तुझ्याचं आठवणीत मी.

तुझ्याचं आठवणीत मी,
स्वतःला वेड्यासारखा शोधत आहे .....

माझी आठवण आलीचं कधीतरी,

तर एकदाचं येऊन बघ .....

पटत नसेलही कदाचित तुला,

पण ?????

तुझ्या आठवणीत मी अजून जगत आहे ....
Share on Google Plus

About Hanumant Nalwade