तू एकटीच असशील.

Photo: " तुझ्या आयुष्यात
माझी जागा घेणारे लाखो
तुला भेटतील "
पण "
" माझ्या आयुष्यात
तुझी जागा घेणारी फक्त तू एकटीच असशील "" तुझ्या आयुष्यात माझी जागा घेणारे लाखो तुला भेटतील "
पण "
" माझ्या आयुष्यात तुझी जागा घेणारी फक्त
तू एकटीच असशील "
तू एकटीच असशील. तू एकटीच असशील. Reviewed by Hanumant Nalwade on April 17, 2013 Rating: 5
Powered by Blogger.