Thursday, July 25, 2013

भेटायचंच राहून गेल

किती दिवस झाले ना .......... तुला हसताना नाही पाहिलं खळाळनाऱ्या तुझ्या हास्यात माझ हसायचं राहून गेल .......... किती दिवस झाले ना .......... तुझा आवाज ऐकला नाही तुझगाण गुणगुणताना मध्येच माझ नाव ऐकायचं राहून गेल ...... किती दिवस झाले ना .......... आपण बोललो नाही हळव्या विषयांवर विचारांच्या गुंतागुंतीत माझ रडायचचराहून गेल ........ किती दिवस झाले ना .......... तुझी सोबत नसते आता तुझ्या आठवणीनसोबत जगताना तुझ्या मिठीत विरघळायच राहून गेल ....... किती दिवस झाले ना .......... आपलीभेट झाली नाही तुझ्या कामाच्या नादात आपल भेटायचंच राहून गेल .....
Reactions: