Tuesday, November 19, 2013

परी तुझाच प्रेम वेडा.

खरी मैत्रीण ती नसते जी म्हणते
जी म्हणते जानू तुझ माझ्यावर प्रेमच
नाही माझ्याशी बोलू नकोस
खरी मैत्रीण ती असते जी हक्कान म्हणते
साल्या आजकाल तू मला I LOVE U म्हणत
नाहीस तू फ़क्त भेट फ़क्त माझ्या हातात
मग बघते तू कसा नाही बोलत ते
 परी तुझाच प्रेम वेडा.
Reactions: