Happy Valentine’s Day Happy Valentine’s Day

Valentine’s Day is a special day for all the couples to follow the rituals in a bid to express affection to their beloved. February 14th ...

Read more »

Who I m Who I m

It's possible to feel so much hate you stop feeling it at all.Like a fish not knowing it's in water.Why defend yourself to men to...

Read more »

एक जीव एक जीव

"एक अश्रू.." तुझ्यासाठीच जपून ठेवलेला.. जेव्हा ..गर्दीतही खूप एकटं वाटतं.. तेव्हा..तो अश्रू..हलकेच माझ्या पापण्यांना भिजवत...

Read more »

आवडते मला आवडते मला

तिचे ओळखीचे असूनही अनोळखी असणे...आवडते मला, I Love U. दोन क्षण तिच्यासभोवती असणंही... आवडते मला, I Love U. ऱोज बहाणे करुन तिच्याकडे जाणे...

Read more »

आपलस करून जात आपलस करून जात

नाती जपली कि सगळ जमत.हळू हळू का होईना कोणी आपलस बनत, ओळख नसली तरी साथ देऊन जात, आणि  आठवणींच गाठोड आपलस करून जात.

Read more »
 
Top