी प्रेम केल होत मी प्रेम. केलस मला न बघुनी कॉमेडी कॉलेज जीवनातील एक सत्य कॉलेज लाईफ म्हणजे कोजागिरी पौर्णिमा असे नांव पडले कोण आहेस तू. कोण कोणाचे नसते. कोण गं तू.. कोण देणार कोण सांभाळणार.. कोणाची तरी राखण आहे. कोणाचे हृदय तोडु नये.. कोणावरती किती मरावे कळले नाही कोणावरती किती मरावे कळले नाही. कोणासाठी जगू नये कोणासाठी जगू नये. कोणी गेलं म्हणून कोणी तरी मिळत कोणी तरी मिळत.. कोणीतरी असेल कोणीतरी असेल. कोणीतरी आपलं असावसं वाटतं.... कोणीतरी एकच असते कोणीतरी माझे व्हावे कोणीतरी हव. कोसळत होता . क्या बात है क्लास मध्ये अनेक गोड मुली असतात क्षण असे क्षण तसे क्षण तुझे अन् माझे क्षणच खूप वेडा असतो क्षणच खूप वेडा असतो. क्षणांसाठी क्षणोक्षणी मरण्यासाठी. ख-या प्रेमात पडशील खरं कौशल्य असत खर प्रेम झालय खर प्रेम झालय. खरं प्रेम नशिबानेच मिळत असतं खरं सांगू का खरं सांगू का. खरंच खरच असे वाटते खरच कळले नाही खरंच का मला विसरलीस तु खरंच का मला विसरलीस तु. खरंच खरंच. खरचं प्रेम काय असतं खरंच. खरी गरज होती तेव्हा खरी गरज होती तेव्हा. खरे प्रेम काय असते खरे प्रेम काय असते. खरे सांगू खरे सांगू … खर्या मैत्रीला अंत नसतो खात्री देऊन जाईल... खास मुलीच्या मनातलं खुप उणीव भासते खुप उणीव भासते. खुप खुप प्रेम करतो खुप छान दिसतेस तु खुप छान दिसायचीस तु खुप दिवसांनी ती दिसली खुप दिवसांनी ती दिसली. खुप प्रेम करते खुप प्रेम करते. खुप प्रेम करतो मी तिच्यावर. खुप प्रेम करशील का खुप प्रेम करायचा खुप सोप असतं कुणाचंही खूप miss करतो खूप miss करतोय खूप miss करतोय. खूप काही शिकवून जाते जीवन खूप खूप लांब जात होत खूप झालं खूप प्रेम करतो खूप प्रेम करतो. खूप लांब जात होते खूपच फडफडू लागतात खेळ मांडला . खोट खोट मरायचय खोट खोट मरायचय.. खोटं बोलणं सोप असतं खोटे ते वचन खोटा तो सहवास खोटे ते वचन खोटा तो सहवास . खोल असावे लागते गारवा गालातल्या गालामध्ये हसलीस अशी गुंतुण गेलो मी गोड नातं असतं घट्ट मिठीत घ्यायला घट्ट मिठीत घ्यायला. घेईन म्हणतो. चंद्र तुझा चंद्र तुझा. चित्रपट चुक झाली माझीच चुका चुका. चुकीच्या चुर चुर होईन मी चुर चुर होईन मी. जग जिंकायचं असतं जग जिंकायचं असतं. जगणार नाही जगणेच जमत नाही जगणेच जमत नाही. जगण्यात नसते. जगण्यातला आनंद जगण्यातला आनंद. जगण्यासाठी जगण्यासाठी अजुन काय हवं जगशील का जगशील का..? जगात घेउन मला जातो जगात नाही जगापेक्षा मला तुझी जास्त गरज आहे जगायचं असतं जगायच असत. जगायचंय जगायचंय .. जगायचे आहे. जगावे मी जगेल किंवा मरेल जडला आहे जपायच असतं जपायच असतं. जब तक हैं जान.. जबरदस्ती नाहि का करु शकत जबरदस्ती नाहि का करु शकत.. जमेल का रे जय भवानी जय शिवाजी जर मी चुकलो जरा ऐक ना जरा खाजवा की डोक जरा जाणवून बघ जरा जाणवून बघ.. जवळ आलय जवळ आलय. जवळच्या माणसांची जा माझ्याशी बोलू नकोस जाऊ नकोस जाऊ नकोस . जाणवायला लागलाय जाणवून बघ.. जाणिव करुन दिलीस जाणिव करुन दिलीस. जाणीव जाणुन घ्यायचेय जाणुन घ्यायचेय.. जाता जाता जान्याची खंत जास्त काळजी घेतात जिंकताच आले नाही जिंकताच आले नाही... जिँकलेलं बक्षिस नाही. जिंकायचं असतं . जितकी ओढ मला तुझी जितकी ओढ मला तुझी .. जिथे बोलण्यासाठी "शब्दान्ची" गरज नसते जिवनच तू मोडले जिवनचतू मोडले जिवापाड प्रेम आहे जिवापाड प्रेम आहे. जिवापार प्रेम करावस वाटत जी जी प्रेमाने साथ् देते जी मनातून जात नाही जी व्यक्ती जी व्यक्ती. जीव दंगला गुंगला रंगला जीव दंगला गुंगला रंगला. जीवच राहणार नाही जीवच राहणार नाही. जीवन असतं का जीवन आहे तिथे जीवन एक रहस्य आहे. जीवन खूप सुंदर आहे जीवन देखील गाणं आहे. जीवन नाही जीवनाचे कोडे. जीवापलीकडे जपावं जीवाला ह्या वेड लावणे जे माझ्यावर खूप प्रेम जेव्हा तुम्ही प्रेम करता जेव्हा तुम्ही प्रेम करता. ज्यात मी नाही झुकावेच लागते. झोपायच नाटक करतो टाकून जा.. टिक टिक वाजते डोक्यात टेकव माझ्या माथ्यावर… ठाऊक होतं मला ठाऊक होतं मला. डोळे खुप बोलके असतात डोळे बंद असताना डोळे बंद असताना. डोळ्यांची पापनी ओली झाली डोळ्यात डोळ्यांत आलेपाणी डोळ्यांत आलेपाणी.... डोळ्यात तुझ्या पाहू दे डोळ्यात पाहून डोळ्यांतून नकळत पाणी येतं डोळ्यांतून वाहून जातात डोळ्याना सांगीतलय मी. डोळ्यांमध्ये भेटू आपण. तक्रार असते तर काय करू मी. तर तू आहेस तर ते आहे प्रेम. तर प्रेम म्हणतात तर मी खुश आहे तर सांग मला तरचं जगेन तरी उणं वाटतं. तरीही जवळ का गं नसतेस तु तरीही जवळ का गं नसतेस तु. तरीही जीव जडतातच ना तरीही डोळे भरतातच ना तरीही डोळे भरतातच ना . तरीही मी उभाच आहे तरीही मी उभाच आहे. तल्लीनता ताणला तरी तुटत नाही तारुण्यावर तुझ्या तासनतास् बसायचेयं तिच नेहमी हेच असते तिचा करून गेली तिचा करून गेली. तिचा वाढदिवस होता तिचा वाढदिवस होता. तिचि आठवण् आल्यावर्. तिची आठवण तिची आठवण आली तिची आठवण आली. तिची फार आठवण येते. तिचे ओळखीचे तिचेच प्रतिबिंब दिसले तिच्या हातातल्या रेषा शोधतो तिच्या हातातल्या रेषा शोधतो. तिथेच मन फसते तिने असे का करावे. तिने मला तस समजूनच घेतले नाही तिला माहीत आहे ती ती आली आयुष्यात ती आलीच नाही ती एक वेडी होती ती कारण होती ती कारण होती. ती किती वेडी आहे ती केवळ सोबत होती ती केवळ सोबत होती. ती खूप बदलली आहे रे ती खूप बदलली आहे रे . ती चालली होती ती जिंकायची ती दोघं ती दोघं... ती नेहमी म्हणायची ती नेहमी म्हणायची. ती नेहमीच म्हणते ती पुना हवी आहे ती मला मित्र माणते ती मला विसरली आहे रे ती मुळात भांडतेचं त्यासाठी ती म्हणायची ती म्हणायची. ती म्हणाली ती समोर असताना ती समोर असताना. ती सावरली पण . ती सुखात राहायला हवी ती सोडुन ती स्वःतालाच म्हणत असते ती हळूच मागे वळून पाहायची ती हळूच मागे वळून पाहायची. ती- तूच ठराव तीच प्रेम आहे का . तीच माझी प्रिया तीच माझी प्रिया. तीचे डोळे खुप बोलतात तीने कदरचं केली नाही तीला सांगेल का हे कुणी. तु असती तर तु आलेलीस फक्त. तु जवळ नाहीस तु जिंकावं म्हणून तु जिंकावं म्हणून. तु जेव्हा लाजतेस तु पण माझीच आहेस ना तु प्राणच का नाही घेतला तु प्रेम आहेस माझ तु प्रेम आहेस माझं तु फ़क्त हो म्हण. तु बरसलीस तेव्हा. तु मला आवडतेस तु मला आवडतेस. तु मला विसर अस म्हणाव . तु माझी तु माझी साथ दे ना तु माझी. तु ये पुन्हा माझ्यासाठी तु येणार आहेस तु येणार आहेस. तु शहाणी झालीस. तु समजुन का घेतले नाही तु हसत राहिलीस अन मी बघत राहिलो तु. तुच माझ जगं आहेस तुझं असणं. तुझं ते निरागस बोलणं तुझ दुरावण तुझ दुरावण. तुझ मन शोधेल मला तुझ वेड लावल तुझं हे एक बरं असतं. तुझा आणि तुझाच होण्याचं तुझा आणि तुझाच होण्याचं. तुझा आणि फक्त तुझाच. तुझा आणि फक्त तुझाच.. तुझा मी काय बोलू तुझा मी काय बोलू . तुझा श्वास पाहीजे तुझा सहवास. तुझी आठवण ही तुझी एकच आठवण पुरते. तुझी खूप आठवण येते तुझी जागा घेवू शकत नाही. तुझी वाट तुझी वाट बघण्यात तुझी साथ हवी तुझी साथ हवी. तुझी सावली आहे तुझीच आठवण येत होती तुझीच आठवण. तुझे बहाणे. तुझे मन माझे झाले तुझ्या आठवणी म्हणजे तुझ्या आठवणींचा पाउस तुझ्या आठवणींना गोंजारतो मी तुझ्या आठवणीने पुन्हा जळत... तुझ्या ओठांना तुझ्या काळजात मला रहायचंय. तुझ्या काळ्याभोर डोळ्यात. तुझ्या गालावर तुझ्या चेह-यावरचे समाधान. तुझ्या पासून दूर होताना तुझ्या मनापर्यंत पोहचायचयं तुझ्या मनापर्यंत पोहचायचयं. तुझ्या माझ्या मैत्रीचं. तुझ्या शिवाय काही सुचत नाही. तुझ्या सोबतीची जोड असते. तुझ्याचं आठवणीत मी. तुझ्याच साठी मागतो तुझ्याच साठी मागतो. तुझ्याच हृदयात ठेवशील ना तुझ्यात कधीच गुंतलं नसतं तुझ्यात गुंतल तुझ्यातगुंतल तुझ्यातगुंतल.. तुझ्यातला मी तुझ्यापासून दूर राहणे . तुझ्यावर प्रेम करण्यासाठी तुझ्यावर प्रेम करतोय तुझ्यावर प्रेम करतोय. तुझ्यावर प्रेमकरतो.. तुझ्याविणा तुझ्याविणा. तुझ्याविना तु गेल्या नंतर. तुझ्याविना. तुझ्याशिवाय तुझ्याशिवाय जगणं काय. तुझ्याशी बोलताना तुझ्याशी बोलताना. तुझ्यासाठी काय पण तुझ्यासाठी काय पण. तुझ्यासाठी काही पण तुझ्यासाठी काही पण. तुझ्यासाठीच जगावेसे वाटते. तुझ्यासोबत जगण्यासाठी तुझ्यासोबत जगण्यासाठी. तुझ्यासोबत जगायला तुझ्यासोबत पाठवते तुटणारा तारा तुम्हाला प्रेम झालंय का नाही तुम्ही प्रेमात आहात तुला अश्रूंमध्ये तुला आठवतं तुला एकदा विचारलं होत. तुला कळली नाही. तुला काय वाटतं तुला काय वाटतं. तुला काय वाटतं.. तुला काय वाटते तुला काय वाटल. तुला काहीच ठाऊक नाही तुला काहीच ठाऊक नाही. तुला त्याची किंमत नसेल पण तुला देण्यासाठी आणली फूले तुला पाहायला तुला पाहायला. तुला पाहिलं की तुला पाहिलं की... तुला मनवायच तुला माहित आहे ना तुला माहित आहे ना. तुला याचे काही नाही तुला याचे काही नाही . तुलाच तुलाच पाहायला आवडत तुलाच पाहायला आवडत. तुलाच शोधतोय तू अशीच आहेस तू अशीच आहेस. तू असलीस कि. तू असा कसा तू आणि मी तू आयुष्यात येणं माझ्या हातात नव्हतं तू आहेस तरी कुठे . तू एकटीच असशील तू एकटीच असशील. तू कधि उत्तर दिले नाही तू करशील माझ्यावर तू करशील माझ्यावर? तू कूठेही असलीस. तू गेलीस निघून तू जवळ असतीस तर. तू जवळ असल्याचा भास होतोय तू तरी जिकंलीस... तू तो प्रयत्न करून पाहा तू तो प्रयत्न करून पाहा. तू दाखवून गेलीस. तू दूर सखे जरी... तुला मनात भेटतो. तू नसताना तू नसलीस कि तू नाराज होवू नकोस रे तू नाराज होवू नकोस रे. तू परत येऊ नकोस तू परत येशील का तू परत येशील का. तू पुन्हा येवु नकोस तू प्रेम गं काय समजणार तू फक्त तू. तू फक्त माझी असावी तू बदललास तू बरोबर नसल्यावर तू बरोबर नसल्यावर. तू बोलावे आणि मी ऐकत राहावे. तू मला का आवडतोस तू मला वचन दिलं . तू माझ व्हावं तू माझ व्हावं. तू माझा कोण आहेस तू माझी आहेस म्हणून तू माझ्यासोबत असावं तू माझ्यासोबत असावं. तू मेरी अधूरी प्यास.. तू येशील परत माझ्याकडे तू येशील परत माझ्याकडे. तू समजुन का घेत नाही तू समजुन का घेत नाही. तू समजून घेशील का तू सांग मला समजावून तू सुधा रडत असशील तू सुधा रडत असशील. तू सोबत हवा . तू स्वतः बद्दल. तू ही तरसून बघत जा तू ही तरसून बघत जा.. तू-जाणार-नाहीस-ना तू... फक्त तू.... तू… साऱ्यात तू. तूच आहेस. तूच एक असशील ना. तूच एक असशील ना.. तूच का आठवलीस. तूचं का ती तूच ना ती तूच माझा पाउस तूच माझा पाउस. तूच सांग ना तूच सांग ना.. तूच सापडणार आहे तूच हवी आहे तूच हवी आहे. ते ओठ तेव्हा माझे नसतील ते खरं प्रेम असत ते तुमचे प्रेम ते तुलाच शोधत असेल ते दूर निघून जातात ते पण एक वय असतं ते प्रेम आहे ते ह्र्दय जणू चुकार होते तेव्हा तुझी आठवण येते .... तेव्हा तू मला आवडतेस तेव्हा तू मला आवडतेस. तेव्हाच कळते तेव्हाच कळते. तो क्षण. तो पर्यंत मी वाट बघणार आहे. तो फक्त तिच्याच शोधात... तो म्हणाला तो श्वास होता तुझापण तो श्वास होता तुझापण. तो स्पर्श हवाय मला तो स्पर्श हवाय मला. त्या अनमोल क्षणांना त्या आठवणी घेऊन मी डोळे मिटले त्या प्रेमाची आठवण त्यांना अद्दल घडू द्या. दगडालाच देव मानले दार असतं तर. दिलेले वचन दिलेस तरी चालेल दिवस आलेत दिवस आलेत. दिवस जातचं नाही दिवस जातचं नाही. दिवसांनी ती दिसली दिवसांनी ती दिसली. दिवाळी शुभेच्छांच्या दिसत नाही दु:खांत का कळेना. दुख आणि विरह च मिळतो दुख आणि विरह च मिळतो.. दुनियादारीचे काही डायलाँग दुस-याच्या आयुष्याची माती करतो.. दुस-याला हसवायचं दूर गेलेली असते दूरावा म्हणजे प्रेम दूरावा म्हणजे प्रेम. देव माझा तू देवळात होती देवाला विचारले. देवून तर बघ एकदा साद. देशिल का मला. देशील ना साथ दोस्ती साजरी करूया धड धड वाढते ठोक्यात धर्म देखिल तूच आहेस न सांगताच कळावं नकळत नकळतच नकळतच. नकोस वेडे प्रश्न विचारू नकोस वेडे प्रश्न विचारू. नक्की शेयर करा नजरेची भाषा नजरेत जे सामर्थ्य आहे नजरेत स्वतःला हरवून बघ. नतमस्तक झालो होतो. नंतरही तेवढे करशील का नवा रंग रातीचा नवा रंग रातीचा. नशिबात कधीच नसतो नशिबात कधीच नसतो. नशीबवान तर सगळेच असतात नसतेस घरी तू जेव्हा नसतेस घरी तू जेंव्हा नाजुक फुलासारखी नाजूक परीसारख जपाव नाजूक परीसारख जपाव.. नातं असतं नातं असतं. नातं जोडून असणारी नातं जोडून असणारी. नाती नाती तशी अनेकच असतात नाती तशी अनेकच असतात. नाती ही अशीच असतात नाती ही अशीच असतात... नाती. नाते नाते. नाही कळले प्रेम तुला नाही कळले प्रेम तुला. निघून जाणार आहे मी निजले अजून आहे नेहमी असंच घडणार आहे नेहमीच जिंकायचे आहे नेहमीच वाटतं मला नेहमीच हवा असतो पण पण का देवाने ही दिले नाही पण का देवाने ही दिले नाही. पण तु सोबत नाहीयेस पण मी चुकलो नाही पण मी चुकलो नाही . परके होवून जातात परत कधीच येणार नाही परत पाउस पडत आहे परावृत्त करते ती मैत्री परी तुझाच प्रेम वेडा परी तुझाच प्रेम वेडा. परी तुझाच प्रेम वेडा.. परीसारख जपाव पहिलं प्रेम पहिलं प्रेम कसं विसरायचं पहिलं प्रेम. पहिला पाउस...पहिलं प्रेम पहिलाच पाउस पहिली मैत्रीण पहिले ना कधी. पहिले प्रेम कोण पहिल्या नजरेत आवडणे पहीलं पहीलं प्रेम पाऊस माझा सखाच होता पावसात ती . पाहतो मी पाहिलय. पुढला जन्म घेईन पुन्हा कोणावर प्रेम करणार नाही. पुन्हा तिच्याप्रेमात पुन्हा पुन्हा येते पुन्हा प्रेम करणार नाही. पुन्हा प्रेम करू लागता . पुन्हा मी मिळणार नाही... पुन्हा मी मिळणार नाही.... पुन्हा येईल पाउस पुन्हा येईल पाउस. प्रत्येक जण प्रेमात पडतो प्रत्येक जण प्रेमात वेडा प्रत्येक श्वास तुझ्या मिठीतला प्रश्नाची उत्तरे तुला भेटतील प्रश्नाची उत्तरे तुला भेटतील. प्रित जन्मोजन्मीची . प्रियकर लपलेला असतो प्रिये तुझी उणीव भासतेय प्रिये तुझी उणीव भासतेय. प्रिये फक्त तुझाचसाठी प्रिये फक्त तुझाचसाठी... प्रेम प्रेम असतं प्रेम असे करावे की. प्रेम आणि मृत्यु प्रेम आंधळ नसतं प्रेम कधी करू नये प्रेम करण खुप सोप आहे. प्रेम करणं सोपं नसतं प्रेम करणारी असावी प्रेम करणारी तू प्रेम करणारी तू.... प्रेम करताना मी हरतो प्रेम करतेस खरोखर प्रेम करतेस खरोखर. प्रेम करतो तुझ्यावर प्रेम करतो तुझ्यावर. प्रेम करशील ना ग प्रेम करशील ना रे मला. प्रेम करा मनाप्रमाणे. प्रेम करा हव्यास नको प्रेम करायचय आहे. प्रेम करायचे आहे . प्रेम करायला लागते . प्रेम कराव प्रेम कराव लागत प्रेम कराव लागत . प्रेम करावसं वाटतं . . . प्रेम करून काय मिळवलं प्रेम करून बघ. प्रेम कस करायच असत प्रेम काय असत. प्रेम काय असते ते कळाले. प्रेम काय असते. प्रेम की मैत्री. प्रेम क्षितिजापलीकडले. प्रेम तिला कळेल प्रेम तिला कळेल. प्रेम दिल्यानंतर प्रेम दिल्यानंतर. प्रेम नसतं प्रेम नसते प्रेम प्रेम अन् प्रेमच प्रेम मनापासून मनापर्यंत. प्रेम म्हणजे प्रेम म्हणजे . प्रेम म्हणजे काय प्रेम म्हणजे काय असतं प्रेम म्हणजे काय असतं. प्रेम म्हणजे काय. प्रेम म्हणजे काय.. प्रेम म्हणजे दूसर्यासाठी जगणे. प्रेम म्हणजे. प्रेम वीचार . प्रेम व्यक्त करत नाहीस प्रेम शिकवणारी प्रेम हा असा शब्द आहे प्रेम हे असच असत प्रेम हे गरजेच असतच प्रेम हे तेव्हा आहे प्रेम होते तुझ्यावर प्रेमाचं नाव प्रेमाचं नाव. प्रेमाच वारं प्रेमाचं हे असच असतंय प्रेमाचं हे असच असतंय. प्रेमाचा अर्थ प्रेमाचा अर्थ. प्रेमाचा ऋतू. प्रेमाचा खरा अर्थ प्रेमाचा जमाखर्च प्रेमाचा जमाखर्च .... प्रेमाचा दिवा. प्रेमाची पहिली भेट प्रेमाची पहिली भेट. प्रेमाची लक्षणे प्रेमाची लक्षणे. प्रेमाचे नाते असेच असते प्रेमाचे बंध. प्रेमात असताना. प्रेमात आणि मैत्रीत प्रेमात कधी कधी प्रेमात जगलेला एकच प्रेमात जगलेला एकच. प्रेमात पडतो. प्रेमात पडलं की असंच व्हायचं प्रेमात पडलोय ग़ प्रेमात पडलोय ग़. प्रेमात पडायचं आहे. प्रेमात पडाव. प्रेमात पडावे प्रेमात पडावेसे वाटते प्रेमात बिचारा फसला प्रेमात मी अंगुठा छाप आहे का प्रेमातला पहिलाच पाउस प्रेमातला पहिलाच पाउस. प्रेमातील सुंदर समजूत प्रेमाला तोड नाही. प्रेयसीच लग्न प्रेयसीच लग्न. फक्त तुझ्यासाठी फक्त तुझ्यासाठी. फक्त ...तुझ्यासाठी फक्त आठवणीत उरलं फक्त आठवणीत उरलं. फक्त ती.. फक्त तु. फक्त तु.. फक्त तुझी साथ हवी फक्त तुझी साथ हवी. फक्त तुझ्या आठ्वणी. फक्त तुझ्याचसोबत. फ़क्त तुझ्यासाठी फ़क्त तुझ्यासाठी. फ़क्त तुझ्यासाठी.. फक्त तुला भेटण्यासाठी फक्त तुलाच पाहायला आवडत फक्त तू फक्त तू. फक्त तू.. फक्त तूच आहेस फक्त तूच आहेस. फक्त माझी कविता सोबत आहे फक्त माझी कविता सोबत आहे. फक्त माझ्याशी बोलत जा फक्त माझ्यासाठी. फक्त मिठीत घे फक्त मिठीत घे. फ़क्त मैत्री फक्त शोना फक्त शोना. फसवले आहे मला फिरतंय.. फुलणारं हसणारं प्रत्येक फूलं फुलांना जास्त कवटाळल्यावर. फुले शिकवतात फेकून देऊ नकोस. फेसबुक चे वास्तव फ्रेन्डशिप डे बघ तारा तुटताना दिसेल बघ तारा तुटताना दिसेल. बघ तिला सांगून बघ माझी आठवण येते का बघते कळतच नाही बंद डोळे अनुभवतात बरोबर ना बरोबर ना. बरोबर ना.. बाकी काही नाही बाकी मात्र शुन्यच. बाबा एकच आहे बायको कशी असावी बिकट वाट बिकट वाट. बोल एकदा तू माझी होती. बोलण्यासारखे खुप आहे. बोललास हेच पुरे झाल बोललास हेच पुरे झाल. भरारी. भाग्य लागतं भावनांशी खेळु नये. भास आहेत हे भास तर नाही ना भिजलेली आठवण भेट आता लवकरच घडेल भेट आता लवकरच घडेल . भेटणेही बंद केले. भेटला जर देव तरी भेटला जर देव तरी. भेटी आपल्या वाढू लागल्या भेटी आपल्या वाढू लागल्या. मग तू आज कुठून मला ओळखायची मधुबन . मन कधी रुसत. मन तयार होतच नाही. मन नसत तर किती मज्जा आली असती मन बदलेल थोडे मन बदलेल थोडे. मन माझे तुझ्याकडे आहे. मन माझे मारून जा.... मन हलकं करणारे शब्द मन हलकं करणारे शब्द. मन हे असे का असते. मनच लागत नाहीये मनच लागत नाहीये. मनाचा आरसा मनात माझ्या पाहून गेलं मनातलं. मनातले दिसू देत नाहीस मनातले शब्द मनातच राहून गेले मनातले शब्द मनातच राहून गेले. मनापासून प्रेम करतोस. मनाप्रमाणे जगावयाचे. मनाला आधार देऊन पहा मनाला कुणी सांगावे मनाला कुणी सांगावे. मनावरचा मार मने मात्र कायमची तुटतात मरण कि जगण मराठी Girlfriend. मराठी आहोत आम्ही मराठी स्टेटस प्रेम मर्द मराठा मर्द मराठा शिवबा मला आधार देना मला आवडतं मला काही येत नाही. मला खरेच कळत नाही मला खरेच कळत नाही .... मला खुपदा प्रश्न पडतो मला गमावलं मला जिवंतपणी मारुन गेली मला जीवन जगण्याची मला डिलीट केले.. मला तुझा एव्हढा राग का आहे मला नाही पटत मला नाही पटत. मला पण बोलली नाही ती मला परखे केल मला पसंद आहे मला पहाचय तिला. मला प्रेम करता येत नाही.. मला प्रेम करता येत नाही... मला प्रेमात पडायचय मला फक्त तूच हवी आहेस मला भीती वाटते. मला भेटशील का मला भेटशील का. मला माझा नवरा पाहिजेल... मला माझीचं खुप चिड येते मला माफ कर मला माफ करणार नाहीस मला लपून पाहते मला लपून पाहते. मला वाचवायला येणारं मला विसर म्हटलेलं मला विसर म्हटलेलं. मला सांगून जा मला सांगून जा. मलाही वाटत मलाही वाटत. मागवसं वाटतं. मागायचं काय मागुन प्रेम कधी मिळत नाही. मागे वळून पहाणे माझं मत लातूर माझंच कॉलेज माझा काय गुन्हा होता. माझा जिवलग मित्र माझा जिवलग मित्र. माझा जीव जाणार आहे माझा प्रत्येक क्षण माझा प्रत्येक क्षण. माझा हृदयाला खात्री आहे. माझिया प्रियाला माझिया प्रियाला प्रीत कळेना. माझी आई माझी आठवण आल्यावर माझी आठवण तुला येईल. माझी आठवण तुला येईल.. माझी खरी साथ देतात माझी चुकी नाही. माझी बनवायाचीये. माझी राणी माझी राणी . माझी वाट पाहशील ना माझी वेदना माझी वेदना. माझीच राहणार माझे तुझ्यावर प्रेम आहे माझे पहिले प्रेम माझे पहिले प्रेम. माझे मरण. माझे मलाच कळत नाही. माझे मलाच कळते . माझे सर्व तु परत कर माझ्या ओठी आलं. माझ्या मना. माझ्या मनात कोरले होते माझ्या मनात कोरले होते. माझ्या मित्राच्या एका जुन्या एसएमएस वरून माझ्या मोहात पाडायला माझ्या सोनुच घड्याळं माझ्या स्वप्नात का येते ती माझ्याजवळ आहॆस. माझ्यातली तू.. माझ्यावर जीव ओवाळतो माझ्यावर प्रेम करताना . माझ्यावरही कधी इतकं प्रेम मी केलं नाही माझ्यावरही कधी इतकं प्रेम मी केलं नाही. माझ्याशिवाय कोण जाणणार माझ्याशी लग्न करशील माझ्यासाठी काय आहे. मात्र मी प्राशितो मात्र मी प्राशितो . माफ माफ आहे माफ आहे.. माफ करणार नाहीस माफीनामा माफीनामा. मामाचं गाव मि एकटाच आहे मि एकटाच आहे.. मिठीत असावं मिठीत असावं. मिठीत घेऊ का. मी अंताकडे जात आहे मी अन तू मी असाच आहे मी आणि ती एक सायंकाळ मी आता जगू का मरू मी आहेच असा मैत्री करणारा मी एकटाच असेन मी एकटाच असेन. मी एकटाच आहे मी कध्धीच तुला सोडणार नाही मी कशी वाटते तुला मी कसाही मरेन पण तू सुखी रहा मी कसाही मरेन पण तू सुखी रहा . मी काय तुझ्या मनात आहे. मी काय देवू नाव मी काय देवू नाव. मी किती वेडा आहे मी किती वेडा आहे. मी कॉलेजचा पहिला मी कॉलेजचा पहिला. मी खूप करते. मी खूपच आश्वस्त आहे मी खूपच आश्वस्त आहे. मी गेल्यानंतर काय हवे मी गेल्यावर. मी जरी भांडलो मी तसा नाहि. मी तिच्यात नव्हतो पण ती माझ्यात होती मी तिच्यासारखं मी तिच्यासारखं वागायचं मी तिच्यासारखं वागायचं. मी तुझाच राहील मी तुझी सावली आहे रे मी तुझे नाव . मी तुझ्यात मी तुला नाही मिळवू शकलो मी तुला नाही मिळवू शकलो. मी तूझी वाट पाहतोय मी तूझी वाट पाहतोय . मी नाही म्हणत. मी पण प्रेमात पडलो होतो मी पण प्रेमात पडलो होतो. मी पुन्हा एकांत शोधत जातो मी प्रश्न मी मीच उत्तर मी प्रेममंत्री झालो तर मी फक्त एवढेच मिळवले मी भुलत गेलो मी भुलत गेलो मी मनापासुन प़ेम केल होत मी मराठा आहे मी मात्र खरा होतो. मी म्हणालो मी वाट पाहतोय . मी वाट पाहतोय त्या दिवसाची मी विचारलं आणि ती म्हणाली. मी विचारलं. मी विसरुनच जातो कधी. मी हसत उत्तर दिले मी हि प्रेम केले होते तिच्यावर मी हि प्रेम केले होते तिच्यावर. मी ही तुझ्या मनात आहे मी हो म्हणलं म्हणुन. मी ह्या जगात नसेल मी ह्या जगात नसेल. मीच केले तिच्यावर प्रेम . मीच तिच्यात हरवून जात असतो मुलगा मुलगा प्रेमात पडलाच मुलगा व्हायचंय मुलगा व्हायचंय. मुलगा. मुलींचं आपलं बरं असते. मुलीचें जिवन हे असंच असतं..... मुले असतातच असे मुले असतातच असे. मैञी मैत्रिणीचं लग्न जेव्हा ठरलं मैत्रिणीचं लग्न जेव्हा ठरलं. मैत्री अशी असावी मैत्री अशी होते मैत्री असते . मैत्री कधी ठरवून होत नाही मैत्री कधी ठरवून होत नाही. मैत्री केली आहेस. मैत्री केली तुझ्याशी मैत्री म्हंटली की मैत्री म्हणजे मैत्रीचे राजकारण मैत्रीमध्ये बरेच काही खास आहे मोक्ष मोक्ष. म्हणजे प्रेम म्हणूनच मुली मला आवडत नाहीत यश मात्र अटळ असते या ‘वेडयाचे’ प्राण जातील या वेड्या मनात. याक्षणी आठवतेस तू याक्षणी आठवतेस तू. युगानुयूगे जगणे. युद्धात आणि प्रेमात सर्व काही माफ असत. यू आर इन लव्ह यू आर इन लव्ह. ये आता परत वाट पाहतोय तुझी ये आता परत वाट पाहतोय तुझी. ये माझया या जीवनात. येना ग परत ये ना येवुन मिठीत आज म्हणाली रंग रंग त्या मैत्रीचा रंग त्या मैत्रीचा. रंग बदलतात हो माणसे रडायच होत रहायचय मला रहायचय मला. रागवू नकोस रागवू नकोस मला रातचांदण्या ओंजळीत रातचांदण्या ओंजळीत. रात्र बरीच झाली होती राहवतच नाही. राहूनच गेल राहूनच गेल... रोज मरणार नाही रोज स्वःताला रोज स्वःताला. लक्षणं लक्षात ठेवण्याच्या १२ गोष्टी लग्न एक कैफियत लग्न एक कैफियत. लग्नाची पञिका लव करतोय लव्ह लेटर लांडगा आला रे आला लिहावसं वाटतंय काहीतरी लोक सोडून जातील वचन देऊन जा वयात जे जे करायचं वयात जे जे करायचं . वळुन का बघते वळुन का बघते. वाईट वाकडे सार तुझ्याच साठी मागतो . वागशील तुहि तशी. वाट पाहत होतो वाट पाहतेय वाट पाहतोय वाट पाहतोय तिची वाट पाहतोय तिची. वाट पाहतोय त्या दिवसाची. वाट पाहतोय. वाटंच चुकलो वाटतंय वाटते ना असावे कुणीतरी वाटते ना असावे कुणीतरी. वाटल नव्हत. वाढदिवसांची वाढ वार्‍यावर भिरिभर पारवा विचार कर रे परत येण्याचा विचारच केला नव्हता. विचारायला पाहिजे होतस. विश्वास विसरणं शक्य नसलं तरी विसरण्यासाठीँ.. विसरला जात नाही विसरली नसशीलच विसरली नसशीलच. विसरलीस गं तु विसरलेय मी विसरलेय मी. विसरलो. विसरायचा प्रयत्न करुन पहा विसरू तर कस तूच सांग विसरू तर कस तूच सांग. वेगळीच असते वेडं मन वेड मात्र तुझे आहे वेडयात काढतात या मुली वेदना वेदना बोलु लागल्या तर वेलकम जिंदगी वेलकम जिंदगी | Welcome Zindagi व्यक्ती. व्हेलेन्तैन डे साजरा करावा का ? शक्ती आहे. शब्द बोलू लागतात तेव्हा शब्द बोलू लागतात तेव्हा... शब्दच शुन्य. शब्दांचे गाठोडे शब्दांचे गाठोडे. शब्दांत घेत होतो शब्दांनी सांगायचं नसतं प्रेम . शहीद होईल शिकवलंस तू. शिकवलेस तू शिम्पल्याचे शो पीस नको शिवबा शेवटचा SMS शेवटची इच्छा शेवटची इच्छा . शेवटची भेट शेवटची भेट ती. शेवटची भेट. शेवटपर्यंत शेवटपर्यंत . शेवटी आठवणीच राहतात . शेवटी त्या फ़क्त कविता. शोन्या I Love u. श्रेया मोठा गेम झाला यार सखे. सत्य बनून सत्य हे जाणून बघ सदैव बरोबरच रहायचं समजत नसत समजत नाही समजुन घे समजुन घे.. समजून घे रे. समोर ती असावी समोर ती असावी. समोर दिसली ती सर्व विश्व एकरूप व्हाव सर्वस्व बघावं सर्वस्व बघावं.. सवय आहे. सवयच आहे तिला सवयच आहे तिला... सांग कधी कलनार तुला सांग कधी कलनार तुला. सांग कधी भेटायच सांग ना कधी तरी सांग ना कधी तरी. सांग ना कसं विसरू मी तुला सांग ना माझी होशील का सांग हे शक्य होईल का सांग हे शक्य होईल का. सांगणे आहे देवाला… सांगत राहायची सांगत राहिल सांगना का असे घडावे सागरापेक्षा खरचं मला. सांगायचे आहे तुला सांगायचे आहे तुला. सांगायचे आहे. सांगू शकत नाही. सांगूच शकत नाही.. साताजन्मांची नाती साथ देऊन पहा.. साथ देशील ना मला साथ देशील ना मला . सारखं डोळ्यात पाणी येतय सावर रे मना सावर रे मना. सुख असतं सुख आणि दु:ख सुख पुरत नाही मला सुख पुरत नाही मला . सुख म्हणे शोधायच नसत सुख हवे होते सुखी असावी सुखी असावी. सुचत नाही सुचत नाही.. सुंदरतेची किंमत सुंदरतेची किंमत . सुध्दा प्रेम असतं सॉरी सोडुन का जातं सोडुन का जातं. सोडुन जातात सोप नसतं. सोप नसतं.. सोबत सोबत असू सोबती तूला पाहतो स्पंदन ऐकू शकतेस स्पंदन ऐकू शकतेस. स्वतःला संपवलं मी स्वतःला हरवायचेअसते स्वतःला हरवायचेअसते... स्वप्न आणि सत्य यांचे भांडण स्वप्न तुटावसच वाटत नाही स्वप्न तुटावसच वाटत नाही. स्वप्न तू बघतेस स्वप्न पुर्ण होत नसतात स्वप्न माझे स्वप्न. स्वप्नात आली स्वप्नात आली. स्वप्नात कुणाला असंही बघु नये स्वप्नातल्या गोष्ठी स्वप्नातल्या गोष्ठी. स्वप्नातल्या परीला स्वप्नातल्या परीला. हक्क आहे माझा तुझ्यावर हट्ट ही धरणार नाही हरकत नाही. हल्ली कविताच सुचत नाही हल्ली सुचत नाही हल्ली हे असच सुचत हल्ली हे असच सुचत. हळूच हसतय हवं ते सांगायचं राहूनच गेलं हवं ते सांगायचं राहूनच गेलं. हवा आहे मला हाथ हवी तुझी साथ मला. हवेत सुटलाय आज थोडा गारवा हवेत सुटलाय आज थोडा गारवा . हसणं तुझं हसणं हा पाऊस हाक. हाल होतात ना हि प्रेमाची रंगत हिच्या इच्छा पूर्ण कर हुशारी मिळवताना शहाणपण विसरलो हृदय तर बंद करू शकत नाही हृदयाच्या एखाद्या चोर कप्प्यात हे अस का व्ह्याव हे असंच असतं हे असच चालायचं हे असच चालायचं हे आयुष्य नकोसे झाले हे काय लागल घडू ग हे खरोखर प्रेम आहे . हे जीवन व्यर्थ हि आहे हे तुला पण ठाऊक आहे . हे नैसर्गिक आहे हे प्रेम असते हे शब्द ठरवतात हे शब्द ठरवतात. हेच कळत नाही हेच खर नात प्रेमाच असतं... हेच खर प्रेम हेच खरे हेच खरे प्रेम हो मी पण प्रेम केल होत. होती एक मैत्रीण माझी होतीएक मैत्रीण माझी होतो तुझ्याच पाशी. ह्या जगाची सुध्दा मला गरज नाही ह्यालाच तर प्रेम म्हणतात. ह्र्दयात स्पंदनं असतात