Wednesday, July 4, 2012

काही क्षण राहिलेला.


आज ती स्वप्नांत आली तशी ती रोजच येते
पण आज काही वेगळंच होतं तोच चेहरा....
जो हृदयाचा श्वास होऊन बसलाय तेच डोळे...
ज्यात पापणी न लवता मी पहायचो तेच ओठ...
ज्याची नेहमी आस असायची ती म्हणाली,
किती दिवस झाले रे येत नाही का तुला आठवण माझी
मान्य आहे, मी दूर आहे पण तुला काय झालं, जवळ यायला
तुझी खूप आठवण येते रे ...
मी म्हणालो,
दिवस सरले, पण मनांत अन् डोळ्यांत तू तशीच आहेस सखे....माझीच
तुझ्या खूप जवळ आलोय ग पण तुला हे उमजेनाच
एक दिवस कळेल तुला सारे तूच तेव्हा म्हणशील
कसं सहन केलास रे हा दुरावा....इतक्या जवळ असूनही
तुझी खूप आठवण येते ग क्षणांत ती अदृश्य झाली
दचकून जागा मी झालो डोळ्यांसमोर तोच चेहरा ...
तेच डोळे... अन् दुरावा....काही क्षण राहिलेला.
Reactions: