Friday, November 22, 2013

असल्याशिवाय

तुझ्यात काहीतरी खास  असल्याशिवाय
असं घडूच शकत नाही  डोळे मिटल्यावरही तुला पहावंस  वाटतं
उगीच असं घडत नाही तुझ्यात काहीतरी खास  असल्याशिवाय
असं घडूच शकत नाही  तुला स्वप्नात घेतल्याशिवाय
मनही निजू शकत नाही  तुझ्यात काहीतरी खास  असल्याशिवाय
असं घडूच शकत नाही  एक क्षणही तुझ्या आठवणीशिवाय
माझा कधीच जात नाही  तुझ्यात काहीतरी खास  असल्याशिवाय
असं घडूच शकत नाही  फक्त तूच माझं विश्व झाली आहेस
इतकं वेड मला लागू शकत नाही  तुझ्यात काहीतरी खास  असल्याशिवाय
असं घडूच शकत नाही  उगीच माझ्या रोमा रोमात  तुझी प्रीत फुलली नाही .
Reactions: