Friday, August 16, 2013

तू फक्त माझी असावी

मी नाही म्हणत.... तू फक्त माझी असावी... पण माझ्याजीवनात मात्र तुझ्या खेरीज कुणी नसाव... मी नाही म्हणत.... तू मलाच आठवावं.. पण तू मात्र सदैव माझ्या स्मरणात रहाव.. मी नाही म्हणत.... तू मला मनात ठेवाव... पण माझ्यामनी मात्र तूचवसाव... मी नाही म्हणत.... तू माझ्या साठी रडावं.... पण माझी पापणी मात्र तुझ्याचसाठीभिजाव.... मी नाही म्हणत.... तू मला प्रेम कराव... पण कधी तरी तुलाही माझ्याच सारख प्रेम व्हाव... मीनाही म्हणत.... तू कधीहसू नये.... पण माझ्यासाठी हसण्याचे कारण मात्र तूच असाव... मी नाही म्हणत.... तू मला भेटाव.. पण माझ्यासाठीतीभेट मला सुखीकरून जाव... मी नाही म्हणत.... कधी तू माझ्या साठी कविता रचावी... पण माझी लेखणी तुझ्याच आठवणीत वळावी.... मी नाही म्हणत.... कधी तुलामीच दिसाव.... पण माझे, डोळे बंद होताच स्मरणात तुझीचचित्र दिसावीत... मी नाही म्हणत.... कधी तुझी भावनातुझ्या पासन दूर जावी.. पण दुख होईल मला, जर माझी भावना तुला न कळली.... मी नाही म्हणत.... तुझजगन माझ्यासाठी बदलाव... पण माझ स्वप्न, जगन माझ हे तुझ्या कुशीत पूर्ण व्हाव... मी नाही म्हणत.... माझ्या भावनान सोबत खेळू नको... पण माझ तुझ्यावर खरच प्रेम आहे हे तू विसरू नकोस... मी एवढच म्हणते.... माझ्या प्रेमाची जाणीव व्हावी.... अन पुढच्या जन्मी तरी तु माझी अन मी तुझा बनून याव... मी एवढच म्हणतो..... माझी शेवटची इच्छा तू पूर्ण करावी...
Reactions: