Wednesday, July 24, 2013

तुझ्यासोबत पाठवते

तुझ्या आठवणी माहीत आहे आठवणी तुझी जागा घेऊ शकत नाही. पण त्याच्या विनामीहीजगु शकत नाही. म्हणुणच तर...... आठवणीची सोबत असताना मी एकटा कधीच नसतो. सोबत घेऊन त्यांना गूपचूप गालात हसत असतो..... आणित्यामुळेच.....,. शेवटची भेट आपली आजही आठवते. पुन्हा पुन्हा मनाला तुझ्यासोबत पाठवते...........
Reactions: