मैञी

तुझे हदय् आणी 
माझे हदय् एकरूप व्हावे
जखम मला व्हावी
आणी कळ तुला यावी 
...........................
प्रश्न मला येतील 
पन उत्तर तु व्हावे
कळत न कळत माझ्या 
हद्यातले तुला कळावे
...............................
दु:खा मध्ये असलो मी
तर पाठीशी तु राहावे 
आपल्या मैञीचे स्ञ 
हे असेच चालावे .
..................................
एकदा तरी आठवण माझी 
आठवड्यातुन तुला यावी
अशीच मैञी आपली
नकळत चालावी
.....................................
मधुर वाणी , गोड स्वभाव
िवचाराची देवाणघेवाण ही व्हावी
आपली मैञी अशीच 
िदगंत चालावी .
................................
मैञी मैञी Reviewed by Hanumant Nalwade on September 22, 2015 Rating: 5
Powered by Blogger.