तुझ्याचं आठवणीत मी,
स्वतःला वेड्यासारखा शोधत आहे .....

माझी आठवण आलीचं कधीतरी,

तर एकदाचं येऊन बघ .....

पटत नसेलही कदाचित तुला,

पण ?????

तुझ्या आठवणीत मी अजून जगत आहे ....

गूगल ऐडवर्ड्स

 
Top