प्रेमात पडावे

यदा-कदाचीत असे घडावे, मलाही वाटते की प्रेमात पडावे । . कोणावरतरी निस्वार्थीप्रेम करावे, आणितीच्यासाठी मीही किँचीतसे झूरावे । . महिन्यातून एकदा तीने उगाचचरूसावे, आणिमीमनवता-मनवता खुदकन हसावे । . राञभर फोनवर तीने मला सतवावे, दिवसभर मी तीलाभेटीसाठी पटवावे । . कुठेतरी एकांतात चोरून भेटावे, आणिजान्यासाठी घाई म्हणून मी तीच्यावर रागवावे । . दोन दिवस अबोला पाळुन एकमेकांना आठवावे, मग छोटेसे प्रेमपञ तीने मला पाठवावे । . यदा-कदाचीत असे घडावे, मलाही वाटते की प्रेमात पडावे ।।
Share on Google Plus

About Hanumant Nalwade