किती सहजच बोलते ती,
किती सहजच हसते ती,
आठवण आली तर
किती सहज सांगते ती.....

अशी का आहे ती "सहजच"....
किती सहज बोलते,
"विसरून जा मला!"

किती सहज बोलते
ती रागाऊनही बोलताना...
पण तिचा तो "सहजच"
मला जरा अवघड जातोय
"तिलाच" विसरताना....

गूगल ऐडवर्ड्स

 
Top