तूच एक असशील ना.

शब्दांत नाही सांगता येणार  डोळ्यांतुन समजुन घेशील ना ?

अस्वस्थ होइन मी जेव्हा धीर मला देशील ना ?

माझ्याही नकळत दुखावले तुला तर माफ़ मला करशील ना ?

ओघळले अश्रु माझे तर अलगद टिपून घेशील ना ?

आयुष्याच्या वाटेवर एकटे वाटले तर हात माझा धरशील ना ?

सगळे खोटे ठरवतील मला तेव्हा विश्वास माझ्यावर ठेवशील ना ?

चुकतोय मी असे वाटले कधी तर हक्काने मला सांगशील ना ?

हरवलो मी कुठे कधी जर सावरून मला घेशील ना ?

कितीही भांडलो आपण तरीही समोर आल्यावर सारे विसरून जाशील ना ?

मी आता विसरणे शक्य नाही तुला तू मला लक्षात ठेवशील ना ?

जीव तयार आहे तुझ्यासाठी गरज पडेल तेव्हा मागुन घेशील ना ?

मला तुझी गरज आहे, हे न सांगता ओळखशील ना ?

आजवर तुझ्यासाठी काही नाही करू शकलो, पण माझ्यासाठी एवढे एक करशील ना ?

तुझ्यासाठी मी कित्येकांपैकी एक असलो तरी माझ्यासाठी..... तूच एक असशील ना.
Share on Google Plus

About Hanumant Nalwade