Photo: खर्या प्रेमात आलेले आश्रू आणि लहान
मुलाचे आश्रू दोन्ही सारखेच
असतात, ... कारण
दोघांनाही माहिती असतं कि दुखं
काय
आहे ............
पण कोणाला सांगूच शकत नाही !!!!!
♥ ♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Prash

==>
खर्या प्रेमात आलेले आश्रू आणि लहान
मुलाचे आश्रू दोन्ही सारखेच
असतात, ... कारण

दोघांनाही माहिती असतं कि दुखं
काय
आहे ............
पण कोणाला सांगूच शकत नाही !!!!!

गूगल ऐडवर्ड्स

 
Top