Wednesday, July 24, 2013

हे असंच असतं

आयुष्य...हे असंच असतं....................... कधी कधीखुप आनन्द देतं नमागताही सुख देतं, पण अच्यानक हासता हासता रडवतं आयुष्य...हे असंच असतं...? आपण बरंच काही ठरवतो आयुष्याचे आराखडे बांधतो पण एका वळणांवर सगळ काही थांबतं आयुष्य...हे असंच असतं...? भुतकाळातल्या गोड आठवणी वेड मन आठवत रहातं पण त्या मनाला फ़सवुन रडवतं आयुष्य...हे असंच असतं...? सुखाबरोंबरच दु:खहीं देतं कधीही भरुन न येणां-याभळभळणां-या जखमाहीं देतं आयुष्य...हे असंच असतं...? आयुष्यात खुपकाहीमिळतं त्यातल बरंच काही नको असतं पण जे हवं असतं तेच मिळत नसतं आयुष्य...हे असंचअसतं...?
Reactions: