Wednesday, July 24, 2013

तिच नेहमी हेच असते

तिच नेहमी हेच असते..
मला अहो ऊठलात काम्हणुन ऊठवणारी लवकर ऊठलो की अगं बाई आज सुर्य कुणीकडे म्हणणे, तिच नेहमी हेचअसते..
घरात बसुन राहीलो तर मीकिती राबते कदर नाही तुला मदत करायाला जावीतिला तर तुझी लुडबुड नकोहवी मला.. तिच नेहमी असेच असते..
सर्वाची काम करत असतांना माझ्या ऑफीसची सर्व तयारी तिने केलीअसते.. पण मला जातांना लवकर ये बजवण्याची तिलाघाई असते.. खरचतिचे हे असेचअसते..
Reactions: