मलाही वाटत.

मलाही वाटत...
तुझ माझ्यावर खुप प्रेम असाव, तुझ्या डोळ्यात मला ते दिसाव..♥♥♥

मलाही वाटत...
तुझ्या बरोबर खुप काही बोलाव, मग खुप बोलून थोडा वेळ शांत राहाव..♥♥♥

मलाही वाटत...
तू मला जवळ घ्याव, मीठी मारून मला घट्ट धराव..♥♥♥

मलाही वाटत...
तुझ्या बरोबर खुप भांडाव, भांडण मिटवून परत गोड व्हाव...♥♥♥

मलाही वाटत...
तुझ्या सुखात सामिल होऊंन घ्याव, मग त्यापेक्षाही तुला खुप सुख द्याव....♥♥♥

मलाही वाटत...
तुझ्या दुखात तुझ्या बरोबर रडाव, मग ते माझ्यावर घेउन परत तुला हसवाव...♥♥♥

मलाही वाटत...
तुझ्या बरोबर एकत्र बसून जेवाव, आणि जेवण माझ्या हाताने तुला भरवाव...♥♥♥

मलाही वाटत...
तुझ्या सोबत माझ नाव जोड़ल जाव, आणि ते नाव सर्वानी एकत्र घ्याव.....♥♥♥

मलाही वाटत...
तुझा हात पकडून तुला घरी सोडायला जाव, तू गेलीस की तोच हात घेउन मी परत मागे याव...♥♥♥

एकटा एकटा खुप रड़लोय ग मी,
आता मला तुझ्या मांडीवर डोक ठेउन एकदा रडायाच आहे
आणि जाण्यापुर्वी तुझा कुशीत शांत झोपून मरायच आहे....♥♥♥
Share on Google Plus

About Hanumant Nalwade