स्वप्न पाहण्यासाठी एक रात्र सुध्दा जास्त असते,

पण स्वप्न पुर्तिसाठी एक आयुष्य सुध्दा कमी पडते.

देव देताना इतकं देतो की,कुठं ठेवावं सुचत नाही,

अन घेताना एवढं घेतो की जगावं की मरावं हे सुचत नाही.

गूगल ऐडवर्ड्स

 
Top