Tuesday, October 15, 2013

ओठ तेव्हा माझे नसतील

जेव्हा कधी कोणावर प्रेमकरशील तुला माझी आठवण होईल तुझ्याही डोळयांत
तेव्हामाझ्यासोबतच्या क्षणांची साठवण होईल आठवणी जेव्हा माझ्यातुला एकांतात
कवटाळतील तुझ्याही नजरा तेव्हा माझ्या शोधात सैरावैरा पळतील जेव्हा त्याला प्रेमाने
  
बघशील तेव्हा तुला मी दिसेन...त्याला शोधणा-या तुझ्या नजरेत तेव्हा फक्त
मी असेन...तेव्हा तुला माझे शब्द पटतील तुझ्याही नजरेत तेव्हा...माझ्यासाठी अश्रू
दाटतील....माझ्यासाठी रडणारे ते अश्रू तेव्हा तुझ्यावरच हसतील कारण तुझ्या गालांवर
टिपणारे त्यांना ते ओठ तेव्हा माझे नसतील...!!!
Reactions: