राहूनच गेल...

तुझ्या सहवासात असतांना
तुला एकटक न्याहाळतां ना
तुझ्याच विचारांत स्वतःला विसारतांना
तुझ्या सोबत जगायचे
राहूनच गेले
तू रागावशील, सोडून जाशील

मैत्रीचा धागा तोडून जाशील
माझे जीवापाड प्रेम व्यक्त करायचे
राहूनच गेल..................
Share on Google Plus

About Hanumant Nalwade