Thursday, May 31, 2012

आयुष्य असचं जगायचं असतं.

जे घडेल ते सहन करायचे असतं,
 बदलत्या जगाबरोबर बदलायचं असतं
आयुष्य असचं जगायचं असतं..

कुठून सुरु झालं हे माहीत नसलं तरी, 
कुठतरी थांबायचं असतं,
आयुष्य असचं जगायचं असतं..

कुणासाठी काहीतरी निस्वार्थपणे करायचं असतं, 
स्वत च्या सुखापेक्षा इतरांना सुखवायचे असतं
आयुष्य असचं जगायचं असतं..

दु ख आणि अश्रुंना मनात कोडुन ठेवायचं असतं,
हसता नाही आलं तरी हसवायचं असतं,
आयुष्य असचं जगायचं असतं..

पंखामध्ये बळ आल्यावर घरटं सोडायचं असतं, 
आकाशात झेपावुनही धरतीला विसरायचं नसतं,
आयुष्य असचं जगायचं असतं..

मरणानं समोर येउन जीव जरी मागितला तरी 
मागुन मागुन काय मागितलसं असचं म्हणायचं असतं,
आयुष्य असचं जगायचं असतं..

इच्छा असो वा नसो जन्मभर वाकायचं असतं, 
पणं जग सोडताना मात्र समाधानानं जायचं असतं,
आयुष्य असचं जगायचं असतं..

कसे धन्यवाद देऊ तुला..
आयुष्य असचं जगायचं असतं..
Reactions: