ती :"मस्त ना? पाउस म्हणजे थंड वारा..."

तो :"नाही गं पाउस म्हणजे चिखल सारा..."

ती :"गप रे.... ... पाउस म्हणजे हिरवीगार झाडं...

"तो :"अगं पाउस म्हणजे.. ट्रेनचे वांदे आणि ऑटोरिक्षाचं भाडं...."

ती:"सुधारणार नाहीस तू पाउस म्हणजे वेडी सर....."

तो :"हा हा... पाउस म्हणजे कपड्यांवर चिखलाची भर....

"ती:"पाउस म्हणजे भिजलेल्या मातीचा गंध..."

तो :"हा हा मातीचा गंध, पाउस म्हणजे जायचे यायचे वांदे,पण office नाही बंद.."

शेवटी ती:-"किती bore आहेस रे तू? जा मला नाही बोलायचं तुझ्याशी."हे ऐकूनत्याने
तिच्या कानात काहीतरी सांगितले, ती गालातल्या गालात सुंदर लाजली अन त्याला बिलगली.

तो म्हणालेला:-"हे बघ,तुझ्यासाठी पाउस म्हणजे जे असेल ते असेल, पण माझ्यासाठी

"तुच माझी सर,अन् तूच माझा पाउस, फक्त मला कधीहि सोडून नको जाउस."

गूगल ऐडवर्ड्स

 
Top