मी एकटाच असेन.

Photo: तुझ्या देहाकडे बघून नेत्रसुख
घेणारे बरेच असतील पण ,
" ओढणी सांभाळ "
सांगणारा कदाचित मी एकटाच असेन !
तुला हसवणारे बरेच
असतील पण ,
तुझ्यासाठीच तुझ्यावर चिडणारा
कदाचित मी एकटाच असेन !
लगबगीत चालताना
तुझ्या स्पर्शाची वाट
पाहणारे बरेच असतील
पण , " जपून चाल "
सांगणारा कदाचित मी एकटाच असेन..!
हसत -हसवत तुला ताली देणारे
बरेच असतील पण ,
तू रडताना, तुझा हात
हातात घेवून धीर
देणारा कदाचित मी एकटाच असेन !
तुला कळाव म्हणू
तुझी काळजी घेणारे बरेच
असतील पण ,
तुझ्या नकळत तुझी
काळजी घेणारा मी एकटाच असेन......!!तुझ्या देहाकडे बघून नेत्रसुख घेणारे बरेच असतील पण ,
" ओढणी सांभाळ "
सांगणारा कदाचित मी एकटाच असेन !
तुला हसवणारे बरेच असतील पण ,
तुझ्यासाठीच तुझ्यावर चिडणारा  कदाचित मी एकटाच असेन !
लगबगीत चालताना तुझ्या स्पर्शाची वाट
पाहणारे बरेच असतील पण , " जपून चाल "
सांगणारा कदाचित मी एकटाच असेन..!
हसत -हसवत तुला ताली देणारे बरेच असतील पण ,
तू रडताना, तुझा हात हातात घेवून धीर देणारा कदाचित मी एकटाच असेन !
तुला कळाव म्हणू तुझी काळजी घेणारे बरेच
असतील पण , तुझ्या नकळत तुझी काळजी घेणारा मी एकटाच असेन......!!
मी एकटाच असेन. मी एकटाच असेन. Reviewed by Hanumant Nalwade on April 17, 2013 Rating: 5
Powered by Blogger.