Wednesday, July 24, 2013

दिलेस तरी चालेल

तू मला का आवडतोस? मला नाहीमाहित, पण खूप आवडतोस, इतकचमलामाहित... ना तू राजकुमार,
ना तू खूपसुंदर, तरीही तू खूप छळतोस मला, किती लाजल्यासारखं होतं माहितीय??? हळूचतिरक्या नजरेने जेव्हाबघतोस मला.
मिठीत तुझ्या काय सांगू...वाटतं कसं? देठावर कळीने अलगत उमलावं तसं, स्पर्शाने तुझ्या काय
सांगू...वाटतं कसं? मयूरपंखाने अंगावरून सरकावं तसं... मीकाहीहीकेले तरी तुला ते सुंदरच वाटते, तुज्यासोबत मी न जाने कितीदा संसार थाटते...
तू नेहमी विचारतोस ना मी इतकी सुंदर कशी? सुंदर नाही रे मी... प्रेमात मला पाहताना तुझी नजरचतशी. आवडतं मला तुझं...
माझ्या स्वप्नात येणं, माझा हात चालता चालता तुझ्या हातात घेणं हे सगळं असंचमला आयुष्यभर देशील का? स्वर्ग नकोय मला...
असंच नेहमी तुझ्या मिठीत घेशील का? अक्षरश: वेडी आहे मी तुझ्यासाठी, फक्त एक कर माझ्यासाठी...
बाकी काही नाही दिलेस तरी चालेल, फक्त खूप आठवणी दे मला... मरतानाहसण्यासाठी..
Reactions: