Friday, June 22, 2012

होतो तुझ्याच पाशी.

कितीही दूर गेलो तरी होतो तुझ्याच पाशी...
आणि माझ्याविना तू तरी राहशील कशी ...??
पण आज तू भेटणार म्हणून  डोळ्यात आसवं दाटली...
कशी  असशील , काय  बोलशील .. हजारो  प्रश्न  आहेत ..
तुला  पाहण्यासाठी  मन, डोळे सगळेच आसुसले आहेत...
खात्री  आहे  माझ  प्रेम  त्या पाणीदार डोळ्यात अजूनही टच्च भरलेलं असेल..
नेहमी सारखा आजही गालावरच्या  खलीने तुला सजवलेलं असेल ...
वेळे आधीच येऊन आज मी तुझी वाट पाहणार आहे...
बावरलेली येशील  तेव्हा तुला अलगद मिठीत घेणार आहे ..
लाजून मान खाली घालशील तेव्हा तूझा हात हातात घेऊन...
सखे तुला लग्नाची मागणी घालणार आहे .. आज मी तुला एवढ्यासाठीच भेटणार आहे...
Reactions: