Wednesday, October 16, 2013

जिँकलेलं बक्षिस नाही.. .जिँकलेलं बक्षिस नाही.. .

मुलगा : I Love You,
पहील्या नजरेतच मी तुझ्या प्रेमात पडलो.
तु ही माझ्यावर प्रेम करशील का???

मुलगी : Hmmm,
मी तुला एक प्रश्न विचारते,
जर तु जिँकलास,
तर मी तुला होकारर्थी उत्तर देईल.....

मुलगा हसत हसत,
आणि निवांतपणे तेथून जाऊ लागतो.....

मुलगी : काय झालं ?
माझं उत्तर नकोय का तुला ???

मुलगा : (पाठीमागे वळून शांतपणे बोलतो)
मला तुझं प्रेम हवयं,
शर्यतीत जिँकलेलं बक्षिस नाही.. .....
Reactions: