Showing posts with label मिठीत असावं. Show all posts
Showing posts with label मिठीत असावं. Show all posts

येवुन मिठीत आज म्हणाली

येवुन मिठीत आज म्हणाली  तुझ्या शिवाय काही सुचत नाही  तूच हवास जवळ सारखा....... मनाला दुसरं काही रुचत नाही  सांग ना रे हल्ली असं का होत...
Read More