Thursday, August 15, 2013

जीवन नाही

मी घर विकत घेऊ शकतो...
पण त्या घराचे घरपण नाही...
मी घड्याळ विकत घेऊ शकतो...
पण गेलेली वेळ नाही...
मी मोठे पद विकत घेऊ शकतो...
पण आदर नाही...
मी मखमली गादी विकत घेऊ शकतो...
पण शांत झोप नाही...
मी पुस्तक विकत घेऊ शकतो...
पण विद्या नाही...
मी औषधे विकत घेऊ शकतो...
पण चांगले आरोग्य नाही...
मी रक्त विकत घेऊ शकतो...
पण कोमेजून जात असलेले जीवन नाही...
Reactions: