Photo: " तुझ्या आयुष्यात
माझी जागा घेणारे लाखो
तुला भेटतील "
पण "
" माझ्या आयुष्यात
तुझी जागा घेणारी फक्त तू एकटीच असशील "" तुझ्या आयुष्यात माझी जागा घेणारे लाखो तुला भेटतील "
पण "
" माझ्या आयुष्यात तुझी जागा घेणारी फक्त
तू एकटीच असशील "

गूगल ऐडवर्ड्स

 
Top