प्रेमात पडावं…

वाटतं कधी-कधी आपलही कुणी असावं…..!!!! ह्दयात कुणाच्यातरी नेहमीसाठी बसावं….,
बसून ह्दयात मग शांतपणे निजावं….! हक्काने कुणावरतरी कधीतरी रुसावं…..,
मग त्याच्याच समजूतीनेक्शनभर विसावं….! वाटतं कधी-कधी आपलही कुणी असावं…..!!
वाटत कधी-कधी खूप मूसमूसुन रडावं……, ह्ळूच येवून त्याने मग अश्रू अलगद पुसावं…..!
वाटत कधी-कधी कुणाचतरी होउन पाहावं….., कुणाच्यातरी प्रेमात आपणही न्हाउन निघावं….!.
वाटतं कधी-कधी आपलही कुणी असावं…..!! वाटत कधी-कधी आपणही स्वप्न बघावं…..,
क्शनभर का होइना स्वतःला विसरुन बघावं……! वाटत कधी-कधी आपणही लिहून बघावं…..,
लिहीता-लिहीता का होइना आपणही प्रेमात पडावं…..!!
प्रेमात पडावं… प्रेमात पडावं… Reviewed by Hanumant Nalwade on July 08, 2013 Rating: 5
Powered by Blogger.