तुझं ते निरागस बोलणं मला खुप आवडतं ,
चारचौघातही तुझ वेगळेपणअगदी आपसुखच जाणवतं!!!
डोळ्यात तुझ्या दिसुन येतोमाझ्यावरचा अतोनात विश्वास,
खळखळून तुझ हसणं खरंच वाटतं झकास!!!
तुझा तो मिश्कीलपणाआणि ते खोड्या करणं,
जरा जरी रागावलो मी तरी चट्कन डोळ्यातनं पाणी काढणं!!!
माझा प्रत्येक शब्दतु किती सहजपणे जपतेस,
सांग बरं ही कलाकुठ्ल्या शाळेत शिकतेस?
तुलाही फुला प्रमाणे जपण्याचामी आटोकाट प्रयत्न करतोय,
अभिमान वाटतोय मला माझा की मी तुझ्यावर प्रेम करतोय!!!

गूगल ऐडवर्ड्स

 
Top