अस कुणीतरी जिवनात याव् " तु माझा ,तु माझा ,"म्हणत्
प्रेमाने जवळ घ्याव्, फक्त तिअच्य स्पर्शाने अंगावर रोमांच याव्,
अस कुणीतरी जिवनात याव् सुखाच्या क्षणात्
मनापासुन हसवाव्, दु:खात माझ्या सहभागी व्हाव्,
अस कुणीतरी जिवनात याव् ऊनात चालताना
साथ दयावी, पावसात त्याची सोबत असावी,
थंडीत त्याची साथ असावी, अस कुणीतरी जिवनात याव्
फक्त त्याचा चेहरा पाहील्यावर् ओठावार हास्य याव्,
कधीतरी रुसल्यावार् अलगद मिठीत घ्याव्

गूगल ऐडवर्ड्स

 
Top