असं फक्त प्रेम असंत.

असं फक्त प्रेम असंत

असं फक्त प्रेम असंत त्याला हृदयातचं जपायचं असतं
प्रेमात अधिकार असतो पण गाजवायचा नसतो
प्रेमात गुलाम असतो पण राबवायचा नसतो
प्रत्येकाला स्वातंत्र्य असतं पण स्वतःला स्वातंत्र्य नसतं
नेहमीच एकट्याचं असतं पण दुसऱ्याशिवाय शक्य नसतं
कळत नकळत कसं होतं ते मात्र कधीच कळत नसतं
... असं फक्त प्रेमच असतं
Share on Google Plus

About Hanumant Nalwade