लोक म्हणतात की जगलो तर भेटू...
पण... तुला पाहिल्यापासून असं वाटतं...
आपण भेटत राहिलो तरचं जगेन..

गूगल ऐडवर्ड्स

 
Top