नशीब पण कसं असतं ना,
ज्या व्यक्ती बरोबर आपण खरंप्रेम करतो
ती आपल्याला आयुष्यात कधीच भेटत नाही
पण जे व्यक्ती प्रेमाला नुसतं खेळ समजून खेळतात
त्यांना आयुष्यात खरं प्रेम
करणारा आणि चांगला जीवनसाथी भेटतो...

गूगल ऐडवर्ड्स

 
Top