तु फ़क्त हो म्हण

तुझ्यासाठी माझ्यात बदल करुन घेइन मी तुझ्यासाठी सगळ काही सहन करेन मी
तुलाच सुखी ठेवण्यासाठी कष्ट करेन मी तु फ़क्त हो म्हण
जीवनाच सोन करेन मी सगळ सुख मी तुला देइन
तुझीच पुजा आयुष्यभर करेन मी तु फ़क्त हो म्हण
तु फ़क्त हो म्हण
या जगाला सुद्धा जिन्कून दाख्वेन मी प्रेम काय असत हे दाखवुन देइन मी
तु फ़क्त हो म्हण
माझ्याबरोबर सदा रहा अशीच साथ आयुष्यभर देत रहा
मला तुझ्या प्रेमात पडु दे जरा तु फ़क्त हो म्हण

तु फ़क्त हो म्हण....

गूगल ऐडवर्ड्स

 
Top